Sürdürülebilirlik İçin Eğitim: Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yeşil Okullar

2009-12-31
Ertepınar, Hamide
İnsanoğlu var olduğu günden bu yana çevresinde meydana gelen olaylardan etkilenmiş aynı zamanda da çeşitli faaliyetlerle çevresini etkilemiş, tahrip etmiştir. Günümüzde, hızlı nüfus artışı, küresel ısınma, doğal kaynakların bilinçsizce tüketimi, artan çevre kirliliği, sanayi ülkelerinde görülen tüketim artışı, canlı türlerinin yok olması, açlık ve susuzluk gibi problemler en önemli çevre sorunlarını oluşturmaktadır (Redclift, 1984; WCED, 1987; Brown, 1991; Brundtland, 1988; MacNeill, Winsemius & Yakushiji, 1991; Goodland, 1996; Linden, 1997). Çevre sorunları ilk defa 1972 yılında Stockholm'de düzenlenen konferansta gündeme gelmiş ve o günden bugüne dünya gündemini meşgul etmiştir. İlk defa 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu'nun hazırladığı Ortak Geleceğimiz Raporu'nda “sürdürülebilir kalkınma” terimi 1992 yılında Rio de Janeiro'da toplanan Dünya Zirvesi'nde ise ilk defa “sürdürülebilir kalkınma için eğitim” terimi kullanılmıştır. Bu zirveden sonra eğitimin sürdürülebilir kalkınma için gerekliliği önem kazanmıştır. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için sadece derslerde çevre konularıyla ilgili bilgilerin öğrencilere verilmesi yeterli değildir. Yeni yetişen neslin sürdürülebilir yaşamı bir hayat felsefesi haline getirebilmesi için okul yaşantısı bir örnek olmalı, sürdürülebilir kalkınma her anlamda okullarda uygulanmalıdır. Bu amaçla dünyada ve ülkemizde okulların sürdürülebilir hale gelmesi için birçok girişimde bulunulmakta İngiltere gibi birçok ülke okullarının sürdürülebilir hale gelmesini bir devlet politikası olarak belirlemektedir. Ülkemizde de bu yönde çalışmaların yapılması önem kazanmakta gelecek nesillerimizi yetiştirdiğimiz okullarımızda sürdürülebilir bir hayatın nasıl uygulanabileceği cevaplanması gereken bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yurt içinde ve yurt dışında uygulanmakta olan sürdürülebilir okul uygulamalarını karşılaştırmak, bu uygulamaların benzer ve farklı yönlerini karşılaştırmak, ülkemizde uygulamak üzere bir sürdürülebilir okul modeli ortaya çıkarmaktır. Aynı zamanda sürdürülebilir okul uygulamasının ilköğretim öğrencilerinin çevre bilgisi, çevreye karşı tutumu ve çevre okuryazarlığını nasıl etkilediği de çalışmanın cevap aradığı sorular arasında yer almaktadır.

Suggestions

Sürdürülebilir Kullanım Davranışlar
Oğur, Dilruba; Doğan, Çağla; Karadoğaner, Alper (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Gündelik hayatımızda etkileşim halinde bulunduğumuz ve kaynak tüketimiyle ilişkilendirilen ürün ve sistemler, her ne kadar teknolojik olarak daha verimli hale gelse de sorumlu oldukları kaynak tüketimi büyük ölçüde kullanıcı davranışları ve alışkanlıkları tarafından belirlenmek tedir. Tasarım müdahaleleri, kullanıcı davranışlarını daha sürdürülebilir yönlerde etkileyerek ürün kullanımından kaynaklı çevresel etkilerin azalmasını desteklemektedir. Çalıştay, banyo ortamında gerçekleştirilen kişisel bakım ve...
Sustainable carbon constrained energy generation perspectives
Çubukçu, Nilay; Tarı, İlker; Department of Mechanical Engineering (2021-12-07)
There is a consensus that climate change, which is about to become a major disaster for humankind, is largely due to anthropogenic activities. Greenhouse gases (dominated by CO2) emissions play a dominant role there. Majority of the emissions results from energy consumption. Today, mitigating CO2 emissions consists one of the fundamental missions of the humankind. One such task is to reduce the global energy demand. Enhancing efficiency, recycling, promoting behavioral changes to reduce energy demanding act...
Sürdürülebilir Madencilik Türkiye Çerçeve Çalışması
Demirel, Nuray(2011-12-31)
Madencilik çevresel, ekonomik ve sosyal sınırlar içinde gerçekleştirildiğinde ülkelerin sosyal, endüstriyel ve ekonomik kalkınmasında çok büyük rol oynamaktadır. Madencilik alanında 2000'li yıllarda en çok tartışılan konulardan biri, modern madenciliğin sürdürülebilir madenciliğe dönüştürülmesi gerektiğiydi. Önerilen projenin nihai amacı Türkiye'de sürdürülebilir madenciliğin gerçekleştirilebilmesi için çerçeve çalışmasının oluşturulması ve saha örnekleri ile mevcut durumun gösterilmesidir. Türkiye'de bu k...
Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimine yönelik İnançlar Ölçek Geliştirme Çalışması
Sağdıç, Ali; Şahin, Elvan (2015-01-01)
İnsanların doğa, ekonomi ve toplumla olan ilişkilerinin sürdürülebilir olması, eski yıllara oranla çok daha fazla önem kazanmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, öğrencileri sürdürülebilir kalkınma bilinci ile yetiştirmek hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşmak için de öğretmenlere önemli roller düşmektedir. Bu çalışmada ilköğretim öğretmenlerinin sürdürülebilir kalkınma eğitimine yönelik inançlarına dair ölçek geliştirme amaçlanmıştır. Çalışma iki aşamadan oluşmuştur. Birinci aşamaya 211 öğretmen adayı katılmış v...
Sürdürülebilir Koruma için Değişimi Anlamak ve Yönetmek: Karmaşık Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Olarak Gölyazı (Apolyont) / Bursa Örneği
Okumuş, Gökhan; Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz (2018-12-31)
Kültürel peyzajlar, toplumların ve yerleşimlerin zaman ve mekân içindeki gelişimlerine ve değişimlerine tanıklık eden, fiziksel ve doğal bileşenlerin karmaşık ilişkileri tarafından biçimlendirilmiş, kültürel ve toplumsal değerler kazanmış alanlardır (Madran ve Özgönül, 2005). Bu alanlardan tarihsel süreçte sosyo-kültürel, ekonomik ve fiziksel ilişkilere dair bilgi edinilebildiği gibi yine tarihsel bağlamda mekânsal, çevresel ve biçimsel değişimler hakkında da bilgi sahibi olunabilir. Özellikle hızlı kentleş...
Citation Formats
H. Ertepınar, “Sürdürülebilirlik İçin Eğitim: Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yeşil Okullar,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61417.