BILIMSEL BILGININ TEORIYE BAĞLI ÖZNEL YAPISI: “EVRIM TEORILERI” ETKINLIĞI VE SONUÇLARI/THE STRUCTURE OF SUBJECTIVITY WITH THEORY-LADEN OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE: THE “EVOLUTION THEORIES” ACTIVITY AND ITS RESULTS

2011-01-01
Özgelen, Sinan
Yılmaz Tüzün, Özgül
Fen eğitimi alanındaki birçok reform çalışması bilimin doğasının öğrenciler tarafından anlaşılmasını bir hedef olarak belirlemiştir. Bilimsel bilginin bazı temel karakteristik özellikleri vardır. Bunlardan biride bilimsel bilginin sübjektif olmasıdır. Bu çalışmada bilimsel bilginin sübjektif olması yani öznel ve teoriye bağımlı yapısı üzerinde durulmuştur. Bilim insanları bilimsel çalışmalarını yaparken ön bilgilerinden, inançlarından, tecrübelerinden, almış oldukları eğitimden etkilenirler. Bu çalışmanın amacı ilköğretim fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel bilginin sübjektif olmasına yönelik görüşlerinin doğrudan-yansıtıcı ve araştırmaya dayalı laboratuar öğretimi ile gelişiminin incelenmesidir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Laboratuarda yapılan etkinlikten sonra öğretmen adaylarının deneyimlerinin anlaşılması ve bilimsel bilginin sübjektif olması hakkındaki gelişimlerinin belirlenmesi için yazılı dokümanlar toplanmıştır. Etkinliğin sonunda öğretmen adaylarıyla mülakat yapılmıştır. Laboratuar uygulamasından sonra öğretmen adaylarını bilim insanlarının kişisel tercihlerinin ve aldıkları eğitimin onların çalışmalarını etkileyeceğine değinmişlerdir. Ayrıca bilim insanlarının araştırmalarını yaparken var olan teorilerden etkilendiklerini bununda bilimde sübjektifliğe neden olduğunu, bundan dolayı da bilimsel bilginin teori-temelli olduğunu belirtmişlerdir.
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Suggestions

Türkiye Hapishanelerinde Gündelik Hayat ve Direniş Pratikleri
Topal, Çağatay(2015-12-31)
Bu proje, Michel de Certeau’nun gündelik hayat ve direniş analizlerini kullanarak direniş ve iktidar ilişkisinin nasıl kurulduğuna ve bunun Türkiye hapishanelerinde nasıl yaşantılandığına odaklanacaktır. Proje öncelikle Türkiye hapishane tarihine odaklanarak, Cumhuriyet ile birlikte Türkiye hapishanelerinin evrimini literatür taraması sonucunda ortaya koymaya çalışacaktır. Bunun ardından gündelik hayat ve direniş pratikleri üzerindeki en yoğun müdahalenin gerçekleştiği F tipi hapishane örneğine odaklanarak,...
Türkiye’nin Orta Asya Ülkelerinde Din Alanın Oluşumuna Etkileri: Kazakistan ve Kırgızistan Örnekleri
Şen, Mustafa(2018-12-31)
Türkiye kökenli formel (Diyanet, TİKA, Kültür Bakanlığı, MEB, gibi) ve enformel (inanç temelli örgütler ve dini cemaatler gibi) kuruluşların Kazakistan ve Kırgızistan'da din alanın oluşumuna etkilerini incelemeyi hedeflemektedir.
ÜNİVERSİTELERDE BİLGİ ÜRETİMİNİN DÖNÜŞÜMÜ: MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİ ÖRNEĞİ
Birler, Reşide Ömür(2015-12-31)
Yüksek öğretim yapılarını incelemekte olan literatürde yaygın bir biçimde üniversitelerin bilgi üretim süreçlerinin saf bilgi üretiminden piyasaya yönelik iktisadi fayda temelli bilgi üretimine dönüştüğü tartışilmaktadır. Türkiye örneğinde ise bu dönüşüm dile getirilmekle birlikte, dönüşümü doğrulayacak görgül araştırmaların sayısı oldukça azdır. Bu projenin amacı, süre giden bu tartışmalarda eksik olan görgül veri ve analizleri üretebilmek için Türkiye üniversitelerindeki durumu incelemektir. Bu amaç doğru...
RIGHT TO WATER AS A COLLECTIVE RIGHT A LEVERAGE TO RECLAIM THE COMMONS?
KURT, ÖMÜR; Department of Political Science and Public Administration (2022-9-1)
This dissertation analyses the concept of right to water as a collective right. It is comprised of three levels of abstraction. At the macro level, it considers the concept of collective right as the basic leitmotif. At the meso-level, it handles the concept of right to water, the subject-matter of the dissertation, which is problematized with a relational approach to the concept of primitive accumulation. It is alleged that one of the basic reasons for the emergence of right to water besides the water cris...
Gençlerin Gelecek Beklentilerinde Sosyal Hareketlilik ve Zenginleşme Tahayyülleri
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2017-12-31)
Son 20 yıldır Türkiye’de Gençlik üzerine yapılan kapsamlı pek çok araştırmanın sonuçları, gençliğin yükselme konusundaki beklentilerinde “para” ya verdiği önem tezini destekler niteliktedir. Bu araştırmalarda ortak sonuç olarak gençler gelecek için rahat ve konforlu bir hayat düşlemekte, en çok parasızlıktan ve işsizlikten korktuklarını belirtmektedirler. Önerilen araştırma ile görece daha donanımlı olan üniversite gençliğinin gelecek ufkunda yükselme ve zenginliğin nasıl tahayyül edilmekte olduğu anlaşılm...
Citation Formats
S. Özgelen and Ö. Yılmaz Tüzün, “BILIMSEL BILGININ TEORIYE BAĞLI ÖZNEL YAPISI: “EVRIM TEORILERI” ETKINLIĞI VE SONUÇLARI/THE STRUCTURE OF SUBJECTIVITY WITH THEORY-LADEN OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE: THE “EVOLUTION THEORIES” ACTIVITY AND ITS RESULTS,” MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, pp. 535–550, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75228.