Karatekin Üniversitesi Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğini Seçme Nedenlerine İlişkin Görüşlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi

2013-04-01
Nayir, Kadriye Funda
Taneri, Pervin Oya
Öğretmenlik yeni nesillerin yetişmesine, nitelikli insan gücünün yetişmesinde ve toplumun kalkınmasında bireylere yön veren ve toplumu şekillendiren bir meslek olduğu için öğretmen adaylarının bu mesleği neden yapmak istediklerinin ortaya konması oldukça önemli bir konudur. Bunun yanı sıra öğretmenlik mesleği genelde kadın mesleği olarak görülmekte ve bu mesleği kadınların daha çok tercih ettiği düşünülmektedir. Ancak sayısal veriler Türkiye’de kadın ve erkek öğretmen sayısının birbirine oldukça yakın olduğunu göstermektedir. Bu araştırmanın amacı pedagojik formasyon öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşlerini cinsiyet değişkenine göre incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde Pedagojik Formasyon Eğitimi alan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 16 kadın 13 erkek oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Çalışmada öğretmenlerin görüşleri açık uçlu sorulardan oluşan bir anket ile toplanmıştır. Öğretmenlerden görüşlerini yazılı olarak belirtmeleri istenmiştir. Toplanan veriler içerik analizi ve betimsel analiz yöntemleriyle analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre kadın öğretmen adayları mesleği seçme nedenlerini sırasıyla kişisel özellikler, çalışma koşulları ve topluma katkı sağlamak olarak belirtirken, erkek öğretmen adayları kişisel özellikler, çalışma koşulları, topluma katkı sağlamak ve hayalini gerçekleştirme gibi nedenlerle bu mesleği seçtiklerini belirtmektedir. Katılımcıların öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri incelendiğinde ise her iki grupta mesleğin manevi boyutunun önemli olduğu bunu sırasıyla mesleğin uygulama ve akademik boyutunun izlediği görülmektedir.

Citation Formats
K. F. Nayir and P. O. Taneri, “Karatekin Üniversitesi Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğini Seçme Nedenlerine İlişkin Görüşlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi,” Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol. 2, no. 2, pp. 1–12, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73360.