d2 dikkat testinin çocuk sporcularda ölçüt geçerliğinin test edilmesi: pilot çalışma

2011-10-01
Çağlar, Emine
Bilge, Murat
Söğüt, Mustafa
Bu çalışmada dikkat gerektiren motor beceri testlerinden reaksiyon zamanı ve el-göz koordinasyonu testleri ölçüt olarak kullanılarak d2 Dikkat Testinin sporcularda ölçüt bağıntılı geçerliğinin bir pilot çalışmada test edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalara katılan ODTÜ Spor Kulübü ve Ankara Tenis Kulübü sporcularından 10-13 yaşları arasında 33 erkek (X yaş = 10.76, Ss = 1.12 yıl) ve 20 kız (X yaş = 10.83, Ss = 1.09 yıl) olmak üzere toplam 53 tenis sporcusu katılmıştır. Sporculara, önce d2 Dikkat Testi küçük gruplar halinde sınıf ortamında uygulanmıştır. Ölçüt olarak kullanılan motor beceri testlerinden Seçkili Reaksiyon Zamanı Testi (MOΨART-Reaksiyon ve Hareket Zamanlama Sistemi 35600) ve El-Göz Koordinasyonu Testi (Auto Scoring Mirror Tracer) bireysel olarak sınıf benzeri ortamda uygulanmıştır. d2 Dikkat Testi’nden elde edilen Toplam Madde-Hata (TM-H), Konsantrasyon Performansı (KP) ve Hata Yüzdesi (% H) değerleri z puanına dönüştürülmüş ve bu değerler kullanılarak Genel Konsantrasyon Puanı (Genel KP) hesaplanmıştır. Araştırma grubunun d2 Dikkat Testi’nden elde edilen puanları ile basit ve seçkili reaksiyon zamanı ve el-göz koordinasyonu test değerleri arasındaki ilişki, Pearson korelasyon analizi kullanılarak incelenmiştir. Korelasyon analizi sonuçlarına göre; d2 Dikkat Testi puanlarından TM-H, KP ve genel KP puanları ile ortalama basit reaksiyon zamanı değerleri arasında negatif ve orta düzeyde istatistiksel açıdan anlamlı ilişkiler bulunmuştur (sırasıyla r = -.32, -.35, -. 38, p<0.05). Bununla birlikte seçkili reaksiyon zamanı ve el-göz koordinasyonu ölçüm değerleri ile d2 Testi puanları arasında anlamlı ilişkiler bulunamamıştır. Bu bulgulara göre ölçüt olarak kullanılan motor beceri testleri ile d2 Testi puanları arasında ilişkinin olmayışı, d2 testinin ölçüt bağıntılı geçerliğinin tam olarak desteklenmediği sonucunu verebilir. Bunun yanısıra, basit reaksiyon zamanı ile d2 Testi puanları arasında orta düzeyde anlamlı ilişkilerin olması, örneklemin yapısı (sayısı, yaşı vb) ve testlerin uygulama ortamlarından kaynaklanabilecek sorunların olması gibi nedenlerle bu bulgu dikkatli yorumlanmalı ve bu testin ölçüt bağıntılı geçerliğini sınama çalışmaları, farklı örneklemlerde (farklı spor dalları, farklı yaş grupları vb.) ve test uygulama ortamları uygun bir şekilde düzenlenerek tekrar edilmelidir.
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Suggestions

Developing a three-tier test to assess high school students' misconceptions concerning force and motion
Türker, Fatma; Eryılmaz, Ali; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2005)
The purpose of this study is to develop a three-tier test for assessing high school students̕ misconceptions concerning force and motion. The first tier is a traditional multiple choice item, the second tier presents several alternatives addressing the reason for the response for the first tier, and the third tier asks if examinees are confident for their responses to the first two tiers. In the process of test development, Force and Motion Test Requesting Reasoning was developed and utilized to determine t...
Üç Aşamalı Elektrokimya Kavram Testinin Geliştirilmesi
Şen, Şenol; Yılmaz, Ayhan; Geban, Ömer (2018-06-01)
Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin elektrokimya konusundaki kavramsal anlamalarını belirlemek amacıyla üç aşamalı bir kavram testi geliştirmek, güvenirlik ve geçerlik çalışmalarını yapmaktır. Çalışmaya 268 lise öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerin, yaşları 16-20 arasında değişmektedir. Çalışmada üç aşamadan oluşan 29 soruluk bir test kullanılmıştır. Kapsam ve görünüş geçerliği için uzman görüşü alınmıştır. Madde analizlerini yapmak için testin toplam puanlarına göre alt %27 ve üst %27’lik gruplar belir...
Predictor variables of psychological distress and perceived growth following motor vehicle accidents
Birol, Aşkım Sevinç; Karancı, Ayşe Nuray; Department of Psychology (2004)
This study aimed to examine the predictor variables of psychological distress and perceived growth among the survivors of motor vehicle accidents. Demographic characteristics as pre-accident variables, cognitive appraisals of the accident as accident related factors, coping strategies and social support as post-accident variables were used as predictors of distress and perceived growth. 200 adults (142 males and 58 females, ages between 18 and 65) participated in the study. Data was collected by a questionn...
Investigation of estimation ability of high school students
Boz, Burçak; Bulut, Safure; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2004)
The purpose of this study was to investigate the high school students' ability on estimation and computational estimation. The study was conducted in Denizli with 153 ninth grade students who enrolled to general, Anatolian and foreign language high schools. The Estimation Ability Test was utilized. The three formats which are number format, answer format and problem format of the test were analyzedby with respect to school types and gender. The design of the present research was one group pretest-posttest d...
Validating aspects of a reading test
Akşit, Zeynep; Hatipoğlu, Çiler; Department of English Language Education (2018)
This study investigated three aspects of validity (i.e., context, cognitive and scoring) of a reading test: First, the reading test construct was defined based on the cognitive processing model and its criterial features were presented in the test specifications. Secondly, to establish cognitive validity, the cognitive processes that were activated during test taking were investigated through retrospective and introspective verbal data. The results revealed whether the test elicited behavior reflective of r...
Citation Formats
E. Çağlar, M. Bilge, and M. Söğüt, “d2 dikkat testinin çocuk sporcularda ölçüt geçerliğinin test edilmesi: pilot çalışma,” Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, pp. 19–29, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://besyodergi.gazi.edu.tr/.