Özgün Metinlerin Oluşturmacı bir Yaklaşımla Okuma Becerilerini Geliştirme Amacıyla Kullanılması Dil Öğretiminde bir Uygulama

2000-01-01
Bu araştırmanın amacı özgün metinlerin (authentic) tasarlanmış metinlere oranla orta-üst düzeydeki öğrenci motivasyonunu ve okuma becerilerini ne derece ve ne yönde etkilediğini ortaya çıkarmaktır. Toplam 44 orta-üst düzeydeki öğrenci ve 4 okutmanla gerçekleştirilen bu araştırmada bulgular her iki tür materyalin, öğrencilerin İngilizce okuma becerilerini geliştirmede olumlu katkısının olduğunu göstermektedir. Ancak, oluşturmacı bir yaklaşımla tasarlanan özgün metinlerin, diğer metinlere göre, öğrenci motivasyonunu ve okuma becerilerini geliştirmede daha etkili olduğu ortaya çıkmaktadır.
Eğitim ve Bilim

Suggestions

Örnek Olaya Dayalı Öğrenme Yönteminin 11.sınıf Öğrencilerinin Reaksiyon Hızı Konusundaki Kavram Yanılgılarını Giderme.
Boz, Yezdan(2009-12-31)
Bu çalışmanın amacı, kimya dersinde örnek olaya dayalı öğrenme yönteminin, 11. sınıf öğrencilerin reaksiyon hızı konusundaki kavram yanılgılarını gidermeye, kimya dersine karşı tutumlarına ve motivasyonlarına etkisini tespit etmektir. Deneysel gruba örnek olaya öğrenme yöntemiyle, köntrol grubu olarak 2'ye ayrılacaktır. bu çalışma da elde edilen veriler nicel ve nitel analiz yöntemleriyle analiz edilecektir. test sonuçları SPSS 11,5 veri analizi yöntemiyle kodlanacak ve analiz edilecek, elde edilen sonuçlar...
Eğitimde Dijital Hikayeleme Yönteminin Kullanımı: Yöntemin Kullanımının Benimsenmesi ile Kullanımını Kolaylaştıran ve Güçleştiren Etkenlerin İncelenmesi
Yıldırım, Zahide(2014-12-31)
Bu araştırmanın amacı, Ortaöğretim 9. 10. 11. ve 12. sınıflarında verilen Tarih derslerinde “Dijital Hikayeleme” yönteminin kullanımının benimsenmesinde etkili olan etkenler ile bu yöntemin kullanımını kolaylaştıran ve zorlaştıran etkenleri ortaya çıkarmak ve incelemektir. Bu araştırmada tarih eğitimindeki öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili sorunlardan yola çıkılarak, oluşturmacı yaklaşımın temel alındığı ve öğrencinin aktif olarak katıldığı öğrenme ortamı sunan dijital hikayeleme yönteminin söz konusu ...
Remediating misconceptions concerning chemical bonding through conceptual change text
Pabuçcu, Aybüke; Geban, Ömer (2006-08-01)
The purpose of this study was to explore the effects of conceptual change texts oriented instructionon 9th grade students' understanding of chemical bonding concepts. in this study, the main aim of the preparation of conceptual change texts was to activate students' prior knowledge and misconceptions and to help them to understand the chemical bonding concepts through the use of explanations. analogies and examples. Analogies were used in the conceptual change texts to deal with students' misconceptions mor...
Çoklu zekâ alanlarına dayalı fizik öğretimine ilişkin dokuzuncu sınıf öğrencilerinin ve öğretmenlerinin görüşleri
Gürçay, Deniz; Eryılmaz, Ali (2008-01-01)
The purpose of this study is to establish the opinions of ninth grade students' about Multiple Intelligences based instruction in physics lessons. For this reason, Multiple Intelligences Inventory and Students Opinions Questionnaire (ÖGA) were used as instruments. Beside this, teachers Opinions Questionnaire was also prepared to get two teachers opinions contributed in this study. This study was conducted with 148 ninth grade public high school students in Sincan. Students were grouped based on MI inventory...
Çocukluk Çağı Cinsel İstismarına Yönelik Tedavi ve Önleme Yaklaşımları: Bir Gözden Geçirme*
Dedeler, Meryem; Öpöz, Tuğçe; Öztürk, Cansu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-3-1)
Bu derlemenin amacı, çocuk istismarı ve ihmali hakkında genel bir bilgi vermek ve istismar ve ihmale uğramış çocuklara uygulanacak terapötik yöntemleri özetlemektir. Derlemede istismar türlerinden fiziksel, duygusal, cinsel istismar ve çocuk ihmalinin tanımları yapılmış ve istismarın çocuk üzerindeki kısa ve uzun süreli etkileri belirtilmiştir. Özellikle cinsel istismara odaklanan derlemede cinsel istismar hakkında genel bir giriş yapıldıktan sonra cinsel istismara yönelik tedavi yaklaşımları ve cinsel isti...
Citation Formats
H. Akar, “Özgün Metinlerin Oluşturmacı bir Yaklaşımla Okuma Becerilerini Geliştirme Amacıyla Kullanılması Dil Öğretiminde bir Uygulama,” Eğitim ve Bilim, pp. 65–72, 2000, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75508.