Kilis Ve Halep Arasında Bölünmüş Aileler Ve Akrabalık Bağları:türkiye Suriye Sınır Boylarında Dini Ve Etnik Kimlikler.

2011-12-31
Türkiye-Suriye sınır boylarında dini ve etnik kimlikler: Kilis ve Halep'te akrabalık bağları olan eşraf aileleri Bu çalışmada Kilis'te yerleşik, sınır ötesi akrabalık bağları olan eşraf aileleriyle aile tarihlerine ilişkin derinlemesine görüşmeler yapılarak analiz edilecektir. Yapılan ön araştırma sonucunda sınırda yaşayan eşraf ailelerinin aile anlatılarının aile soyağacında etnik ve dini kökenlere referansları ortaya çıkardığı görülmüştür. Bu amaçla hem Türkiye hem Suriye tarafında aynı aileye akrabalık bağıyla bağlı nüfus grupları arasında kilit kişiler (informants) aracılığıyla ve kartopu tekniğiyle görüşmeler yapılacaktır. Türkiye ve Suriye tarafında toplamda 40 görüşme yapılması planlanmaktadır. Eşraf ailelerinden seçilecek görüşme örnekleminin etnik, dini kimlikleriyle toplumsal cinsiyet kimlikleri açısından çeşitlilik göstermesine dikkat edilecek, sınır boyundaki Türk ailelerin yanı sıra Arap ve Kürt eşrafla görüşülecektir. Kilis'te Ermeni ve Yahudi nüfusun Cumhuriyetin ilk yarısında bölgeyi terk ettikleri bilinmektedir. Bununla birlikte Kasım ayında yapılan ön araştırma Kilis'te hala yaşayan Ermeni ailelerin bulunabileceği bilgisini ortaya çıkarmıştır. İmkân olduğu ölçüde Türkiye ve Suriye tarafındaki Ermeni ve Yahudi ailelere de ulaşılmaya çalışacaktır. Bu çalışma ayrıca Kilis ve Halep'te sürdürülecek saha araştırmasına dönük olarak 6 aylık bir etnografik gözlemle desteklenecektir. Araştırma aynı zamanda sınırın öte yakasında akrabalık ilişkileri, sınır köylerinde kolları, enformel sınır ekonomisi ve sınır ticaretine bağlı olarak ekonomik ve sosyal gücü olan geniş eşraf ailelerine odaklanarak sınır insanlarının hayatlarına yansıyan toplumsal ve ekonomik değişimlere dair fikir verecektir. Güçlü bir asimilasyon örneği olarak Kilis sınırı, çok etnili bir özellik sergileyen Türkiye-Suriye hattı üzerinde özgün bir konuma sahiptir. Sınır boyundaki farklı nüfus grupları arasında çatışmasız bir toplumsal hayatın hakim olduğu Kilis sınırında yürütecek araştırma, aynı zamanda bu kültürel kimliklerin nasıl bir güç yapısı içinde konsolide olduğuna da bakmayı sağlayacaktır.

Suggestions

Gürcistan'daki Müslüman Topluluklar: Azınlık Hakları, Kimlik, Siyaset
Asker, Ali; Aydıngün, Ayşegül; Şir, Aslan Yavuz (AVİM, 2016-01-01)
Kitap Gürcistan'daki Müslüman toplulukları incelemektedir
Suriyeli kentli mültecilerin kente entegrasyonu- Ankara, Altındağ ilçesi, Önder mahallesi
Işık, Oğuz; Pınarcıoğlu, Mehmet Melih(2018-12-31)
Proje kapsamında yakın dönemde Ankara'ya yerleşmiş bulunan Suriyeli mültecilerin kent ile nasıl entegre olduklarını anlamak üzere Altındağ ilçesi, Önder mahallesinde derinlemesine mülakat tekniği ile bir çalışma yürütülecektir.Projenin amaç, kapsam ve yöntemi ekli dosyada ayrıntısı ile açıklanmaktadır.
Analysis Of The Geometry Of Stalactites: Buruciye Medresesi In Sivas
Özdural, Alpay (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1991)
El-Kaşi'nin mukamaşlarla ilgili olarak bize aktardığı tipoloji, tanım ve kuralların Anadolu'daki örneklere uygunluğunu irdelemek amacıyla Sivas Buruciye Medresesi'ndeki 'portal' içi mukarnas örtüsü inceleme konusu olarak ele alınmıştır. Analiz sürecinin hazırlık aşamasını oluşturan rölöve en güvenilir teknik olan fotogrametri tekniğiyle elde edilmiştir. Mukarnasın en alt sırasını oluşturan yarım altıgen yıldızların değişmeyen ara mesafesi olan 56 cm binada kullanılan 'arşın' olarak kabul edilmiş ve analizin...
Astana process in context with Iranian, Russian and Turkish foreign policies on Syrian complexity
Çoban, Mehmet İlbey; Bağcı, Hüseyin; Applied Ethics (2020-9)
This thesis is based on explaining the dynamics that led the Iran, Russia and Turkey to initiate Astana Process within the framework of the Syrian Civil War’s changing dynamics. The theoretical part intends to combine neorealism with the “complexity” paradigm. Neorealism’s linear ontology is problematic in explaining the changing dynamics. The complexity paradigm explains non-linear processes derived from its ontological foundation. Especially the variety and diversity of actors, their interconnection, inte...
Eksik Bilgi Altında Şirket Birleşmeleri, Sosyal Refah ve Doğrudan Yabancı Yatırım Politikaları
Koska, Ahmet Onur(2016-12-31)
Bu çalışma, doğrudan yabancı yatırım (DYY) kararları alınırken, çok uluslu şirketlerin, hem tam bilgi hem de eksik bilgi ve eksik rekabet altında, yabancı piyasalarda kendi iştiraklerini sıfırdan kurma veya yerleşik şirketlerden biri ile birleşme arasında nasıl seçim yaptıklarını ve şirket eşleşmelerindeki stratejik etkileşimleri inceler. Ayrıca çalışmada, sosyal refah hesaplamaları yapılarak, tam bilgi ve eksik bilgi durumlarında sınırlayıcı DYY politikalarının rolü tartışılmaktadır.
Citation Formats
A. N. Saktanber, “Kilis Ve Halep Arasında Bölünmüş Aileler Ve Akrabalık Bağları:türkiye Suriye Sınır Boylarında Dini Ve Etnik Kimlikler.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61471.