Hide/Show Apps

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Ve İçerik Bilgilerinin Öğretimsel Deneyimleri Bağlamında İncelenmesi

Günümüzde teknoloji hayatın her alanında olduğu kadar eğitim alanında da çok önemli bir araçtır (Campbell, 1996; Gülbahar, 2006). Öğretilecek konunun öğrencinin daha kolay algılayabileceği düzeye getirilmesine yardımcı olacak her türlü araç eğitim teknolojisi kapsamında yer almaktadır. Gelişen teknoloji çok fazla aracı eğitimin hizmetine sunmaktadır. Dolayısıyla öğrencilere ve konu içeriğine en uygun aracı seçebilen ve bu aracı etkili şekilde eğitim süreçlerine dahil edebilen, ölçme değerlendirme işlemleri için kullanabilen öğretmenlere ihtiyaç duyulmaktadır (Öztürk & Horzum, 2011). Gelişen teknolojiler, öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanmak için gerekli olan becerilere sahip olmalarını gerektirmektedir (Koehler, Mishra, 2005). Bu nedenle öğretmen adaylarından teknoloji kullanımı açısından gerekli yeterliklere sahip olmaları beklenmektedir. İlgili literatür incelendiğinde bu konudaki en kapsamlı çalışmaların Koehler ve Mishra (2005) tarafından yapıldığı görülür. Koehler ve Mishra (2005), öğretmen adaylarının teknoloji, pedagoji ve içerik bilgilerinin öğretim sürecinde etkin bir şekilde birleştirilmesini sağlayacak bir model oluşturarak teknolojiyi sınıf ortamında etkili bir şekilde kullanabilen öğretmen yetiştirme sürecini tanımlamaya çalışmışlardır. Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de alanda teknolojiyi etkili kullanarak öğretimi yönlendirecek ve rehberlik edecek öğretmenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle özellikle aday öğretmenlere eğitim teknoloji kullanımı konusunda hizmet öncesi dönemde uygulamalı olarak eğitim verilmesi gereklidir. Teknopedagojik eğitime göre eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması gerekmektedir (Çoklar, Kılıçer, Odabaşı, 2007). Ancak yapılan araştırmalar birbirinden bağımsız olarak verilen bu bilgilerin öğretmen eğitim teknolojisi kullanım becerisi kazandırmada yetersiz kaldığını göstermektedir. Bu çalışmanın katılımcıları dinamik geometri programının matematik dersinde etkili bir şekilde nasıl kullanabileceği hakkında profesyonel eğitim almış, metot ve temel matematik derslerini tamamlamış 6 öğretmen adayından oluşmaktadır. Öğretmen adaylarına çalışma kapsamında gerçek sınıf ortamında teknoloji destekli matematik eğitimi yapma imkanı verilerek deneyimleri hakkındaki görüşleri alınacaktır. Bu çalışmanın amacı matematik öğretmen adaylarının öğrenim süreleri boyunca aldıkları derslerin teknolojik, pedagojik ve içerik bilgilerinin gelişimdeki rolünü uygulama okullarındaki öğretim deneyimleri bağlamında incelemektir. Bu çalışma ile öğretmen adaylarının aldıkları öğretmenlik eğitimi sürecinde edindikleri bu üç bilgi türünün uygulamaya nasıl yansıttıkları, bu süreçte karşılaştıkları zorlukları ve bu süreçte nasıl bir gelişim gösterdikleri incelenecektir.