BILIMSEL BILGININ TEORIYE BAĞLI ÖZNEL YAPISI: “EVRIM TEORILERI” ETKINLIĞI VE SONUÇLARI/THE STRUCTURE OF SUBJECTIVITY WITH THEORY-LADEN OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE: THE “EVOLUTION THEORIES” ACTIVITY AND ITS RESULTS

2011-01-01
Özgelen, Sinan
Yılmaz Tüzün, Özgül
Fen eğitimi alanındaki birçok reform çalışması bilimin doğasının öğrenciler tarafından anlaşılmasını bir hedef olarak belirlemiştir. Bilimsel bilginin bazı temel karakteristik özellikleri vardır. Bunlardan biride bilimsel bilginin sübjektif olmasıdır. Bu çalışmada bilimsel bilginin sübjektif olması yani öznel ve teoriye bağımlı yapısı üzerinde durulmuştur. Bilim insanları bilimsel çalışmalarını yaparken ön bilgilerinden, inançlarından, tecrübelerinden, almış oldukları eğitimden etkilenirler. Bu çalışmanın amacı ilköğretim fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel bilginin sübjektif olmasına yönelik görüşlerinin doğrudan-yansıtıcı ve araştırmaya dayalı laboratuar öğretimi ile gelişiminin incelenmesidir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Laboratuarda yapılan etkinlikten sonra öğretmen adaylarının deneyimlerinin anlaşılması ve bilimsel bilginin sübjektif olması hakkındaki gelişimlerinin belirlenmesi için yazılı dokümanlar toplanmıştır. Etkinliğin sonunda öğretmen adaylarıyla mülakat yapılmıştır. Laboratuar uygulamasından sonra öğretmen adaylarını bilim insanlarının kişisel tercihlerinin ve aldıkları eğitimin onların çalışmalarını etkileyeceğine değinmişlerdir. Ayrıca bilim insanlarının araştırmalarını yaparken var olan teorilerden etkilendiklerini bununda bilimde sübjektifliğe neden olduğunu, bundan dolayı da bilimsel bilginin teori-temelli olduğunu belirtmişlerdir.
Citation Formats
S. Özgelen and Ö. Yılmaz Tüzün, “BILIMSEL BILGININ TEORIYE BAĞLI ÖZNEL YAPISI: “EVRIM TEORILERI” ETKINLIĞI VE SONUÇLARI/THE STRUCTURE OF SUBJECTIVITY WITH THEORY-LADEN OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE: THE “EVOLUTION THEORIES” ACTIVITY AND ITS RESULTS,” pp. 535–550, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75228.