Fethiye-Göcek Körfezi, Köyceğiz gölü ve Dalyan kanalı yüzey çökel örneklerinin paleontolojik yönden araştırılması

2018-04-27
Biltekin, Demet
Avşar, Özgür
Avşar, Ulaş
Tunca, Evren
Sözer, Adil
Denizlerde ve göllerde yapılan paleontolojik çalışmalar paleo-ortamsal değişimlerin tayininde yaygın olarak kullanılmaktadır. Foraminiferler bentik denizel ortamlarda en bol bulunan mikroorganizmalardır. Çalışma alanı Muğla ili sınırları içerisinde yer alan Fethiye-Göcek Körfezi, Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalı’dır. Kıyı lagünleri karasal sistemlerle denizel ortamlar arasında yer aldıklarından hem karadan hem de deniz tarafından etkilenen ortamlardır. Bu çalışmada paleontolojik analizler Fethiye-Göcek Körfezi (99 adet), Köyceğiz Gölü (105 adet) ve Dalyan Kanalından (29 adet) alınan toplam 233 adet sondaj karotu yüzey çökel örneklerinde gerçekleştirilmiştir. Toplam 86 örnekte formanifer gözlenmiştir. Çalışma alanında foraminifer topluluğu olarak 27 cins ve 9 tür tanımlanmıştır. Foraminifer topluluğu içerisinde Adelosina cliarensis, Adelosina mediterranensis, Ammonia sp., Elphidium sp., Elphidium crispum, Ammonia parkinsonia, Textularia bocki, Ammonia compacta, Textularia elongata, Planorbulina mediterranensis, Miliolinella subrotunda, Haynesina sp., Adelosina intricata, Quinqueloculina seminula, Spiroloculina sp., Pyrgo anomala, Adelosina sp., Adelosina sp., juvenil, Brizalina spathulata, Spiroloculina dilatata, Globigerina sp., Spiroloculina excavata, Peneroplis pertusus, Amphistegina lobifera, Hyalina baltica, Sorites orbiculus, Lachlanella sp., Spiroloculina angulata, Edentostomina cultrata, Amphisorus hemprichii, Coscinospira hemprichii, Vertebralina striata, Ammodiscus planorbis, Amphycoryna scalaris, Pyrgo sp., Favulina hexagona gibi cins ve türlere rastlanılmıştır. Bu bilgilerin ışığında değinilen alanın Ege Denizi ve Akdeniz faunası etkisinde kaldığı anlaşılmaktadır. Örneklerden bazılarında renklenme gözlenmesi bu örneklerin alınmış olduğu alanlarda karbonat, sülfat ve eser elementçe zengin su çıkışlarının varlığını ortaya koymaktadır
71.Türkiye Jeoloji Kurultayı, (23 - 27 Nisan 2018)

Suggestions

Kıyı lagünlerinin hidrodinamiğinin, tuzluluk ve su sıcaklığı dağılamlarının ve kirlenmesinin üç boyutlu matematiksel modellenmesi
Özhan, Erdal; Balas, Lale Hapoğlu; Balas, Elmar Can; Öztürk, Cumhur(1998)
Lagün, haliç, göl yada körfez gibi, yüzey alanına oranla ortalama su derinliğinin az olduğu kıyısal su sistemlerinde, rüzgar, gel-git ve yoğunluk değişimleri nedeniyle oluşan akıntıları belirleyebilmek için üç boyutlu matematiksel modellerin kullanılması gereklidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kıyı Mühendisliği Laboratuvarı'nda, rüzgar, gelgit ve yoğunluk değişimi etkisiyle oluşan kıyısal akıntıları, su düzeyi değişimlerini, su sıcaklığı ve tuzluluğunun dağılımlarını ve deniz ...
Fethiye Özel Çevre Koruma Alanı Kara sularının Kalite değerlendirimi
Çamur, Mehmet Zeki; Süzen, Mehmet Lütfi (2001-01-01)
Fethiye ilçesi ve civarında 266 km kara ve 23 km*" deniz alanını kaplayan özel çevre koruma alanında başlıca Fethiye, Göcek, inlice ve Kavaköy ovaları yer almaktadır. Alandaki yüzey (akarsu ve Koca Göl) ve yeraltısulan Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kııramu Başkanlığı desteği ile yürütülen proje kapsamında, incelenmiş ve suların hidrokimyasal özellikleri pH, TÇK, EC, Na,, K, Ca» Mg, HCOs, COs, S( \ Cl, NÖ3 ve NH4 parametreleri 'kullanılarak belirlenmiştir., Belirlenen parametreler- ve bu parametrelerden ...
Fethiye Körfezi ve Civarının Aktif Tektoniği ve Kinematiği
Tosun, Levent; Avşar, Ulaş; Avşar, Özgür; Dondurur, Derman; Kaymakcı, Nuretdin (null; 2017-10-28)
Son yıllarda Pliny-Strabo hendeği olarak bilinen yapının, tomografik çalışmalar sonucunda klasik anlamda bilinen bir hendekten çok kuzeye dalmakta olan Afrika okyanusal plakasındaki bir yırtılmaya karşılık geldiğinin anlaşılması üzerine bazı araştırıcılar bu yapının karada da devam ettiğini ve literatürde Fethiye-Burdur Fayı olarak bilinen hattı içerecek şekilde geniş bir sol yönlü, transtansiyonel makaslama kuşağına dönüştüğünü ileri sürmüştür. Adı geçen hattın gerçekte mevcut olup olmadığı, mevcut ise kin...
Gözenekli Malzemelerin Yüksek Çözünürlüklü Yöntemlerle Görüntülenmesi
Koku, Harun(2017-12-31)
Gözenekli malzemelerin doğası, kromatografi, katalitik reaktör tasarımları, yeraltı su kaynaklarının modellenmesi gibi çok çeşitli uygulamalarda önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle kromatografi alanında yüksek kapasiteli bilgisayarlar ve lattice-Boltzman ve Brownian dinamikleri gibi mikroskopik/stokastik temelli hesaplama yöntemleri kullanılarak, sıvı kromatografide kullanılan gözenekli malzemelerdeki kütle ve hız dağılımı ile ilgili incelemeler yapılabilmektedir. Bu tür görüntü-temelli simülasyonlarda y...
Kıyı bölgeleri su basma alanlarının coğrafi bilgi sistemleri ( CBS ) ve uzaktan algılama ( UA ) teknikleriyle belirlenmesi
Sorman, Ünal A.; Merzi, Nuri; Yalçıner, C. Ahmet; Doğanoğlu, Veysel; Ergin, Ayşen(1999)
Hem sel hem deniz kabarması etkilerine açık olan bir kıyı bölgesinin su basma alanları saptanmıştır. Bu yapılırken alışılagelmiş tekniklerin yanı sıra coğrafi bilgi sistemleri (CBS) kullanılmıştır. Seçilen çalışma bölgesi olan Fethiye Çayboğazı havzası için çeşitli tekerrür sürelerine ait taşkın su basma haritaları elde edilmiştir. Çalışma birbirini tamamlar şekilde iki ayrı etkinlik sürecinden oluşmaktadır. Bunlardan birincisi, söz konusu akarsuyun değişik tekerrür sürelerine sahip taşkınlar sırasında oluş...
Citation Formats
D. Biltekin, Ö. Avşar, U. Avşar, E. Tunca, and A. Sözer, “Fethiye-Göcek Körfezi, Köyceğiz gölü ve Dalyan kanalı yüzey çökel örneklerinin paleontolojik yönden araştırılması ,” presented at the 71.Türkiye Jeoloji Kurultayı, (23 - 27 Nisan 2018), 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73744.