ÇOCUKLAR GELECEK(SİZ)SİNİZ! VELİLERİN EĞİTİMLE İLGİLİ KAYGILARI

2018-10-01
Son yıllarda, yakın bölgelerde yaşanan savaşlar nedeniyle Türkiye’ye yerleşen mülteciler, ülkede halihazırda var olan demografik çeşitliliği daha da arttırmıştır. Ancak göçmenler ve mülteciler konusunda yapılan araştırmalar, öğretmenlerin çoğunun, göçmen ve mülteci öğrencilerin sosyo-kültürel beklentilerini karşılamaya uygun öğretim yaklaşımları konusunda yeterince bilgi ve beceri sahibi olmadıklarını ortaya koymaktadır. Başta dil engelleri olmak üzere, eğitim programlarında mülteci öğrencilere yeterli desteğin sağlanamaması, mülteci öğrencilerin akademik olarak başarısız olmalarına ve okulu bırakma oranlarının artmasına yol açmaktadır. Öğretmen adaylarının göç pedagojisi, kapsayıcı eğitim, kültürlere duyarlı öğretim uygulamaları ve farklılaştırılmış öğretim stratejileri konuları hakkında farkındalıklarının bilinmesi hem toplumsal düzeyde hem de dünya genelinde eğitim bilimcilere, öğretmenlere ve eğitim politikacılarına farklı bir bakış açısı sunabilir. Bu bakımdan, bu nitel durum çalışması, öğretmen adaylarının mültecilerin sınıf içi etkileşimleri ve öğretimsel destek ihtiyaçları hakkındaki görüşlerine odaklanmaktadır. Öğretmen adaylarıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Veriler analiz edilerek temalar belirlenmiştir. Bulgular, öğretmen adaylarının farklı eğitim stratejileri ve kültüre duyarlı öğretim uygulamaları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ve bazı endişeleri olduğunu göstermiştir. Öğretmen adayları, sınıflarındaki farklı kültürlerden gelen öğrencilerin mevcut eğitim düzeylerini, becerilerini ve eğilimlerini nasıl tanımlayacaklarını bilmediklerini ve bu özellikleri nasıl geliştirecekleri konusunda onlara destek olacak çalışmalara ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Katılımcılar özellikle dil açısından sıkıntı yaşayacaklarından endişe duymaktadır. Bu çalışmanın sonuçlarının toplumdaki baskın grupların dışında kalan ve bazı özellikleri nedeniyle değersizleştirilen ya da dışlanan birey ya da grupların yaşadıkları ayrımcılıklarla mücadele edilebilecek bireyler yetiştirecek eğitim programlarının nasıl olması gerektiği konusunda araştırmacılara ve eğitim politikacılarına bir bakış açısı sunacağı umulmaktadır.
Citation Formats
P. O. Taneri, “ÇOCUKLAR GELECEK(SİZ)SİNİZ! VELİLERİN EĞİTİMLE İLGİLİ KAYGILARI,” presented at the Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.ukbk.org/wp-content/uploads/2018/12/METİNLER-numaralı-birleştirilmiş.pdf.