Öğretmen adaylarının iki niceliğin eş zamanlı değişimini içeren durumları modellerken grafik oluşturma ve yorumlama süreçlerinin incelenmesi

2014-11-11
Kovaryasyonel düşünme; fonksiyon, türev ve değişim oranı gibi matematiksel kavramların anlaşılması için önemli olup iki farklı niceliğin eş zamanlı değişiminin koordineli bir şekilde incelenmesini ifade eden bir kavramdır (Carlson, Larsen ve Lesh, 2003; Zeytun, Çetinkaya ve Erbaş, 2010). Kovaryasyonel düşünmede grafiksel temsillerin doğru oluşturulması ve doğru yorumlanması önemlidir. Bu çalışmada kovaryasyonel düşünme gerektiren problem durumlarının modellenmesi sürecinde öğretmen adaylarının grafikleri oluşturma, okuma ve yorumlama becerilerinin gelişimi incelenmiştir. Çalışmada, Lesh ve Doerr’un (2003) ortaya attığı matematik eğitiminde model ve modelleme yaklaşımı kavramsal çerçeve olarak kullanılmıştır. Tasarım-tabanlı bir araştırma (Hjalmarson ve Lesh, 2008) olan bu çalışmada, türev kavramının öğretimine yönelik bir “model geliştirme ünitesi” (Lesh, 2010) tasarlanmış ve bu ünite öğretmen adayları için açılan bir modelleme dersi kapsamında uygulanmıştır. Çalışma, TÜBİTAK destekli bir araştırma projesi kapsamında, Ankara'daki bir devlet üniversitesinde ilköğretim matematik öğretmenliği programına devam eden 20 öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, sekiz hafta süren model geliştirme ünitesininuygulanması sürecinde elde edilen verilerin kovaryasyonel düşünme ile ilgili olan bölümlerine odaklanılmıştır. Bu kapsamda öğretmen adaylarının kovaryasyonel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik bir modelleme etkinliği (Su Deposu) ve ardından iki devam etkinliğinin uygulamaları incelenmiştir. Derste modelleme etkinliği üzerinde öğretmen adayları küçük gruplar halinde çalışmış, devam etkinliklerini ise bireysel olarak yapmışlardır.Çalışmada veriler, öğrenci çözüm kâğıtları, düşünce raporları ve etkinlik tabanlı görüşmeler kullanılarak elde edilmiş olup nitel veri analizi yöntemlerinden sürekli karşılaştırmalı analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.
Citation Formats
M. Kertil, B. Çetinkaya, and A. K. Erbaş, “Öğretmen adaylarının iki niceliğin eş zamanlı değişimini içeren durumları modellerken grafik oluşturma ve yorumlama süreçlerinin incelenmesi,” Adana, Türkiye, 2014, p. 157, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71067.