FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2015-12-31
Çalık, Pınar
Keskin, Abdullah
Gündüz, Burcu
EKSTREMOFİLİK ORTAMLARDAN İZOLE EDİLEN GENLERİN ENZİMLERİNİN PICHIA PASTORIS VE ESCHERICHIA COLI İLE ÜRETİMİ