Monoton Uyarı Sırasında EEG (Mü) Ritim Deseknronizasyonu.

2017-04-22
Bayer, Gözde
Golmohhammadzadeh, Hassan
Vurallı, Doğa
Zinnuroğlu, Murat
Günendi, Zafer
Turgut, Ali Emre
Arıkan, Kutluk Bilge
Kutsal, Tülin
Bu çalışmada bir motor hareketin hem gerçekleştirilmesi (execution) hem de izlenmesi (observation) sırasında EEG kayıtları alınarak ayna nöron sistemi hakkında, EEG aracılığıyla, bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. Yöntem 10 sağlıklı gönüllüden metalik bir kıskacı sıkıp bırakma hareketi yapmaları istendi. Gönüllüler iki ayrı seansta incelenmeye tabi tutuldu: bir seansta önce hareketi yapmaları sonra videoya çekilmiş aynı hareketi kendileri yapıyormuş gibi (imgelem) videodan izlemeleri istendi. Diğer seansta ise önce imgelem yaparak hareketi izlemeleri sonra kıskacı sıkma hareketini yapmaları istendi. Ayna nöron aktivite belirteçleri olarak μ(8-12 Hz) /β(15-25 Hz) supresyonu ve olaya ilişkin spektral düzensizlik (ERSP) incelendi. EEG verileri OpenBCI sistem kullanılarak elde edildi, EEGLAB yazılımı ile veri analizi yapıldı. Video stimulasyon paradigmalarının oluşturulması ve EEG ile senkronizasyonu için açık-kaynak PsychoPy uygulaması kullanıldı. Sonuçlar Hem hareketi yapma hem de imgelem karşı hemisferde (C3) μ ve β bantlarında anlamlı desenkronizasyona yol açtı (p<0.05). C3 lokalizasyonunda her iki frekans bandı için de (μ ve β) oturumlar arası anlamlı fark bulunmazken, C4 ve P3 lokalizasyonlarında seanslar arasında β frekansında iki grupta anlamlı fark saptandı (p<0.05). İki farklı oturum değerlendirildiğinde C3 lokalizasyonunda μ supresyonunda oturumlar arasında anlamlı farklılık gözlenmezken β frekans supresyonunun önce hareket sonra imgelem oturumunda diğer oturuma göre anlamlı derecede fazla (p<0.05) olduğu saptandı. Yorum Çalışmanın bulguları EEG nin ayna nöron aktivitesine ilişkin işlevsel bilgiler sunduğu ve β frekans supresyonunun sağlıklı kişilerde imgelemin bir göstergeci olarak kullanılabileceğini düşündürmüştür. Bu bulgu imgelem temelli rehabilitasyonda (inme rehabilitasyonu gibi) , rehabilitasyon planı için yararlı ipuçları sunabilir.
Citation Formats
G. Bayer et al., “Monoton Uyarı Sırasında EEG (Mü) Ritim Deseknronizasyonu.,” presented at the -43-33. Ulusal Klinik Nöroşzyoloji EEG – EMG Kongresi (12 - 16 April 2017 ), Antalya, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71640.