Türkiye İmalat Sanayinde Yabancı Sermaye Yatırımlarının Yerli Firmaların Verimliliğine Etkileri

2009-12-31
Yabancı Sermaye Yatırımları (YSY) küreselleşme sürecine paralel olarak hızla artmış ve artış hızı dünya ticaretindeki artışı ve global GSYİH'nin artışını geride bırakmıştır ve bu artan YSY'nin bir bölümü Gelişmekte olan Ülkelere (GOÜ) yönelmiştir. YSY'lerin bu ülkelerim kalkınma sürecine ve yapısal dönüşümüne olan etkileri tartışma konusudur. Yapılan kuramsal ve görgül çalışmalar, YSY'lerin GOÜ ekonomileri üzerindeki etkilerinin bu ekonomilerde teknolojik gelişme hızını olumlu yönde etkilemek suretiyle gerçekleştiğine işaret etmektedir. Araştırma projemizde, Türkiye imalat sanayinde 1983-2001 dönemi için dört haneli USSS (Uluslararası Standart Sanayi Sınıflandırması, revizyon 2) sektörleri temelinde veri kullanarak YSY'lerden kaynaklanan teknoloji yayılmaların olup olmadığı ekonometrik yöntemlerle sınanacaktır. Türkiye imalat sanayinde yabancı firmalardan yerli firmalara teknoloji, bilgi ve beceri aktarımı olup olmadığının varolan verilerle sınanması; var ise hangi mekanizmalar aracılığıyla bunun sağlandığı, böyle bir aktarımın olmaması halinde ise bunun nedenlerinin incelenmesi YSY'nin günümüzdeki önemi hatırlanırsa bir zorunluluk haline gelmiştir. Başka bir deyişle, projemizde YSY'den kaynaklanan teknoloji yayılma ve taşmalarının (technology spillovers) olup olmadığı ve eğer varsa bunların yerli firmaların verimliliklerine olumlu bir etki yapıp yapmadığının Türkiye imalat sanayinde sektörel düzeyde veri kullanılarak ve uygun ekonometrik yöntemler aracılığıyla sınanacaktır. Projemizde, Türkiye'de 1980 sonrası yabancı firmalar tarafından yapılan doğrudan yatırımların ayrıntılı bir tablosu – inovasyon etkinliklerindeki rolleri de dahil olmak üzere – çizilecek ve bu tablo diğer yeni sanayileşmiş ülkeler ve AB'ye yeni üye olan ülkelerle karşılaştırılacaktır. Daha sonra imalat sanayinde 1983-2001 dönemi için dört haneli USSS (Uluslararası Standart Sanayi Sınıflandırması, revizyon 2) sektörleri temelinde veri kullanarak yukarıda değinilen teknoloji yayılmaların olup olmadığı ekonometrik yöntemlerle sınanacaktır. Bulgular, YSY'den kaynaklanan potansiyel teknoloji aktarımının karşılaştığı sorunların saptanmasına ve bu aktarımın hayata geçirilmesine yönelik politikaların tasarlanmasına katkıda bulunacaktır.

Suggestions

Türkiye'de Balıkçılık Kaynaklarının Optimum Yönetimi İçin Piyasa Tasarımı
Küçükşenel, Serkan(2010-12-31)
Bu projede, Türkiye'de balıkçılık sektöründeki iç dinamikler göz önünde bulundurularaktan balıkçılık kaynaklarının optimum yönetimi için, kota sistemine dayalı, ve finansal piyasa araçlarını kullanan bir mekanizma tasarımı yapmaktır. Yapılacak olan bu çalışmanın faydaları iki ana başlık altında toplanabilir. Öncelikle, bu proje Türkiye'de balıkçılık sektöründe sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için gerekli altyapının oluşturulması ve bu süreçte kullanılabilecek politika ve stratejik seçeneklerinin geliş...
Türkiye'de Bireylerin Doğal Afet Sigortası Ve Genel Sigorta Talebi Ve Satın Alma Eğilimlerini Etkileyen Faktörler
Başbuğ Erkan, Berna Burçak(2010-12-31)
Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de farklı bölgelerde yaşayan doğal afet sigortası (zorunlu deprem sigortası) ve herhangi bir sigorta çeşidine sahip olan ve olmayan bireylerle yapılacak anketlerle, ne gibi faktörlerin sigorta alma tutumunu etkilediği ve bu tutumun müşterilerin poliçe alma eğilimini nasıl etkilediği ve hangi faktörlerin müşterilerin satın alma kararını etkilediği incelemektir. Bu ilişkileri araştırırken pek çok değişken arasında yüksek korelasyon beklendiğinden, yapısal denklem modellemesi kulla...
Türkiye'de Kayıtdışılık Sorunu Altında Sosyal Güvenlik, Vergi Sistemi ve Yaptırım Politikası Önerileri
Derin Güre, Pınar; Özgün, Burcu(2015-12-31)
Kayıtdışı ekonomi ve vergi reformu gereksinimi Türkiye ekonomisi için önemli ölçülerde sorun teşkil etmektedir ve konuyla ilgili araştırmalara ve uygulamaya konabilecek çözüm önerilerine ihtiyaç vardır. Bu çalışma, Türkiye için kayıtdışı sektörü ve sosyal güvenlik sistemini de içeren bir model çerçevesinde bazı reform önerilerini tartışmak, bunların makroekonomik değişkenler ve kayıtdışılık üzerindeki olası etkilerini araştırarak politika önerileri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Kullanılacak yöntem 55 dönem...
Effectiveness of R&D tax incentives in Turkey
Taş, Ekin; Erdil, Erkan; Department of Economics (2021-7)
The aim of this study is to investigate the effectiveness of research and development (R&D) tax incentives in generating additional business R&D expenditures in Turkey by applying propensity score matching (PSM) to correct any selection bias and to estimate the average treatment effect on the treated (ATT). For this purpose, the hypothesis that “R&D tax incentives increase business sector R&D intensity (the ratio of firm’s net R&D expenditures to total turnover)” is tested and the effectiveness of R&D tax i...
Opportunities and barriers for the application of solar heat for industrial processes technologies to Turkish industrial parks
Akdemir, Sevgi Deniz; Baker, Derek Keıth; Kurt, Zöhre; Department of Earth System Science (2021-1-14)
Establishing alternative energy sources is one of Turkey's main goals, as stated by the Eleventh Development Plan (2019-2023). Therefore, understanding the possibility of applying such options is a need in the field. The thesis focuses on identifying the non-technical barriers and solar heat opportunities for industrial processes (SHIP) in Turkish industrial parks (IP). The thesis is expressly framed to support the definition of a European Common Research and In...
Citation Formats
M. T. Pamukcu, “Türkiye İmalat Sanayinde Yabancı Sermaye Yatırımlarının Yerli Firmaların Verimliliğine Etkileri,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61408.