Türkiye İmalat Sanayinde Yabancı Sermaye Yatırımlarının Yerli Firmaların Verimliliğine Etkileri

2009-12-31
Yabancı Sermaye Yatırımları (YSY) küreselleşme sürecine paralel olarak hızla artmış ve artış hızı dünya ticaretindeki artışı ve global GSYİH'nin artışını geride bırakmıştır ve bu artan YSY'nin bir bölümü Gelişmekte olan Ülkelere (GOÜ) yönelmiştir. YSY'lerin bu ülkelerim kalkınma sürecine ve yapısal dönüşümüne olan etkileri tartışma konusudur. Yapılan kuramsal ve görgül çalışmalar, YSY'lerin GOÜ ekonomileri üzerindeki etkilerinin bu ekonomilerde teknolojik gelişme hızını olumlu yönde etkilemek suretiyle gerçekleştiğine işaret etmektedir. Araştırma projemizde, Türkiye imalat sanayinde 1983-2001 dönemi için dört haneli USSS (Uluslararası Standart Sanayi Sınıflandırması, revizyon 2) sektörleri temelinde veri kullanarak YSY'lerden kaynaklanan teknoloji yayılmaların olup olmadığı ekonometrik yöntemlerle sınanacaktır. Türkiye imalat sanayinde yabancı firmalardan yerli firmalara teknoloji, bilgi ve beceri aktarımı olup olmadığının varolan verilerle sınanması; var ise hangi mekanizmalar aracılığıyla bunun sağlandığı, böyle bir aktarımın olmaması halinde ise bunun nedenlerinin incelenmesi YSY'nin günümüzdeki önemi hatırlanırsa bir zorunluluk haline gelmiştir. Başka bir deyişle, projemizde YSY'den kaynaklanan teknoloji yayılma ve taşmalarının (technology spillovers) olup olmadığı ve eğer varsa bunların yerli firmaların verimliliklerine olumlu bir etki yapıp yapmadığının Türkiye imalat sanayinde sektörel düzeyde veri kullanılarak ve uygun ekonometrik yöntemler aracılığıyla sınanacaktır. Projemizde, Türkiye'de 1980 sonrası yabancı firmalar tarafından yapılan doğrudan yatırımların ayrıntılı bir tablosu – inovasyon etkinliklerindeki rolleri de dahil olmak üzere – çizilecek ve bu tablo diğer yeni sanayileşmiş ülkeler ve AB'ye yeni üye olan ülkelerle karşılaştırılacaktır. Daha sonra imalat sanayinde 1983-2001 dönemi için dört haneli USSS (Uluslararası Standart Sanayi Sınıflandırması, revizyon 2) sektörleri temelinde veri kullanarak yukarıda değinilen teknoloji yayılmaların olup olmadığı ekonometrik yöntemlerle sınanacaktır. Bulgular, YSY'den kaynaklanan potansiyel teknoloji aktarımının karşılaştığı sorunların saptanmasına ve bu aktarımın hayata geçirilmesine yönelik politikaların tasarlanmasına katkıda bulunacaktır.

Suggestions

Türkiye'de Balıkçılık Kaynaklarının Optimum Yönetimi İçin Piyasa Tasarımı
Küçükşenel, Serkan(2010-12-31)
Bu projede, Türkiye'de balıkçılık sektöründeki iç dinamikler göz önünde bulundurularaktan balıkçılık kaynaklarının optimum yönetimi için, kota sistemine dayalı, ve finansal piyasa araçlarını kullanan bir mekanizma tasarımı yapmaktır. Yapılacak olan bu çalışmanın faydaları iki ana başlık altında toplanabilir. Öncelikle, bu proje Türkiye'de balıkçılık sektöründe sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için gerekli altyapının oluşturulması ve bu süreçte kullanılabilecek politika ve stratejik seçeneklerinin geliş...
Türkiye'de Bireylerin Doğal Afet Sigortası Ve Genel Sigorta Talebi Ve Satın Alma Eğilimlerini Etkileyen Faktörler
Başbuğ Erkan, Berna Burçak(2010-12-31)
Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de farklı bölgelerde yaşayan doğal afet sigortası (zorunlu deprem sigortası) ve herhangi bir sigorta çeşidine sahip olan ve olmayan bireylerle yapılacak anketlerle, ne gibi faktörlerin sigorta alma tutumunu etkilediği ve bu tutumun müşterilerin poliçe alma eğilimini nasıl etkilediği ve hangi faktörlerin müşterilerin satın alma kararını etkilediği incelemektir. Bu ilişkileri araştırırken pek çok değişken arasında yüksek korelasyon beklendiğinden, yapısal denklem modellemesi kulla...
Effectiveness of R&D tax incentives in Turkey
Taş, Ekin; Erdil, Erkan; Department of Economics (2021-7)
The aim of this study is to investigate the effectiveness of research and development (R&D) tax incentives in generating additional business R&D expenditures in Turkey by applying propensity score matching (PSM) to correct any selection bias and to estimate the average treatment effect on the treated (ATT). For this purpose, the hypothesis that “R&D tax incentives increase business sector R&D intensity (the ratio of firm’s net R&D expenditures to total turnover)” is tested and the effectiveness of R&D tax i...
Türkiye'de Kayıtdışılık Sorunu Altında Sosyal Güvenlik, Vergi Sistemi ve Yaptırım Politikası Önerileri
Derin Güre, Pınar; Özgün, Burcu(2015-12-31)
Kayıtdışı ekonomi ve vergi reformu gereksinimi Türkiye ekonomisi için önemli ölçülerde sorun teşkil etmektedir ve konuyla ilgili araştırmalara ve uygulamaya konabilecek çözüm önerilerine ihtiyaç vardır. Bu çalışma, Türkiye için kayıtdışı sektörü ve sosyal güvenlik sistemini de içeren bir model çerçevesinde bazı reform önerilerini tartışmak, bunların makroekonomik değişkenler ve kayıtdışılık üzerindeki olası etkilerini araştırarak politika önerileri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Kullanılacak yöntem 55 dönem...
Exchange rate pass-through to domestic prices in Turkish economy
Alper, Koray; Gaygısız Lajunen, Esma; Department of Economics (2003)
In this study, determinants and the evolution of the exchange rate passthrough to domestic inflation in the Turkish economy is analyzed. The analyses cover the 1987-2003 period. In the analyses, single equation أError Correction Modelsؤ are used to estimate the exchange rate pass-through. Estimation results suggest that alike other emerging countries, the degree of exchange rate passthrough to domestic prices is high and the pass-through is completed in a very short time span. Estimations results also indic...
Citation Formats
M. T. Pamukcu, “Türkiye İmalat Sanayinde Yabancı Sermaye Yatırımlarının Yerli Firmaların Verimliliğine Etkileri,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61408.