Karatekin Üniversitesi Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğini Seçme Nedenlerine İlişkin Görüşlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi

2013-04-01
Nayir, Kadriye Funda
Taneri, Pervin Oya
Öğretmenlik yeni nesillerin yetişmesine, nitelikli insan gücünün yetişmesinde ve toplumun kalkınmasında bireylere yön veren ve toplumu şekillendiren bir meslek olduğu için öğretmen adaylarının bu mesleği neden yapmak istediklerinin ortaya konması oldukça önemli bir konudur. Bunun yanı sıra öğretmenlik mesleği genelde kadın mesleği olarak görülmekte ve bu mesleği kadınların daha çok tercih ettiği düşünülmektedir. Ancak sayısal veriler Türkiye’de kadın ve erkek öğretmen sayısının birbirine oldukça yakın olduğunu göstermektedir. Bu araştırmanın amacı pedagojik formasyon öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşlerini cinsiyet değişkenine göre incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde Pedagojik Formasyon Eğitimi alan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 16 kadın 13 erkek oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Çalışmada öğretmenlerin görüşleri açık uçlu sorulardan oluşan bir anket ile toplanmıştır. Öğretmenlerden görüşlerini yazılı olarak belirtmeleri istenmiştir. Toplanan veriler içerik analizi ve betimsel analiz yöntemleriyle analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre kadın öğretmen adayları mesleği seçme nedenlerini sırasıyla kişisel özellikler, çalışma koşulları ve topluma katkı sağlamak olarak belirtirken, erkek öğretmen adayları kişisel özellikler, çalışma koşulları, topluma katkı sağlamak ve hayalini gerçekleştirme gibi nedenlerle bu mesleği seçtiklerini belirtmektedir. Katılımcıların öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri incelendiğinde ise her iki grupta mesleğin manevi boyutunun önemli olduğu bunu sırasıyla mesleğin uygulama ve akademik boyutunun izlediği görülmektedir.
Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Suggestions

İlköğretim Öğrencilerinin ve Öğretmen Adaylarının Sürdürebilirlik Bilincinin İncelenmesi
Öztekin, Ceren; Şen, Mehmet(2017-12-31)
Bu çalışma, ilköğretim öğrencilerinin ve fen bilgisi öğretmen adaylarının sürdürülebilirliğin üç bileşeni (çevresel, sosyal, ekonomik) ve bu bileşenlerin etkileşimi hakkındaki bilgi ve farkındalık düzeyi ile sürdürebilir kalkınma hakkında ne kadar bilinçli, bilgili olduklarını, tutumlarını ve davranışlarını ortaya çıkarmak üzere planlanmıştır. İki aşamadan oluşan çalışmada öncelikle eğitim alanında sıkça kullanılan çizim tekniğinden faydalanılarak ilköğretim öğrencileri ve fen bilgisi öğretmen adaylarına, s...
İlköğretim Matematik Öğretiminde Toplumsal Konular:eğitim Proğramı Dökümanları Sınıf İçi Uygulamalar Ve Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi.
Haser, Çiğdem(2010-12-31)
Bu çalışmanın amacı, matematik eğitimi ile toplumdaki baskın politik ve kültürel değer ve görüşler arasındaki ilişkiyi incelemek ve matematik eğitiminin adalet, yoksulluk ve ayrımcılık gibi toplumsal konularda öğrencilerin bilinçlendirilmesinde oynayabileceği rolü ve öğretmenlerin bu konudaki görüşlerini araştırmaktır. 'Eleştirel matematik eğitimi' (Frankenstein, 2005; Skovsmose, 1994) ve ya 'toplumsal adalet için matematik eğitimi' (Gutstein, 2003; Gutstein ve Peterson, 2006) son yıllarda ortaya çıkmakta o...
Okul öncesi eğitimde kalite değişkenleri ile ülkelerin PISA fen okur yazarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Buldu, Elif; Olgan, Refika (null; 2015-04-16)
Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüz dünyasında çalışma hayatında başarılı bir yer edinebilme bireylerin yaratıcılık, karar verebilme becerisi, gelişen bilim ve teknolojiye ayak uydurma ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeleri ile mümkün olabilmektedir. İlerlemelere ayak uydurmak için toplumlar fen okur-yazarı bireylere ihtiyaç duymakta ve bu özelliği kazanmalarını sağlayacak eğitim olanakları sunmaya çalışmaktadırlar. Zira kişilere sunulan eğitim fır...
Ortaöğretimde Fen ve Matematik Öğretimi Problemleri ve Öğretmen Yetiştirmeye Yönelik Öneriler
Demircioğlu, Hüsniye; Bulut, Safure; Yıldırım, Ali (1997-01-01)
Batıyla bütünleşmeyi amaçladığımız son yıllarda nitelikli insan gücü yetiştirmek, Milli Eğitim Bakanlığının ve öğretmen yetiştiren kurumların temel hedefi olmalıdır. Bu hedefe yönelik olarak öğretim programlarımızı güncelleştirmek amacıyla 29 Mart 1995 tarihinde ODTÜ KOSGEB salonunda bir panel düzenlendi. Bu panele ODTÜ Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü mezunlarından ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi Fizik öğretmeni Me- diha Ulaştırıcı, Ankara TED Koleji Vakfı Özel Lisesi Matematik öğretmeni Yav...
İngilizce hazırlık okullarındaki okutmanların toplumsallaşmaları
Kondakçı, Yaşar (2014-01-01)
Bu çalışmanın amacı, deneyim, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim, mentörlük, tazminat ve ek ödemeler ve sosyal hizmetlerden duyulan memnuniyetin örgüte yönelik toplumsallaşma ile göreve yönelik toplumsallaşmayı ne düzeyde yordadığını ortaya koymaktır. Bu amaca yönelik olarak çalışma ilişkisel bir çalışma olarak desenlenmiş ve uyarlanan bir ölçek Ankara’da bulunan dört devlet üniversitesinin İngilizce hazırlık okullarında çalışan toplam 228 öğretim elemanına uygulanmıştır. Elde edilen verilerle yapılan doğru...
Citation Formats
K. F. Nayir and P. O. Taneri, “Karatekin Üniversitesi Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğini Seçme Nedenlerine İlişkin Görüşlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi,” Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, pp. 1–12, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73360.