Dönüşüm Geometrisinin Sanal Dinamik Geometri Ortamında Kavramsal Olarak İrdelenmesi Conceptually Studying Transformational Geometry in a Virtual Dynamic GeometryEnvironmen

2015-06-12
Yılmaz, Zuhal
Olgun, Beyza
Teknoloji matematik eğitim ve öğretiminde etkin olarak kullanıldığında öğrencilerin matematiksel akil yürütmelerine, başarılarına ve anlamalarına olumlu katkıda bulunmaktadır (MEB, 2013;NCTM, 2000). Eğitim teknolojisinin aktif olarak kullanıldığı alanların başında geometri gelmektedir. Bu çalıştayda geometri öğretiminde sıklıkla kullanılan araçlardan GeoGebra ve Geometer’s Sketchpad ile dönüşüm geometrisini ele alan etkinlikler yapılacaktır. Öğretmenler, öğrenciler ve öğretmen adayları dönüşüm geometrisi konu alanına giren yansıma, öteleme ve dönmeyi kavramsal olarak tanımlamada ve anlamada zorluklar yaşamaktadır. Bu çalıştayda dinamik geometri araçları ile oluşturulmuş etkinlikler kullanılarak, öğretmenlerin dönüşümleri kavramsal olarak irdelemeleri ve uygulamaları planlanmaktadır. Çalıştay üç asamadan oluşacaktır. Birinci aşamada dönüşümleri içeren bir etkinlik ile öğretmenlerin dönüşüm çeşitlerini sınıflandırmaları ve özelliklerini keşfetmeleri sağlanacaktır. İkinci aşamada dönüşüm çeşitlerinin matematiksel olarak manaları irdelenecek ve dönüşümler tanımlanacaktır. Son aşamada ise GeoGebra’da çeşitli dönüşümler oluşturulacak ve dönüşüme örnek ve örnek olmayan durumlar incelenecektir.
iSER 2015 WORLD CONFERENCE on EDUCATION

Suggestions

Yürüme ve Hareket Analizi Sistemleri Teknik Ayrıntılar
Tönük, Ergin (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, 2014-07-01)
Bilgisayarlı ve üç boyutlu yürüme analizi sistemleri klinikte görsel olarak yapılan yürüme analizine ek olarak yürüyüş kinematiği ve kinetiği ile ilgili yürüyüşün her anına ait sayısal veriler sağlayarak tanılama, tedavi planlama ve değerlendirme ile protez ve ortez tasarım, ayarlama ve değerlendirmesinde yardımcı bir araç olarak kullanılmaktadır. Elde edilen verilerin sayısal olmasına ek olarak objektif olması da bilgisayarlı yürüyüş analizi sistemlerinin önemli bir üstünlüğüdür. Öte yandan, gerek sistem t...
Matematik Problem Çözümünde Aritmetik Yötemden Cebirsel Yöteme Geçişte Şerit Modelin Etkisinin İncelenmesi
Sevinç, Şerife (null; 2017-05-14)
Matematik eğitiminde çoklu gösterimlerin kullanılmasının matematiğin kavramsal öğrenimine katkı sağladığı matematik eğitimcileri tarafından vurgulanagelmiştir (Brenner vd., 1997; Lesh, Post, ve Behr, 1987). Lesh, Post ve Behr (1987) matematik öğrenimi ve öğretimi için çoklu gösterim modelini oluşturmuştur. Bu model, yazılı semboller, görsel şekil ve grafikler, somut modeller, tecrübe temelli metaforlar ve sözel anlatımlar olmak üzere beş farklı gösterim türü olduğunu ifade etmiştir. Bu modele göre, matemati...
Sıçramalı Difüzyon Süreçleri Varsayımı Altında Bariyer Opsiyonlarının Fiyatlandırılması
Yolcu Okur, Yeliz; Kozpınar, Sinem; Uğur, Ömür; Hayfavi, Azize; Animoku, Abdulwahab Adinoyi(2015-12-31)
Matematiksel modelleme, günlük yaşamdaki pek çok olguyu matematiksel terimlerle açıklayan formüller dizisidir ve bir çok alanda uygulamaları bulunmaktadır. Genellikle mallar, hisse senetleri, hisse senedi endeksleri, faiz oranları yada döviz üzerine yazılan opsiyon fiyatlarının modellenmesi Finansal matematikte en çok rağbet gören konulardan biridir. Bu modellemeye duyulan en önemli gereksinim, piyasada sıkça görülen fiyat dalgalanmalarından kaynaklanabilecek riski en doğru şekilde minimize etmekten kaynak...
Dönüşüm mü, gelişim mi? Kamu hastanelerinin yönetiminde yeni bir kurumsal mantığa doğru
Özseven, Mustafa; Danışman, Ali; Bingöl, Ali Suha (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-8)
Bu çalışma, Türkiye’de son yıllarda kamu hastanelerinin yönetimininde gerçekleşen değişimin kurumsal mantıklar perspektifinden bakıldığında nasıl bir nitelik taşıdığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada spesifik olarak kamu hastanelerinin yönetimini şekillendiren ve geleneksel olarak varlığını sürdüren kamu hizmeti mantığının 2003 sonrası yapılan düzenleme ve uygulamalarla yeni bir kurumsal mantığa mı dönüştüğü, yoksa temel unsurlarını koruyarak bir gelişim seyri mi izlediği anlaşılmaya çalışıl...
Extending design cognition with computer vision and generative deep learning
Çakmak, Başak; Mennan, Zeynep; Department of Architecture (2022-2)
This thesis proposes to scrutinize the project of extending cognition in the field of design by providing the exploration of alternative procedures of formalization. It aims at investigating the possible extensions of design cognition with a theoretical framework based on the concept of Extended Cognition, traced within two different contexts: One is the phenomenological context, which aims at a sensual and cognitive extension in the design studies of the 20th century searching for a counter-cultural expres...
Citation Formats
Z. Yılmaz and B. Olgun, “Dönüşüm Geometrisinin Sanal Dinamik Geometri Ortamında Kavramsal Olarak İrdelenmesi Conceptually Studying Transformational Geometry in a Virtual Dynamic GeometryEnvironmen,” presented at the iSER 2015 WORLD CONFERENCE on EDUCATION, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73952.