Yere İniş Sonrası Dikey Sıçrama Performansını Etkileyen Kinetik Ve Kinematik Faktörlerin İncelenmesi

2010-12-31
Korkusuz, Feza
Araştırmanın denek grubunu Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen profesyonel ligde müsabık olan, yaş ve spor geçmişleri benzer 12 aktif voleybol oyuncusu oluşturacaktır. Katılımcıların yaşamları boyunca araştırma protokolünü etkileyecek, ciddi alt ekstremite sakatlığı ya da rahatsızlığı geçirmemiş olması gerekmektedir. Araştırmanın ölçüm protokolü Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Etik Kurul Onayı alındıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü bünyesinde bulunan Performans Laboratuvarlar'ında gerçekleştirilecektir. Bu araştırmada düşüş, denge ve maksimum sıçramadan oluşan derinlik sıçraması tekniği parça parça ve bütün halde kullanılacaktır. Sporcuların ölçümleri beş aşamada tamamlanacaktır. İlk aşamada sporcular kuvvet platformu üzerinde bir dakika boyunca sabit bir şekilde dengede duracaklardır. İkinci aşamada sporcular 30 sn boyunca dengede durduktan sonra 30. sn.de gelen sesli uyarının ardından maksimum bir dikey sıçrama yaparak tekrar kuvvet platformu üzerine inerek dengelerini sağladıktan sonra 30 sn boyunca sabit bir şekilde dengede dengede durmaya çalışacaklardır. Üçüncü aşamada sporcular yine 30 sn boyunca kuvvet platformu üzerinde sabit durduktan sonra gelen sesli uyarı ile beraber maksimum bir dikey sıçrama yapacaklar ve kuvvet platformunun üzerine dengeli bir şekilde indikten sonra ikinci bir dikey sıçrama yapmaları istenecektir. Deneyin 4. aşamasında deneklerin önceden ölçülmüş maksimum sıçrama mesafelerinin % 80 ve 60'ı yüksekliğindeki platformlardan kuvvet platformu üzerinde iniş yapmaları ve bu inişin ardından 30 sn boyunca dengede durmaları istenecektir. Deneyin son aşamasında ise tekrar sporculardan maksimum sıçramam mesafelerinin % 80 ve 60'ı yüksekliğindeki platformlardan kuvvet platformu üzerine iniş yapmaları ve ardından maksimum bir sıçrama yapmaları istenecektir. Tüm ölçüm aşamaları 3’er defa tekrarlanacak ve katılımcıların kinetik ve kinematik tüm aşamalarda verileri toplanacaktır. Bu çalışma sonunda: Sporcuların yere inişlerinin ardından yapacakları maksimum sıçramalarını sağlamak için gerek duydukları optimum postüral kinematik, kas aktivasyon paternleri, şiddeti, ve kuvvetleri belirlenmeye çalışılacaktır. Bu çalışmanın sonucunda sporcuların sakatlanma risklerinin en fazla olduğu, yere inişlerde bu riskleri optimum düzeyde azaltarak, iniş sonrası yapılacak olan sıçrama performansını üst düzeyde tutmak için gerekli olan kas aktivasyonu, kinematik ve dikey kuvvet değişkenlerini önemi ortaya koyularak bu bağlamda antrenman planlanmasına katkıda bulunulacaktır.

Suggestions

Sporda pozitif gençlik gelişimi ölçeklerinin 8 14 yaş grubu çocuk ve genç sporcular tarafından anlaşılırlığının incelenmesi
Kılıç, Koray; İnce, Mustafa Levent (2016-08-01)
Bu çalışmanın amacı Vierimaa ve arkadaşları 2012 tarafından geliştirilen “Pozitif Gençlik Gelişimi Ölçek Paketi”nin PGG Positive Youth Development Measurement Framework for Sport Türkçe formunun anlaşılırlık ve içerik açısından çocuk ve genç yaştaki sporculara uygunluğunun değerlendirilmesidir. Farklı yaşlardan yarışma amacıyla spor yapan 12 sporcu 8 – 14 yaş; 5 kız, 7 erkek ile “zihinsel görüşme”ler cognitive interview yapılmıştır. Beş farklı ölçek içeren PGG ölçek paketi ile, çocuk ve genç yaştaki sporcul...
Antrenörlerin kullandıkları ve sporcuların algıladıkları öğretim stilleri
İnce, Mustafa Levent(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı, 14-18 yaş grubu sporcu antrenörlerinin kullandıkları ve sporcuların algıladıkları öğretim stillerini incelemektir. Bu amaçla Türkiye'nin çeşitli illerinde çalışan toplam 100 antrenör ve bunların çalıştırdığı 300 sporcuya "Öğretim Stilleri Kullanımı Anketi" uygulanacaktır. Ayrıca, anket bulgularına göre “antrenör merkezli” ve “sporcu merkezli” öğretim stili kullanımını vurgulayan 6 antrenör ve 16 sporcu ile “kritik olay inceleme” bakış açısıyla, görüşme yapılarak derinlemesine veri topl...
Uydu Görüntülerinin Otomatik Analizi ile Afet Hasar Tespiti ve Kanunsuz Sınır Geçişlerinin Önlenmesi
Alatan, Abdullah Aydın; Yarman Vural, Fatoş Tunay; Beşbınar, Beril; Akar, Gözde; Gürbüz, Yeti Ziya; Halıcı, Uğur; Batı, Emrecan; Ulusoy, İlkay; Çinar, Umut; Koz, Alper; Özdemir, Okan Bilge; Bati, Emrecan(2015-12-31)
Proje önerisinin temel amacı ODTÜ Görüntü Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OGAM) bünyesinde yer alan araştırıcıların geçmişte HAVELSAN altyükleniciliğinde gerçekleştirdikleri savunma ile ilgili SSM destekli HASAT projesi deneyim ve sonuçlarının, Avrupa Birliği H2020 Programı Uzay Alanı ana başlıkları ve çağrı alanlarına uygulanacak şekilde kurgulanmasıdır. Bu kapsamda, HASAT projesi kapsamında uydu görüntüleri içinde yer alan ve otomatik olarak tanınması için ayrı ayrı çalışmalar yürütülmüş istihbara...
Questioning Perceptions and Suggestions about Violence Against Women: The Case of Women Representatives of Political Parties in GNAT in 2021
Taşcıoğlu Örs, Şule; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Department of Sociology (2021-8)
Since violence against women (VAW) is reflected as one of the crucial social issues in Turkey, this study aims to investigate the perceptions of woman members of political parties which are represented in Grand National Assembly of Turkey (GNAT) towards VAW. By examining women’s discourses, the study will demonstrate the similarities and differences between female politicians in Justice and Development Party (JDP), Nationalist Movement Party (NMP), IYI Party, Republican People’s Party (RPP), and People’s De...
Kaya Dolgu Barajların Emniyet Tetkikleri İçin Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi
Yanmaz, Ali Melih(2012-12-31)
Kapsam Bu proje kapsamında Türkiye'deki değişik yükseklikte kaya dolgu barajlar, yapısal ve mevcut ise ölçüm sistemleri bakımından incelenecektir. Proje kapsamında elde edilen veriler ışığında ülkemiz koşullarında kullanıma uygun bir karar destek sistemi geliştirilecektir. Bu çalışma, Araş. Gör. Onur Arı'nın doktora tez çalışması kapsamında yürütülecektir. Yöntem • Ülkemizdeki 15-20 yaşın üzerindeki kaya dolgu barajların yapısal olarak incelenmesi, fark edilen sorunların ve eksiklerin görsel olarak sa...
Citation Formats
F. Korkusuz, “Yere İniş Sonrası Dikey Sıçrama Performansını Etkileyen Kinetik Ve Kinematik Faktörlerin İncelenmesi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61751.