Kiriş Benzeri Yapılarda Artık Kuvvet Vektörü ve Mod Şekil Eğriliği Metotlarıyla Çarpma Tipi Hasar Tespiti

2018-09-12
Aktaşoğlu, Seyfullah
Şahin, Melin

Suggestions

Kiriş Benzeri Yapılarda Testere Kesiği Tipi Hasarların Birleşik Genetik Algoritma ve Lineer Olmayan Optimizasyon İle Tespiti
Aktaşoğlu, Seyfullah; Şahin, Melin (2012-09-12)
Kiriş Benzeri Yapılarda Titreşim Temelli Analizler ve Yapay Sinir Ağları ile Hasar Tespiti
Şahin, Melin (2006-05-31)
Bu çalımada kiri benzeri yapılardaki hasarın tespiti titreim temelli analizler kullanılarak incelenmitir. Kullanılan teknik, yapınının titreim karakteristiklerini (doğal frekans ve eğrilik biçim ekillerini) yapay sinir ağlarına girdi olarak vermekte ve bu parametrelerin değiik kombinasyonlarının yapıdaki hasarın iddet ve yer tespiti üzerindeki etkisini incelemektedir. Çalıma iki bölümden olumaktadır. Birinci bölümde, sağlam v...
Kiriş destekli kompozit bir plakanın bir arada uygulanan eksenel ve kesme yükü altında burkulma ve burkulma sonrası davranışlarının incelenmesi
Akay, Erkan; Yaman, Yavuz (null; 2015-10-01)
Bu çalışmada kesme ve eksenel basma yükü altında, tabakalı karbon fiber takviyeli kompozit bir plakanın burkulma öncesi ve sonrası davranışları araştırılmıştır. Eksenel basma yükünün yanında eş zamanlı kesme yüküne de maruz kalan kiriş destekli plakalarda, özellikle burkulma sonrası davranışların oldukça karmaşık olmasından dolayı sonlu elemanlar yöntemi gibi sayısal tabanlı bir çözücü olmadan panel davranışlarını hesaplamak oldukça zordur. Bu çalışmada, sonlu elemanlar modelleme yönteminin doğrulanması ve ...
Kirişlerde Birlikte Var Olan Eğilme Burulma Titreşimlerinin Analizi
Yaman, Yavuz (1993-10-20)
Kiriş benzeri bir yapının farklı sayıda kural içeren bulanık mantık kontrolcüsü kullanarak ve pizeoelektrik uyarıcılar ile aktif titreşim kontrolünün performans kıyaslamasi
Şenöz, Erdem Rahmi; Şahin, Melin (null; 2016-09-28)
Bu çalışmada kirişin aktif titreşim kontrolünün bulanık mantık kontrolcüsü kullanarak sağlanması gösterilmiştir. Test düzeneği, bir ucu sabitlenmiş ve diğer ucu serbest olan alüminyum kirişin sabit ucuna yakın her iki yüzeyine simetrik ve yan yana yerleştirilmiş 4 adet piezoelektrik yamalardan elde edilmiş akıllı kirişten oluşmaktadır. Bu piezo-kiriş sistemi birinci rezonans frekansında bozucu sinyal ile titretilerek kontrolcü sinyali ile bastırılması amaçlanmıştır. Kontrolcü olarak alışagelmiş geleneksel k...
Citation Formats
S. Aktaşoğlu and M. Şahin, “Kiriş Benzeri Yapılarda Artık Kuvvet Vektörü ve Mod Şekil Eğriliği Metotlarıyla Çarpma Tipi Hasar Tespiti,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73782.