HARMANLANMIŞ VE YÜZ-YÜZE ÖĞRENME ORTAMLARINDA KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN İNTERNETE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ

2018-10-01
Bu araştırmanın amacı, açıklayıcı ve sorgulayıcı öğretim yöntemlerinin yüz-yüze ve harmanlanmış öğrenme ortamları ile birlikte kullanıldığında 9. sınıf öğrencilerinin internete yönelik tutumları üzerine etkileri olup olmadığını ortaya çıkarmak ve varsa bu etkilerin cinsiyet ile ilişkisini incelenmektir. Çalışmada 2x2x2 faktör deseni kullanılmıştır. Bu desen içinde öğrenme ortamları (harmanlanmış ve yüz-yüze), öğretim yöntemleri (açıklayıcı ve sorgulayıcı) ve cinsiyet (kız ve erkek) boyutları iki aşamalı olarak oluşturulmuştur. Çalışmaya uygun örneklem yöntemi ile Ankara ili Çankaya ilçesindeki bir okuldan toplam 111 öğrenci katılmıştır. "İnternet Tutum Ölçeği" ön-test ve son-test olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler üç yönlü kovaryans (ANCOVA) ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinden şu sonuçlar el edilmiştir: (1) Öğrencilerin internete yönelik tutumlarında harmanlanmış öğrenme yüz-yüze öğrenmeye göre daha etkilidir, (2) öğrenme ortamları ile cinsiyet değişkenleri arasında anlamlı etkileşim vardır;yüz-yüze öğrenme ortamında bütün öğrencilerin internete yönelik tutumları azalmıştır. Harmanlanmış öğrenme ortamında ise erkek öğrencilerin tutum puanları yükselmiş, kız öğrencilerin ise değişmemiştir, (3) öğretim yöntemi, öğrenme ortamları ve cinsiyet değişkenleri arasında anlamlı etkileşim vardır;harmanlanmış ortamda açıklayıcı öğretim yöntemi kullanıldığında erkek öğrencilerin tutum puanları yükselmiştir. Harmanlanmış ortamda sorgulayıcı öğretim yöntemi kullanıldığında da ise kız öğrencilerin internete yönelik tutumları yükselmiştir.
Citation Formats
A. Çetin and Ö. F. Özdemir, “HARMANLANMIŞ VE YÜZ-YÜZE ÖĞRENME ORTAMLARINDA KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN İNTERNETE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ,” pp. 1378–1403, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71173.