Bilgisayar Destekli İşbirliğiyle Matematik Ve Fen Öğrenimi.

2013-12-31

Suggestions

Kitle Kaynaklı Çalışma Yönetim Metodolojisi Geliştirme
Bilgen, Semih; İren, Yaser Deniz(2013-12-31)
KKÇ (crowdsourcing), normalde belirli kişilerin yaptığı bir işin belirsiz bir kitleye yaptırılmasıdır (Howe, 2006). İnternetin ilk yıllarından beri örnekleri bulunan KKÇ girişimlerinin sayısı, internetin yaygınlaşması, sosyal ağların oluşması, Web 2.0’ın katılımcılık ilkesinin kültür içine yerleşmesi ile belirgin bir artış göstermiştir. Her geçen gün KKÇ kullanımı ile varolan problemlere yenilikçi çözümler öneren yeni girişimler belirmektedir. KKÇ iş modeli, ölçeklenebilir iş gücüne erişim, düşük maliyetler...
Sosyal Etkileşim Süreçlerinin Oküler İzdüşümlerinin İkili Göz İzleme Tekniğiyle İncelenmesi
Çakır, Murat Perit; Acartürk, Cengiz(2015-12-31)
Önerilen BAP projesinin amacı bilgisayar ortamında işbirliğiyle ortak bir görevi yürüten iki kişinin göz hareketlerinin senkronize olarak kaydedilebildiği bir deney ortamı kurgulamak ve kaydedilen göz hareketleri arasındaki örtüşmeleri görselleştirerek analiz edilmesine imkan veren bir yazılım geliştirmektir. Geliştirilecek bu ortam ile Türkçe gönderge ifadelerinin (ing. referring expression) yapısının sosyal etkileşim bağlamında incelendiği deneysel bir çalışma yapılacaktır. Proje kapsamında yapılacak bu u...
Yazılım Tasarım Ölçümleri İçin Bir Durum Çalışması
Demirörs, Onur; Ungan, Erdir; Ungan, Erdir(2013-12-31)
Proje yönetimi tekniklerinin etkin olarak uygulanması, yazılım projelerinin başarısını belirleyen birincil etmendir. Yazılım proje yönetiminin belli başlı alt etkinlik alanları proje planlama, proje takibi ve denetimi, ölçme ve değerlendirme, kaynak yönetimi ve risk yönetimidir. Bu etkinliklerin, sistematik yöntemlerle gerçekleştirilebilmesi için yazılım projelerinin nesnel ve nicel verilerle değerlendirilebilmesine ihtiyaç duyulur. Bu nedenle, birçok yazılım proje yönetim etkinliği yazılım büyüklük ölçüml...
Çoklu ortam uygulamaları için akıllı ve bulanık nesneye dayalı veritabanı modellemesi ve geliştirilmesi
Koyuncu, Murat; Yazıcı, Adnan(2009)
Giyilebilir Bilgisayar Teknolojisinin Eğitimde Kullanımı Araştırması
Kaplan, Göknur; Kara, Ersin(2015-12-31)
Giyilebilir bilgisayarlar son yıllarda bilişim teknolojisindeki gelişmelerle ortaya çıkan bir teknolojidir. Bu teknolojinin bireylerin eğitiminde nasıl kullanılabileceği konusunda kayda değer bir çalışma bulunmamaktadır. Bu proje kapsamında prototip giyilebilir bilgisayarlar üretilecek, pilot uygulamalar yapılacak ve eğitsel potansiyeli araştırılacaktır.
Citation Formats
M. P. Çakır, “Bilgisayar Destekli İşbirliğiyle Matematik Ve Fen Öğrenimi.,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61806.