Eğitim Yapılarından Öğrenmek

2019-12-01
İnsanoğlunun varoluşundan beri süregelen öğrenme merakı bireyin ve toplumların gelişmesinde etkili olan en önemli unsurlardan biridir. Uzun bir geçmişi olan öğrenme ve beraberinde gelişen eğitim kavramı üzerine tarih boyunca birçok araştırmalar yapılmış, teoriler ve felsefeler üretilmiştir. Yapılan bu faaliyetlerin amacı; bireylerin çok yönlü gelişiminin desteklenmesini ve toplumların ekonomik, sosyo-kültürel açıdan kalkınmasını sağlamak olmuştur. Yakın zamana kadar eğitim-öğretim konusunda yapılan yeniliklerin ve araştırmaların konusu daha çok eğitim müfredatı, eğitim materyal ve metotları, eğitimci kadrosu gibi hususlar iken artık bu faktörlere öğrenme ortamlarının fiziksel özellikleri de eklenmiştir. Hatta öğrenme ortamları üçüncü öğretmen olarak adlandırılıp mekânsal özelliklerin öğrencilerin öğrenme, davranış, sağlık durumları üzerindeki etkileri eğitimciler, uzmanlar, psikologlar ve mimarlar tarafından çeşitli çalışmalarda ele alınmaktadır. Çevresel psikolojinin de önem kazanmasıyla eğitim ve öğretim konusunda artık mimarlar da önemli bir role sahiptir. Bu bağlamda eserde; mekân ve öğrenme ilişkisi, tarihi perspektif içerisinde eğitim yapılarının gelişim süreci, etkili öğrenme ve öğretme için okul binalarının tasarlanması gibi konular alanında uzman araştırmacılar tarafından kaleme alınmıştır. Kitabın yöneticilere/politikacılara, mimarlara, iç mimarlara, peyzaj mimarlarına, mühendislere, mimarlık öğrencilerine, okul çağında çocuğu olanlara, kısacası daha iyi bir eğitim ortamı isteyen herkese yararlı olması ve katkı sağlaması umulmaktadır.

Suggestions

Eğitimcilerin Yüz Ve Söylemlerinde Duyguların İfadesi
Karaman, Abdullah Cendel(2011-12-31)
Bu çalışmada deneyimli öğretmenler ve öğretmen adaylarının yüz ifadelerinin otomatik çözümlemesi yapılacaktır. Seçilen ders durumlarında, bu öğretmenlerin duygusal tepkilerinin benzeştiği veya farklılaştığı durumlar incelenecektir. Belirlenen duygu ifadelerinin yanı sıra, video da yer alan anlarla eşleştirilen söylem çözümlemesi yapılacaktır. Bu çalışma sonucunda öğretmenlerin dersleri ile ilgili duygu çözümlemeleri önemli göstergeler sağlayacaktır. Bunlar hem lisans düzeyinde öğretmen eğitimi hem de hizmet...
Eğitim Fakültelerindeki Öğrencilerin Fen,matematik Ve Teknolojiye Yönelik Programlar Seçmelerini Etkileyen Faktörler.
Ertepınar, Hamide(2009-12-31)
Günümüzde öğretmenlik mesleği eğitim sektörü ile ilgili olan sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik boyutlara sahip, alanda özel uzmanlık bilgi ve becerisini temel alan akademik çalışma ve formasyonu gerektiren, profesyonel statüde bir uğraşı alanı olarak kabul edilmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan toplumların ileri seviyedeki toplumların düzeyine ulaşabilmelerindeki en önemli etkenlerden biri de iyi yetişmiş, nitelikli insan kaynağıdır (Bugay ve Kavas, 2007). Bunu gerçekleştirebilmek için ...
Öğretmen Adayları İçin Matematik Hakkındaki İnanışlar Ölçeği Geliştirilmesi.
Haser, Çiğdem(2010-12-31)
Eğitim araştırmalarında öğretmenlerin inanışları önemli bir role sahiptir. Bunun sebebi, öğretmenlerin alanlarına karşın olan inanışlarının öğretimlerini etkilediği yönündeki düşünceler ve bulgulardır (Clark & Peterson, 1986). Başka bir ifadeyle, sınıf ortamında ders süresince gerçekleşen eğitim ve öğretimin şekillenmesinde öğretmenin inanışlarının büyük rol oynadığı söylenmektedir (Ernest, 1988; Kagan, 1992; Nespor, 1987). Hersh'in (1986) belirttiği gibi, bir bireyin matematik hakkındaki inanışı, o kişinin...
Eğitim fakültesi öğrencilerinin bilgiye erişim biçimleri üzerine bir tarama çalışması
Çakıroğlu, Erdinç; Seferoğlu, Gölge(2015-12-31)
Bu projede eğitim fakültesi öğrencilerinin bilgiye erişim biçimlerini ve alışkanlıklarını belirlemek üzere bir tarama yapılacaktır. Veriler anket yoluyla toplanacaktır. Araştırmada çalışma grubunu eğitim fakültesi öğrencileri oluşturacaktır.
Öğretim Teknolojileri Destek Ofisleri ve Üniversitedeki Rolleri
Akteke Öztürk, Başak; Arı, Fatih; Kubuş, Okan; Gürbüz, Tarkan; Çağıltay, Kürşat (2008-01-01)
Toplumsal dönüşümün önemli unsurlarından biri olan üniversitelerin teknolojiyi öğre-timde kullanmada ve geliştirmede öncülük etmesi, toplumların bu teknolojilere adaptasyonu ve bilgi toplumunun oluşturulması için önemlidir. Türkiye’de yüksek öğretimde yeni teknolojilerin kullanımının henüz istenildiği düzeyde gerçekleşmediği bilinen bir gerçektir. Bu noktada üni-versitelerde kurulacak “öğretim teknolojileri destek ofisleri”, ihtiyaçlara ve sorunlara sistema-tik çözümler bulunabilmesini sağlayacaktır. Öğreti...
Citation Formats
L. Özgenel and C. A. Güzer, Eğitim Yapılarından Öğrenmek. 2019, p. 30.