İnsan Postürünün Duyusal-Motor Kontrolunda Vestibüler Ve Somatosensory Duyuların Etkilerinin İncelenmesi Ve Modellenmesi İçin Deneysel Bir Düzenek Geliştirilmesi

2008-12-31
İnsanın ayakta dik durabilmesi bedenduyusal, vestibüler, görsel-işitsel, derinduyusal duyularından gelen bilgilere ve uyguladığı kontrol stratejilerine bağlıdır. Dik durmak, içinde yer alınan fiziksel çevreye göre tanımlanmaktadır. Değişik duyular tarafından farklı bilgilerin Santral Sinir Sistemi'ne iletilmesi çok önemlidir; çünkü ayakta dik durabilmek için farklı Kinematik Referans Sistemleri (KRS) kullanılabilir. Örneğin, gözlerden gelen bilgileri kullanarak dış dünyadan herhangi bir obje veya vestibüler sistemden gelen bilgilere dayanarak yeryüzü veya bedenduyusundan gelen bilgilerine dayanarak ayakların bastığı veya ellerinin değdiği objeler KRS olarak seçilebilir. Dik postürün kontrolunda, değişik duyusal bilgilerin bütünsel postürel davranışlara nasıl yol açtığı ve seçilen KRS'nin önemi ve seçimine nasıl karar verildiği henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu projeyle dik postürün kontrolunda fizyolojik multi-sensory integration mekanizmalarının nasıl işlediği anlaşılmaya çalışılacaktır. Sağlıklı deneklerden ayakta dik duruş sırasında biomekanik ve fizyolojik ölçümler yapılacaktır. İki serbestlik derecesine sahip (ön-arka tilt ve yan tilt) hareketli bir kuvvet platformu ve üzerinde ayakta duran kişiyi içine alan ve platform ile birlikte hareket eden bir kabin inşaası planlanmıştır. İnşaa edilecek kabinlerin şekli prizmatik (uzun ekseni g'ye göre döndürülebilen) yada küresel olacaktır. Deneklerden eş zamanlı EMG kayıtları yapılacaktır. Deneysel düzeneğin insan postürünün kontrolu ve adaptasyonunda kullanılan fizyolojik mekanizmaların anlaşılmasına (action-perception cycle) ve tıbbi uygulamalarda (örneğin; Havacılık ve Uzay Fizyolojisi, Spor Hekimliği, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Ortopedi, KBB, Nöroloji Kliniklerinde) kullanılacağına inanılmaktadır.

Suggestions

The Selection of Materials to Match Human Sensory Adaptation and Aesthetic Expectation in Industrial Design
Zuo, Hengfeng (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
It is significantly important to integrate various sources of knowledge and information for selecting and combining materials in today’s industrial design practice and education. Compared to the engineering and technical properties of materials, the information about the aesthetic attributes and sensory or perceptual features of materials is equally important but has been less explored. Based on theoretical and experimental research, this article addresses the fundamental contents of material aestheti...
İngilizce hazırlık okullarındaki okutmanların toplumsallaşmaları
Kondakçı, Yaşar (2014-01-01)
Bu çalışmanın amacı, deneyim, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim, mentörlük, tazminat ve ek ödemeler ve sosyal hizmetlerden duyulan memnuniyetin örgüte yönelik toplumsallaşma ile göreve yönelik toplumsallaşmayı ne düzeyde yordadığını ortaya koymaktır. Bu amaca yönelik olarak çalışma ilişkisel bir çalışma olarak desenlenmiş ve uyarlanan bir ölçek Ankara’da bulunan dört devlet üniversitesinin İngilizce hazırlık okullarında çalışan toplam 228 öğretim elemanına uygulanmıştır. Elde edilen verilerle yapılan doğru...
İngilizce Öğretmenlerinin Kullandıkları Mesleki Gelişim Yöntemleri Ve Bu Alandaki İhtiyaçları.
Seferoğlu, Gölge; Korkmazgil, Sibel(2015-12-31)
Kapsam Bu çalışma İngilizce öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarını, kullandıkları yöntem ve teknikleri, bu alanda yaşadıkları sorunları ve hizmetiçi eğitim konusunda görüş ve önerilerini günümüz öğretmen eğitimi anlayışında değişen paradigmaları göz önünde bulundurup araştırarak ileride yapılacak eğitimler için öneriler sunmak amacıyla yürütülecektir. Çalışma kapsamında 2 farklı veri toplama aracı kullanılacaktır: 1. Geçerlik-güvenirlik ve pilot uygulama çalışmaları yapıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyet...
İnsansız Araçlarla Düzlemsel Olmayan Alanların Taranması
Seylan, Çağlar; Semiz, Fatih (2012-05-01)
Günümüzde insansız araçlarla alan taraması, yani bir alanın tümünün veya bir kısmının insansız araçlarla en az efor ile dolaşılması, alan taramasına duyulan ihtiyaç ve insansız araçların kullanımının artmasıyla beraber hızla önem kazanmaktadır. İnsansız araçlarla alan taramasının, İHAlar ile bir alanda keşif yapmaktan robotlar ile mayınlı arazilerin mayınlardan arındırılmasına, büyük alışveriş merkezlerinde yerlerin robotlarla temizlenmesinden büyük arazilerde çim biçmeye kadar pek çok uygulaması mevcuttur....
The Impact Of Spatial Factors On The Use Of Public Space From Gender Perspective: A Comparative Study On Ulus Atatürk Square And Kuğulu Park
Kaya, Beste; Kayasü, Serap; Department of City and Regional Planning (2023-1-24)
The public spaces in the cities are defined as the daily activity area where thoughts, actions, and meetings for the common benefit of society are produced and developed. However, public spaces vary in urban uses in line with their location, socio-cultural structure, gender, and lifestyles. So the use of public space occurs within the city differently. The aim of this study is to examine whether the gender role in the use of public space patterns changes in line with safety, spatial diversity, and time. In ...
Citation Formats
S. Gürses, “İnsan Postürünün Duyusal-Motor Kontrolunda Vestibüler Ve Somatosensory Duyuların Etkilerinin İncelenmesi Ve Modellenmesi İçin Deneysel Bir Düzenek Geliştirilmesi,” 2008. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61727.