Ankara kilinin atık depolama sahaları için sıkıştırılmış kil örtüsü olarak kullanımı

2017-10-07
Akgün, Haluk
Türkmenoğlu, Asuman Günal
Met, İlker
Öner, Gökalp
Koçkar, Mustafa Kerem
Ankara hızla artan nüfusu ile Türkiye'nin ikinci büyük şehridir. Günümüzde Ankara'nın çöp depolama ihtiyacını karşılayabilecek sayıda ve kapasitede katı atık sahası mevcut olmadığından, yeni katı atık sahalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada Ankara Kili'nin katı atık sahası örtü malzemesi olarak kullanılabilirliği incelenmiştir. Bu amaçla daha önce yaptığımız çalışmalardan elde edilmiş olan verilerin yanı sıra Ankara civarında farklı lokasyonlardan bir dizi kil numunesi alınmış ve bu numunelerin mineralojik ve jeoteknik özellikleri değerlendirilmiştir. Üçü Karakusunlar'dan (K1, K2 ve K3), altı tanesi Gölbaşı'ndan (G1, G2, G3, G4, G5 ve G6) ve altı tanesi de Sincan'dan (S1, S2, S3, S4, S5 ve S6) olmak üzere on beş numune alınmış ve numuneler üzerinde mineralojik/jeoteknik deneyler gerçekleştirilmiştir. Numunelerin mineralojik özellikleri metilen mavisi, XRD ve SEM analizleri ile incelenmiştir. Numunelerin incelenen jeoteknik özellikleri ise özgül ağırlık, Atterberg limitleri (örneğin, plastik limit, likit limit, plastisite indeksi), tane boyu dağılımı, sıkıştırılma özellikleri (örneğin maksimum kuru birim hacim ağırlık ve optimum su içeriği) ile hidrolik iletkenliktir.
Citation Formats
H. Akgün, A. G. Türkmenoğlu, İ. Met, G. Öner, and M. K. Koçkar, “ Ankara kilinin atık depolama sahaları için sıkıştırılmış kil örtüsü olarak kullanımı,” presented at the 17. Ulusal Kil Sempozyumu, (4 - 07 Ekim 2017), Muğla, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72238.