Hide/Show Apps

Adaptation of character and values as global citizens assesment questionnaire into Turkish: Validity and reliability study

2017-07-01
Karışan Korucu, Dilek
Yılmaz Tüzün, Özgül
Bu çalışmanın amacı Lee, Yoo, Choi, Kim, Krajcik, Herman ve Zeidler (2013) tarafından geliştirilen Dünya Vatandaşlığı İçin Karakter ve Değerler Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması geçerlik ve güvenirlik araştırmasını yapmaktır. Ölçek üç yapısal karakteristiğe sahiptir; ekolojik dünya görüşü, toplumsal ve ahlaki merhanet, ve sosyobilimsel hesap verebilirlik. Ölçek fen bilgisi öğretmenliği programında öğrenim görmekte olan 241 adet üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucuna göre ölçek dört alt boyuttan oluşmaktadır; sürdürülebilir kalkınma, empatik endişeler, ahlaki ve etik duyarlılık, harekete geçme isteği. Açımlayıcı faktör analizinde ortaya çıkan boyutları test etmek için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarının da dört boyutu desteklediği görülmüştür. Bu çalışma literature Dünya vatandaşlığı için karakter ve değerler ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir uyarlama örneği sunmaktadır