MULTİPL SKLEROZ HASTALIK RİSKİ İLE D VİTAMİNİ METABOLİZMASINDA ROL ALAN CYP450 ENZİMLERİNİN VE D VİTAMİNİ RESEPTÖRÜNÜN GENETİK POLİMORFİZMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜRK POPULASYONUNDA İNCELENMESİ

2016-12-31
Gen polimorfizmleri ırklar, etnik gruplar ve coğrafi bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye popülasyonunda vitamin D metabolizmasında rolü olan CYP27A1, CYP2R1, CYP24A1, CYP27B1 ve vitamin D reseptörü genlerinin şeçilmesi planlanan tek nokta polimorfizmlerine (SNP) RFLP yöntemi ile bakılması ve bu enzimlerin genetik polimorfizmleri ile MS hastalığı arasında bağlantı olup olmadığının incelenmesidir. Literatürde vitamin D metabolizmasında rol alan enzimlerin ve vitamin D reseptörünün genlerindeki polimorfizmlerin MS hastalığı ile bağlantısının Türk popülasyonunda incelendiği bir çalışma bulunmaması nedeniyle yapılacak olan bu çalışma ilk olma özelliğini taşımaktadır. Bu genlerdeki polimorfizm ile hastalık arasında bulunabilecek olası bir ilişki gelecekte kişilerde MS hastalığının riskinin belirlenmesine yardımcı olabilecektir.

Suggestions

Yaygın kanser tiplerinde transkriptom 3'UTR isoform çeşitliliğinin incelenmesi
Erson Bensan, Ayşe Elif; Can, Tolga(2018-12-31)
Farklı kanserlerin ardında yatan mekanizmaların anlaşılmasında gen anlatım çalışmaları çok öenmli olmuştur. Bu çalışmalar sayesinde anlatım düzeyleri bozulan pek çok mRNA bulunmuştur. Ancak geleneksel gen anlatım çalışmaları mRNA izoformlarının tespitinde ve miktarlarının ölçülmesinde yetersiz kalmaktadır. Bu projenin amacı geliştirmiş olduğumuz özel bir yazılımla en sık görülen kanser tiplerinde mRNA 3'UTR izoform profillerinin ortaya konmasıdır. Beklenen sonuç ise farklı kanser tiplerinde aktive olmuş ort...
Kokain ve Amfetaminle Regüle Edilen Transcript (CART) ile uyarılan fare hipofiz bezi hücre hattında p-ERK yanıtının incelenmesi
Son, Çağdaş Devrim; Mimiroğlu, Didem; Kocabıyık, Semra; Doğan, Musa; İzgü, Kadri Fatih(2017-12-31)
CART santral ve çevresel sinir sisteminde yaygın olarak eksprese edilen, sinir ileticileri ve endokrin faktörleri olarak bilinmektedir. CART beslenme davranışını, ödül mekanizmasını, stres ve endişeyi, kardiyovasküler fonksiyonlarını kontrol etmektedir. Önemli fizyolojik fonksiyonlara sahip olan CART´ın henüz reseptörü bulunamamıştır.CART’ın reseptörüne bağlanmasıyla ilgili yapılan çalışmalarda, CART’in kinaz (ERK) 1 ve 2’ nin doz ve zamana bağlı aktivasyonunu indüklediği tespit edilmiştir. Ayrıca, CART I ...
ESSİTALOPRAM’IN SPİNGOMYELİN MODEL MEMBRANLARI İLE ETKİLEŞMESİNİN YAPISAL VE İŞLEVSEL AÇIDAN BİYOFİZİKSEL YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI
Severcan, Feride; Ergün, Seza(2013-12-31)
Psikiyatrik bozukluklar değişen yaşam koşulları ve artan stres faktörü nedeniyle günümüzde görülen en yaygın hastalıklar arasında yer almaktadır. Yeme ve uyku bozuklukları, madde bağımlılığı, hareket bozuklukları, şizofreni, bipolar bozukluk (manik depresyon), anksiyete bozuklukları, dikkat ve konsantrasyon sağlama güçlükleri ve depresyon gibi bozukluklar psikiyatrik hastalıkların en bilinen örnekleri arasında yer almaktadır Psikiyatrik hastalıkların, özellikle depresyonun, tedavisi için kullanılan en etkil...
Vitamin D metabolizmasında rol oynayan CYP450 enzimlerinin polimorfizmleri ile iskemik inme riski ilişkisinin araştırılması
Adalı, Orhan(2014-12-31)
Epilepsi, merkezi sinir sisteminde kortikal veya subkortikal bölgelerde yer alan nöronların artmış uyarılabilirliğinden kaynaklanan, ani, hipersenkron, yüksek voltajlı, anormal elektriksel deşarjları sonucu gelişen klinik bir durumdur. Epilepsi, tarihi eski çağlara kadar dayanan, hastanın işlevselliği ve yaşam kalitesini etkileyen, yineleyici nöbetlerle karakterize bir hastalıktır. Epilepsi tüm dünyada en yaygın görülen nörolojik hastalıklardan biridir. Nöroloji pratiğinde çocukluk ve ergenlik çağında en sı...
İnsan Kolon Adenokarsinoma Hücrelerinde Sodyum Bütirat Konsantrasyonuna Bağlı Oluşan Yapısal ve İçeriksel Farklılaşmaların Raman, FTIR ve Terahertz Spektroskopisi YöntemleriyleAraştırılması
Severcan, Feride; Severcan, Mete; Altan, Hakan; Esentürk, Okan; Gök, Seher; Şimşek Özek, Nihal; Özer, Zeynep(2015-12-31)
Kolon kanseri dünyada en çok görülen ikinci kanser tipidir. Hücredeki proliferasyon, farklılaşma ve apoptoz mekanizmalarındaki dengenin bozulması neticesinde oluşur. Kolon kanseri hücreleri, sağlıklı kolon hücrelerinin geçirdiği farklılaşmalara uğramazlar bu nedenle kolon kanseri oluşumunda, hücre farklılaşma mekanizması bozukluklarının önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir. Şu ana kadar farklılaşma mekanizmalarının anlaşılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, büyüme faktörleri ve hormonların farklılaşmad...
Citation Formats
O. Adalı and E. Evin, “MULTİPL SKLEROZ HASTALIK RİSKİ İLE D VİTAMİNİ METABOLİZMASINDA ROL ALAN CYP450 ENZİMLERİNİN VE D VİTAMİNİ RESEPTÖRÜNÜN GENETİK POLİMORFİZMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜRK POPULASYONUNDA İNCELENMESİ,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62029.