Submissive behaviours and marital satisfaction relation: Mediator role of perceived marital problem solving Boyun Eǧici Davranişlar ve Evlilik Doyumu İlişkisi: Algilanan Evlilik Problemleri Çözümünün Rolü

2003-06-01
Hünler, Olga S.
Gençöz, Tülin
Bu çalışmanın amacı boyun eğici davranışların evlilik doyumu üzerindeki etkilerini incelemek ve boyun eğici davranışlar ve evlilik doyumu arasındaki ilişkide algılanan evlilik problemleri çözümleme becerisinin oynadığı kritik rolü araştırmaktır. Araştırmaya çocuklarından en az biri üniversite öğrencisi olan 92 evli çift katılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde, araştırmada kullanılan ölçme ve değerlendirme araçlarının geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış, ikinci bölümde ise değişkenlerin birbirleriyle olan korelasyonları değerlendirilmiş ve hiyerarşik regresyon analizi kullanılarak çalışmanın hipotezi test edilmiştir. Elde edilen verilere göre, çiftlerin boyun eğici davranışlarındaki artışlar algılanan problem çözme becerilerinin düşmesine, bu da evlilik doyumlarının azalmasına neden olmaktadır. Çalışmanın sınırlılıkları ve psikoterapi uygulamalarına katkıları literatür ışığında tartışılmıştır.

Citation Formats
O. S. Hünler and T. Gençöz, “Submissive behaviours and marital satisfaction relation: Mediator role of perceived marital problem solving Boyun Eǧici Davranişlar ve Evlilik Doyumu İlişkisi: Algilanan Evlilik Problemleri Çözümünün Rolü,” Turk Psikoloji Dergisi, vol. 18, no. 51, pp. 99–110, 2003, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=18344414932&origin=inward.