Türkiye İçin Önem Ve Öncelik Arz Eden Dört Farklı Mısır Çeşidinde Gdo Tespiti İçin Taq Man Probları Kullanılarak Rt-Pcr İle Metot Geliştirilmesi

2011-12-31
Bayındırlı, Levent A.
I- Referans materyallerin temini: MON863, NK603, GA21 ve T25 GD mısır çeşitleri referans materyalleri IRMM'den (Institute for Reference Material and Measurement) sağlanacaktır. Hem içeriğinde hiçbir genetik değişiklik içermediği bilinen negatif kontroller, hem de 5 ayrı seviyede tüm yüzdeleri için temini gerçekleştirilecektir. Ek olarak, çalışmaları Türkiyede bulunmuş bir örnekle teyit etmek amacı ile pozitif örnek Tarım Bakanlığı Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı GDO biriminden otoritelerin izni dahilinde alınacaktır. Gerekli görülmesi durumunda üretici firmalardan ya da marketlerden içeriği belirsiz numuneler test örnekleri olarak temin edilecektir. II- DNA İzolasyonu: DNA izolasyonu; Dr. Candan Gürakan'ın laboratuvarında optmizasyonu tamamlanmış ve geçerliliği özellikle mısır için kanıtlanmış CTAB yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Bu aşamanın sonunda elde edilen DNA'nın konsantrasyon ve kalitesini ölçmek için DNA örnekleri agaroz jel elektroforezde yürütülecek ve ayrıca küçük ölçekli DNA/RNA spektroskopisiyle ölçümleri yapılacaktır. Her örnekte DNA konsantrasyon miktarı baz alınarak DNA örnekler steril distile suda sulandırılacaktır. Sulandırılan örneklerin bir miktarı sonraki aşamalarda kullanılmak üzere 10ng/mikroL'ye ayarlanacak ve -20°C'de saklanacak, geri kalanı stok olarak -80°C'de tutulacaktır. DNA konsantrasyonları istenen düzeye ayarlanacaktır. GDO gıda tespitinde bu aşama fazlasıyla önem taşımaktadır. III- Klasik PZR (Conventional PCR): İlk etapta DNA ekstraksiyonu sonrası elde edilen DNA'nın mısıra ait olduğunun doğrulanabilmesi amacıyla ve DNA'da PZR'yi engelleyen faktörlerin varlığını kontrol etmek için ZEIN3 ve ZEIN4 primerleri sentezlenip; zein geni PZR yöntemi ile tespit edilecektir. Eğer hedef DNA örnekte mevcut ve amplifiye edilebiliyorsa, 277 bazlık bölgenin amplifiye edilmesi beklenmektedir. PZR'nin sonucunu öğrenmek için PZR ürünü agaroz jel elektroforezde yürütülüp, etidium bromid'de boyandıktan sonra jel görunüleme cihazında fotoğrafı çekilecektir. Bu basamaktan sonra tarama metodu ile CaMV 35S promotör ve NOS terminatör bölgelerinin tespiti yine benzer şekilde klasik PZR ile yapılacaktır. CaMV 35S promotör ve NOS terminatör gen bölgeleri Avrupa Birliği tarafından onaylanmış olan Bt11 ve NK 603 GD mısırlarda bulunmaktadır. Kovansiyonel PZR çalışmalarının devamında mısır CP4 EPSPS ve Bar genlerini çoğaltmaya yönelik o gen bölgelerine özel primerler tasarlanacaktır.

Suggestions

Türkiyede Büyük Teleskoplar İçin GIS Kullanılarak Yer Seçimi Çalışması
Aksaker, Nazım; Yerli, Sinan Kaan; Erdoğan, Mehmet Akif; Erdem, Erdi; Kaba, Kazım; Aslan, Zeki; Bakış, Volkan; Demircan, Osman; Eker, Zeki; Evren, Mustafa Serdar; Keskin, Varol; Küçük, İbrahim; Özdemir, Tuncay; Özışık, Tuncay; Selam, Selim Osman (2020-12-11)
Bu çalışmada Türkiye'de potansiyel gözlemevleri için yer seçimi çalışmaları Çok Kriterli Karar Analizi {\itshape (ÇKKA)} ve Coğrafi Bilgi Sistemleri {\itshape (CBS)} içerisinde uydu görüntüleri kullanılarak yapılmıştır. Bulutluluk, Sayısal Yükseklik Modeli, Yapay Işıklılık, Yoğuşabilir Su Buharı miktarı, Aerosol Optik kalınlığı ve rüzgar hızı katmanları CBS içerisinde çalışıldı. ÇKKA'nın sonucu olarak Türkiyedeki en uygun yerlerin güney batıdan kuzey doğuya çizilen bir doğrunun doğu kısmında olduğu belirlen...
Türkiye’de Yığma Binalar İçin Depremsel Risk Haritası Oluşturulması
Dilsiz, Abdullah; Türer, Ahmet (2005-05-18)
Türkiye’de Genetik ve Genomik Test Raporlamadaki Güncel Durum
Şık, Ayhan Serkan; Aydın Son, Yeşim; Aydınoğlu, Arsev Umur; Soysal, Ergin (2018-09-11)
Dünyada ve Türkiye’deki “Elektronik Sağlık Kayıtları”nda (ESK) kullanılan güncel standartların büyük kısmı, genetik ve genomik verinin, uluslararası kabul edilebilir şekilde kaydedilip paylaşılmasına olanak sağlamamaktadır. Öncelikle klinik bilgilerin ve tanının raporlaması ve kodlamasına odaklanmış olan Elektronik Sağlık Kayıtları, genetik testler için uluslararası standartlarda kodlama yapısı barındırmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve geri ödeme sistemine bağlı tüm sağlık kuruluşlarında k...
Türkiye’deki Yapı Stoku Özelliklerine Bağlı Deprem Sigortası ve Reasürans Primi Değerlendirmesi
Kestel, Sevtap Ayşe; Şimşek, Meral; Yıldırım Külekci, Bükre; Yakut, Ahmet(2015-12-31)
Bu projenin amacı amacı belirli sigorta bedeli ve prim değerleri hesaplanmış olan sivil poliçeler bazında etkinliğinin ölçülmesi amacıyla, deprem sigortası portföyünde yer alan riskleri minimize eden parametrelerin belirlenmesidir. Belirlenen poliçelere ait bilgiler ve hasar davranışları kullanılarak, zararlılık derecelendirmesi yapılması, etki analizi çerçevesinde prim alt yapısını oluşturacak kırılganlık eğrileri bina yapı ve diğer özellikler detayına göre hesaplanarak, sismik bölge etkisinin bina, ve bö...
Türkiye Ekonomisinde Firmaların İnovasyon Etkinliklerine Verilen Doğrudan Teşviklerin Etkisinin Nicel Analizi
Pamukcu, Mehmet Teoman; Erdil, Erkan(2015-12-31)
Projenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) İnovasyon Anketi çerçevesinde toplanan girişim verilerini kulanarak CDM modelini Türkiye ekonomisi için tahmin etmek ve kamu inovasyon desteklerinin etkisini irdelemektdir
Citation Formats
L. A. Bayındırlı, “Türkiye İçin Önem Ve Öncelik Arz Eden Dört Farklı Mısır Çeşidinde Gdo Tespiti İçin Taq Man Probları Kullanılarak Rt-Pcr İle Metot Geliştirilmesi,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61792.