İlköğretim Öğretmen Adaylarının Uzamsal Yetenekleri Uzamsal Kaygıları Ve Geometriye Yönelik Öz Yeterlilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.

2010-12-31

Suggestions

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Dörtgen Tanımları Ve Bu Tanımların Dörtgenleri İlişkilendirmedeki Ve Sınıflandırmadaki Rolüne İlişkin Kavrayışları.
Çakıroğlu, Erdinç(2011-12-31)
Bu çalışmanın amacı ilköğretim matematik öğretmen adaylarının dörtgen tanımlarını matematiksel olarak doğru değerlendirme ve oluşturma becerileri ile tanımların dörtgenleri sınıflandırmadaki rolünü anlama becerilerini incelemektir. Ayrıca dinamik geometri ortamıyla desteklenmiş öğrenme aktivitelerinin ilköğretim matematik öğretmen adaylarının dörtgenleri tanımlama ve sınıflandırma becerilerine katkısı incelenecektir.
İlköğretim Öğretmenlerinin Sürdürülebilir Kalkınma Açısından İnanç Ve Değerlerinin Araştırılması
Şahin, Elvan(2012-12-31)
Yapılan alan çalışmaları genel olarak incelendiğinde, SKE üzerine inançların araştırılmasında önemli bir nedenin öğretmenlerin inaçlarının sınıf içindeki faaliyetleri hakkında gösterge niteliğinde olmasının (Boz & Uzuntiryaki 2006), SK ile ilgili değerler üzerinde yapılan çalışmalarda ise SK amaçlarına ulaşmak için insanların değerlerinde değişmelerin meydana gelmesinin gerekliliğinin (Leiserowitz, Kates, & Paris, 2006) altının çizildiği görülür. Bu çalışmalarda ayrıca sahip olunan değerlerin ve inançların ...
The effect of an extended teacher wait time on the participation of students in primary ELT classes
Aras, Sevsin Sinem; Seferoğlu, Gölge; Department of Foreign Language Education (2007)
This study aimed at investigating the effect of an extended teacher wait time on student participation in primary school context. The main purpose of the study was to inquire whether primary level students would participate in the lesson more when they are given extended wait time after questions than those lessons in which they received average wait time. Students’ attitudes towards receiving extended wait time and teachers’ opinions about and experiences in applying it were also explored. For this purpose...
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre İle İlgili Sahip Oldukları Epistemeolojik İnançlar
Yılmaz Tüzün, Özgül(2009-12-31)
Araştırmanın kapsamı Bu araştırmanın örneklemini dördüncü sınıf ilköğretim fen bilgisi öğretmenliğinde okuyan öğretmen adayları oluşturacaktır. Bu çalışma nitel bir çalışma olacaktır. Çalışmaya katılım gönüllülük esaslarına bağlı olarak yapılacaktır. Katılımcılarla yapılacak mülakatlar ses kayıt yöntemiyle kaydedilecek ve bu çalışma için veri oluşturacaktır. Verilerin analizi için nitel araştırmanın veri analizlerinden teori üretme tekniğinin veri analiz metodu kullanılacaktır. Bu metoda göre her bir öğren...
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Mesleğe Hazır Bulunuşlukları
Mehmetlioglu, Deniz; Haser, Çiğdem (Pamukkale University Journal of Education, 2013-1-1)
Çalışmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının mesleğe kendilerini ne düzeyde hazır algıladıkları ve hazır bulunuşluğun sınıf düzeyleri, cinsiyet, mezun oldukları lise türü ve çekirdek ailelerinde öğretmen varlığı gibi değişkenlere göre farkını incelemektir. Veriler yedi ayrı ildeki toplam 10 üniversitenin 3. ve 4. sınıflarındaki 728 ilköğretim matematik öğretmen adayından araştırmacılar tarafından geliştirilen hazır bulunuşluk ölçeğiyle toplanmış ve betimsel ve çıkarımsal istatistiksel yönteml...
Citation Formats
M. Işıksal Bostan, “İlköğretim Öğretmen Adaylarının Uzamsal Yetenekleri Uzamsal Kaygıları Ve Geometriye Yönelik Öz Yeterlilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61446.