23 Ekim Ve 9 Kasım 2011 Depremlerinden Sonra Van İli Ve Çevresinin Sismik Tehlike Ve Riskinin Yeniden Değerlendirilmesi.

2012-12-31
23 Ekim 2011 Van depremi sonrası hasar ve jeolojik vakalarını incelenek için sahaya giden O.D.T.Ü. araştırmacıları şu konuları vurgulamışlarıdır (DMAM, 2011): (i) Bölgede haritalanmamış bir fayın kırılması sonucunda 7.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiş, (ii) fay kırığı, heyelan ve sıvılaşma gibi sebeplerden ötürü birçok sahada aşırı zemin deplasmanları gözlenmiş ve bu olaylar kırsal alanda hasarı arttırmıştır. (iii) Betormane yapılarda uygun olmayan taşıyıcı sistem ve donatılandırma sebebiyle hasarların ve göçmelerin olduğu, özellikle 5-7 katlı binalarda hasarın yoğunlaştığı gözlenmiştir. Bu çalışma Van ili ve çevresinde deprem tehlikesinin güncellenmesi, Yığma yapıların temel performansı açısından değerlendirilmesi ve tasarım ile imalat kurallarının geliştirilmesi, betonarme yapılar için deprem değerlendirme yöntemlerinin Van ve Erciş’te elde edilen bina stoku üzerinde denenerek iyileştirilmesini kapsamaktadır. Yöntem olarak Van ilinde sismik tehlike analizinin ve Van depreminde kuvvetli yer hareketi parametrelerinin tahminlerinin yapılabilmesi için, fay geometrileri ve karakteristik özellikleri jeolojik ve sismolojik bilgiler ışığında belirlenecektir. Çalışma’da veriler esas olarak literatürden derlenen bilgiler ve 23 Ekim 2011 Van Depremi’nden sonra bu depremle ilgili gerçekleştirilen çalışmalara dayanacaktır. Van İli ve Çevresi için tasarımda kullanılacak kuvvetli yer hareketi parametrelerinin, hem olasılıksal sismik tehlike analizi sonuçları kullanılarak, hem de simulasyon yöntemleri kullanılarak belirlenecek, deprem yönetmeliği ile tasarım için tanımlanan spektral ivmeler ile karşılaştırılacaktır. Yığma yapıların duvar altı temellerinin aşırı zemin deplasmanları sonucunda maruz kalacakları kuvvet seviyelerinin tahmininin yapılabilmesi için, tipik yığma yapıların temele aktardığı yükler ve yığma yapıların temel derinlikleri göz önüne alınarak sahada sığ zemin deneyleri gerçekleştirilecektir. Bu deneylerde portatif el penetrometresi en az 2 m derinliğe kadar kullanılacak ve kuyu portatif bir delici ile açılacaktır. Van Deprem sonrası Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yerleşkesinde bir binaya yerleştirilen ivme ölçerlerle kaydedilen veriler işlenerek binanın dinamik özellikleri ve hasar ile dinamik özellikler arasındaki ilişkiler belirlenecektir. Mevcut ve ilave ivme ölçerler binaya tekrar monte edilerek Van-Edemit ve artçı sarsıntılarının Bina üzerindeki etkisi belirlenecektir. El penetrometresi, portatif zemin delgisi ve ivme ölçer bu proje kapsamında temin edilecektir.
Citation Formats
M. T. Yılmaz, “23 Ekim Ve 9 Kasım 2011 Depremlerinden Sonra Van İli Ve Çevresinin Sismik Tehlike Ve Riskinin Yeniden Değerlendirilmesi.,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61838.