23 Ekim Ve 9 Kasım 2011 Depremlerinden Sonra Van İli Ve Çevresinin Sismik Tehlike Ve Riskinin Yeniden Değerlendirilmesi.

2012-12-31
23 Ekim 2011 Van depremi sonrası hasar ve jeolojik vakalarını incelenek için sahaya giden O.D.T.Ü. araştırmacıları şu konuları vurgulamışlarıdır (DMAM, 2011): (i) Bölgede haritalanmamış bir fayın kırılması sonucunda 7.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiş, (ii) fay kırığı, heyelan ve sıvılaşma gibi sebeplerden ötürü birçok sahada aşırı zemin deplasmanları gözlenmiş ve bu olaylar kırsal alanda hasarı arttırmıştır. (iii) Betormane yapılarda uygun olmayan taşıyıcı sistem ve donatılandırma sebebiyle hasarların ve göçmelerin olduğu, özellikle 5-7 katlı binalarda hasarın yoğunlaştığı gözlenmiştir. Bu çalışma Van ili ve çevresinde deprem tehlikesinin güncellenmesi, Yığma yapıların temel performansı açısından değerlendirilmesi ve tasarım ile imalat kurallarının geliştirilmesi, betonarme yapılar için deprem değerlendirme yöntemlerinin Van ve Erciş’te elde edilen bina stoku üzerinde denenerek iyileştirilmesini kapsamaktadır. Yöntem olarak Van ilinde sismik tehlike analizinin ve Van depreminde kuvvetli yer hareketi parametrelerinin tahminlerinin yapılabilmesi için, fay geometrileri ve karakteristik özellikleri jeolojik ve sismolojik bilgiler ışığında belirlenecektir. Çalışma’da veriler esas olarak literatürden derlenen bilgiler ve 23 Ekim 2011 Van Depremi’nden sonra bu depremle ilgili gerçekleştirilen çalışmalara dayanacaktır. Van İli ve Çevresi için tasarımda kullanılacak kuvvetli yer hareketi parametrelerinin, hem olasılıksal sismik tehlike analizi sonuçları kullanılarak, hem de simulasyon yöntemleri kullanılarak belirlenecek, deprem yönetmeliği ile tasarım için tanımlanan spektral ivmeler ile karşılaştırılacaktır. Yığma yapıların duvar altı temellerinin aşırı zemin deplasmanları sonucunda maruz kalacakları kuvvet seviyelerinin tahmininin yapılabilmesi için, tipik yığma yapıların temele aktardığı yükler ve yığma yapıların temel derinlikleri göz önüne alınarak sahada sığ zemin deneyleri gerçekleştirilecektir. Bu deneylerde portatif el penetrometresi en az 2 m derinliğe kadar kullanılacak ve kuyu portatif bir delici ile açılacaktır. Van Deprem sonrası Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yerleşkesinde bir binaya yerleştirilen ivme ölçerlerle kaydedilen veriler işlenerek binanın dinamik özellikleri ve hasar ile dinamik özellikler arasındaki ilişkiler belirlenecektir. Mevcut ve ilave ivme ölçerler binaya tekrar monte edilerek Van-Edemit ve artçı sarsıntılarının Bina üzerindeki etkisi belirlenecektir. El penetrometresi, portatif zemin delgisi ve ivme ölçer bu proje kapsamında temin edilecektir.

Suggestions

23 Ekim 2011 Tabanlı Van depreminin sismik jeomorfolojisi ve Doğu Anadolu daki aktif tektonik yapıyla olan ilişkisi
Özkaymak, Çağlar; Sözbilir, Hasan; Bozkurt, Erdin; Dirik, Ramazan Kadir; Topal, Tamer; Hüseyin, Alan; Çağlan, Dinçer (TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, 2011-01-01)
23 Ekim 2011 Tabanlı Van depreminin sismik jeomorfolojisi ve Doğu Anadolu daki aktif tektonik yapılarla olan ilişkisi
Özkaymak, Çağlar; Sözbilir, Hasan; Bozkurt, Erdin; Dirik, Ramazan Kadir; Topal, Tamer; Alan, Hüseyin; Dündar, Çağlan (TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, 2011-01-01)
This study aims to explore the origin and location of the October 23, 2011 Tabanlı-Van earthquake within active tectonic framework of Van city and its surroundings. Field-based studies have been done just after the Tabanlı-Van earthquake, and then geometry and type of observed deformational structures were evaluated and integrated with the results of previous active tectonic studies in the region. The observed structures can, based on seismic geomorphological indicators, be grouped into two main categories:...
The Assessment of Seismic Site Effects During The 24 January 2020 Elazig-Sivrice Mw: 6.8 Earthquake
Elsaid, Alaa; Çetin, Kemal Önder; Department of Earthquake Studies (2022-2-11)
At 8:55 p.m. local time (17:55 GMT) on January 24, the Sivrice district of Elazig, located on Turkey's second-largest fault system, was struck by a severe earthquake with a magnitude of 6.8 (AFAD) or 6.7 according to USGS. Tragically, the earthquake resulted in severe devastation, including structural damage and fatalities. In order to aid in the mitigation of potential earthquake damage that may occur in the region and to serve as a guide for site-specific seismic design for future earthquakes, the seismic...
17 Ağustos İzmit depremi sonucu Adapazarı kent merkezinde bina telellerinde meydana gelen zemin sıvılaşması kaynaklı kalıcı deplasmanların araştırılması kapsamında sondaj ve arazi deneylerinin tamamlanması
Bakır, Sadık B.(2003)
17 Ağustos 1999 İzmit depremi sonrasında Adapazarı'nda bina temellerinde meydana gelen deplasmanların mahiyetinin araştırılması ve ilişkin tasarım kriterlerinin belirlenmesi kapsamında Adapazarı'ndan alınan zemin numuneleri üzerinde statik ve dinamik üç eksenli deneyler yapılmıştır. Statik deneylerde standart prosedür takip edilmiş, dinamik deneylerde ise belirli CSR değerleri ve çevrim sayılan uygulandıktan sonra numune ani yüklemeyle yenilmiştir. Bulgular deprem sırasında bu zeminlerin yumuşadığını, ancak...
Deprem Kataloğu Oluşturarak Marmara Denizi Ve Adapazarı Bölgesinin Sismik Modellemesi Ve Olasılıksal Sismik Tehlike Analizi Çalışması
Özkan, M. Yener(2010-12-31)
Gerçekleştirilmesi planlanan bu projenin amacı, Adapazarı ve Marmara Denizi Bölgesi'nde meydana gelmiş kuvvetli yer hareketi kayıtları kullanılarak Kuzey Anadolu Fay (KAF) hattı Marmara ve Düzce segmentlerinin depremselliğinin modellenmesi ve bu model yardımıyla bölgenin olasılıksal sismik tehlike analizinin yapılmasıdır. Marmara bölgesinde gelecekteki sismik riskin azaltılması ve şehir planlaması için, sismik tehlikenin detaylı olarak değerlendirilmesi ve belirlenmesi son derece kritik önem kazanmıştır. 19...
Citation Formats
M. T. Yılmaz, “23 Ekim Ve 9 Kasım 2011 Depremlerinden Sonra Van İli Ve Çevresinin Sismik Tehlike Ve Riskinin Yeniden Değerlendirilmesi.,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61838.