Yisitanbuer: Miansha xia de qiqiu zhi cheng

2018-04-01
Boyar, Ebru
Fleet, Kate
Guokuan , Yu
Yongmei, Gong
The Chinese translation of A Social History of Ottoman Istanbul, with Kate Fleet (Cambridge: Cambridge University Press, 2010)
Citation Formats
E. Boyar, K. Fleet, Y. Guokuan, and G. Yongmei, Yisitanbuer: Miansha xia de qiqiu zhi cheng. 2018.