Öğrenme Yönetim Sistemlerinde Öğrenme Yaşantılarına ve Öğrenen Özelliklerine İlişkin Bir Çalışma

2014-05-20
Alemdağ, Ecenaz
Ersolak, Kürşat
Yurdugül, Halil
E-öğrenme için bir platform oluşturan öğrenme yönetim sistemleri; öğrenen-içerik, öğrenen-öğretici ve öğretici-öğretici arasındaki etkileşime olanak sağlamaktadır. Öğrenenin özelliklerinin e-öğrenme ortamındaki bu etkileşimler sonucu oluşan öğrenme yaşantılarını, öğrenme yaşantılarının ise öğrenme çıktılarını etkilediği söylenebilir. Bu çalışmada ise bir uzaktan eğitim programında web tabanlı öğrenme ortamında öğrenme yaşantısı geçiren öğrencilerin özellikleri, öğrenme yönetim sistemindeki öğrenme yaşantıları ile başarı puanları incelenerek bu faktörler arasındaki ilişkiye bakılması amaçlanmıştır. Öğrenen özelliklerini belirlemek için “Öğrenmede Motive Edici Stratejiler Ölçeği” kullanılarak 56 öğrencinin üstbiliş becerileri ve görev değerine dayalı motivasyon düzeyleri elde edilmiştir. Öğrenme yönetim sistemindeki öğrenme yaşantıları incelemek için log kayıtlarından her bir öğrencinin Veri Tabanı Yönetim Sistemleri dersinde öğretmenlerine yolladıkları mesaj sayısı, içeriğe giriş sayısı, içerikte geçirdikleri süre ve içeriği tamamlama yüzdeleri elde edilmiştir. Öğrencilerin öğrenme çıktılarına ulaşıp ulaşmadıklarını saptamak için ise o dersteki öğrenci başarı puanlarına bakılmıştır. Faktör analiziyle birlikte öğrenme yaşantıları, içerikle ve öğreticiyle etkileşim adı altında iki faktör altında toplandığı bulunmuştur. Yapısal eşitlik modelinin kurulmasıyla öğrenen özelliklerinin öğrenme yaşantıları üzerinde, öğrenme yaşantılarının ise öğrenme çıktıları üzerinde anlamlı etki yaratmadığı görülmüştür. Bu sonuç hem öğrenme ortamının niteliğine hem de öğretim tasarımına ilişkin önemli bulgular içermektedir.
Citation Formats
E. Alemdağ, K. Ersolak, and H. Yurdugül, “Öğrenme Yönetim Sistemlerinde Öğrenme Yaşantılarına ve Öğrenen Özelliklerine İlişkin Bir Çalışma,” presented at the 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, (20 - 22 Mayıs 2014), Afyon, Türkiye, 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75024.