Kiriş Benzeri Yapılarda Testere Kesiği Tipi Hasarların Birleşik Genetik Algoritma ve Lineer Olmayan Optimizasyon İle Tespiti

2012-09-12
Aktaşoğlu, Seyfullah
Şahin, Melin

Suggestions

Kiriş Benzeri Yapılarda Artık Kuvvet Vektörü ve Mod Şekil Eğriliği Metotlarıyla Çarpma Tipi Hasar Tespiti
Aktaşoğlu, Seyfullah; Şahin, Melin (2018-09-12)
Kiriş Benzeri Yapılarda Titreşim Temelli Analizler ve Yapay Sinir Ağları ile Hasar Tespiti
Şahin, Melin (2006-05-31)
Bu çalımada kiri benzeri yapılardaki hasarın tespiti titreim temelli analizler kullanılarak incelenmitir. Kullanılan teknik, yapınının titreim karakteristiklerini (doğal frekans ve eğrilik biçim ekillerini) yapay sinir ağlarına girdi olarak vermekte ve bu parametrelerin değiik kombinasyonlarının yapıdaki hasarın iddet ve yer tespiti üzerindeki etkisini incelemektedir. Çalıma iki bölümden olumaktadır. Birinci bölümde, sağlam v...
Kiriş benzeri yapılarda birleşik genetik algoritma ve lineer olmayan optimizasyon ile hasar tespiti
Aktaşoğlu, Seyfullah; Şahin, Melin (null; 2012-06-20)
Hasar, herhangi bir yapıda yapısal niteliklerin bozulmasından dolayı o yapının taşıyabileceği ve/veya dayanabileceği sınır yükün düşmesi olarak tanımlanabilir. Bu düşüş, yapının işlevini tamamen ve aniden kaybetmesi olasılığını artırır. Bu durumdan kaçınmak özellikle havacılıkta hayati önem arz etmektedir. Bu bildiri, ankastre izotropik kiriş benzeri yapılarda hasar yerinin ve şiddetinin tespitinde kullanılmak üzere tasarlanmış olan genetik algoritma ile lineer olma...
Damage detection in beam-like structures via combined genetic algorithm and non-linear optimisation
Aktaşoğlu, Seyfullah; Şahin, Melih; Department of Aerospace Engineering (2012)
In this study, a combined genetic algorithm and non-linear optimisation system is designed and used in the identification of structural damage of a cantilever isotropic beam regarding its location and severity. The vibration-based features, both natural frequencies (i.e. eigenvalues) and displacement mode shapes (i.e. eigenvectors) of the structure in the first two out of plane bending modes, are selected as damage features for various types of damage comprising saw-cut and impact. For this purpose, commerc...
Kiriş benzeri bir yapının farklı sayıda kural içeren bulanık mantık kontrolcüsü kullanarak ve pizeoelektrik uyarıcılar ile aktif titreşim kontrolünün performans kıyaslamasi
Şenöz, Erdem Rahmi; Şahin, Melin (null; 2016-09-28)
Bu çalışmada kirişin aktif titreşim kontrolünün bulanık mantık kontrolcüsü kullanarak sağlanması gösterilmiştir. Test düzeneği, bir ucu sabitlenmiş ve diğer ucu serbest olan alüminyum kirişin sabit ucuna yakın her iki yüzeyine simetrik ve yan yana yerleştirilmiş 4 adet piezoelektrik yamalardan elde edilmiş akıllı kirişten oluşmaktadır. Bu piezo-kiriş sistemi birinci rezonans frekansında bozucu sinyal ile titretilerek kontrolcü sinyali ile bastırılması amaçlanmıştır. Kontrolcü olarak alışagelmiş geleneksel k...
Citation Formats
S. Aktaşoğlu and M. Şahin, “Kiriş Benzeri Yapılarda Testere Kesiği Tipi Hasarların Birleşik Genetik Algoritma ve Lineer Olmayan Optimizasyon İle Tespiti,” 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74631.