CDMA Sistemleri için Yeni Mükemmel Dizi Örnekleri

2017-04-01
Kurt, Sibel
Yayla, Oğuz
Mobil iletişimde oldukça popüler olan kod bölmeli çoklu erişim (code division multiple access-CDMA) sisteminde her kullanıcı sinyallerini iletmek için farklı diziler kullanır. Bu dizilerin seçimi CDMA sistemlerinin performansı için çok önemlidir. İlgili kullanıcının sinyali ile diğer kullanıcıların sinyalleri arasında iyi bir ayrım olduğunda en iyi performansa ulaşılır. Sinyaller arasındaki ayrım alınan sinyalin ilgili kullanıcının yerel olarak ürettiği dizi ile korelasyonuyla belirlenir. Eğer sinyal ilgili kullanıcın dizisi ile eşleşirse korelasyon fonksiyonu yüksek olacaktır ve sistem sinyali ayıklayacaktır. Eğer ilgili kullanıcının kodu sinyal ile ortak bir yapıya sahip değilse korelasyon sıfıra oldukça yakın olacaktır. Bu ise sinyalin olmaması demektir. Bu doğrulama işlemine çapraz korelasyon denir. Diğer taraftan, sinyal ile ilişkilendirilmiş dizinin herhangi bir zamanda sıfırdan farklı bir konumuyla korelasyonu sıfıra oldukça yakın olmalıdır. Buna oto-korelasyon denir. Bu çoklu yol çakışmalarını engellemek için kullanılır. Otokorelasyonu iyi dizilere mükemmel diziler denir. Mükemmel dizi tanımı bu uygulamadan doğmuştur. Dizileri günümüzde birçok teknolojinin içinde görebiliriz. Bu çalışmada temel amaç dizilerin analizini matematiksel yeni yöntemlerle yapılması ve bu analiz sonucunda elde edilecek bilgilerle bu dizilerin sinyallerin korelasyonu alanına uygulamaktır. Winterhof-Yayla-Ziegler (2014) çalışmasında tam sayı bir γ değeri için γ-mükemmel diziler γ-Hadamard matrisler ile analiz edilmiştir. Bu farklı ve yeni analiz yöntemi, bu çalışma kapsamında γ-Hadamard matris analizinin çalışılması için bir nedendir. Bu çalışmada
Akademik Bilişim 2017

Suggestions

Fast simulation and modeling of scattering from targets in MIMO imaging systems
Gül , Yunus Emre; Alatan, Lale; Department of Electrical and Electronics Engineering (2022-5-11)
The forward model analysis in a multiple input multiple output (MIMO) system requires the computation of the signals received by receiver antennas when various targets are illuminated by a transmitter antenna. The full wave analysis of such systems provides accurate results with high computational cost. Fast analysis of the system can be achieved by simple models based on several approximations which limits the accuracy. In this thesis, a modeling technique that provides better accuracy compared to simple m...
Disparite-telafili ve resim-içi kestirim artıklarını daha verimli kodlayan transformların geliştirilmesi__
Kamışlı, Fatih; Tekeli, Nihat(2015-12-31)
Bu BAP projesinin amacı 3-B video kodlamada kullanılan disparite-telafili kestirim artıklarını ve tüm video kodlama sistemlerinde kullanılan resim-içi kestirim artıklarını daha verimli kodlayan transformlama yöntemleri geliştirmektir. Proje iki çalışmadan oluşmaktadır.Birinci çalışmanın amacı, daha önce hareket-telafili kestirim artıklarına uygulanan, [9]’ da tariflenen 1-boyutlu yönsel Discrete Cosine Transform (DCT)’lerin disparite-telafili kestirim artıklarına uygulanmasıdır.İkinci çalışmanın amacı, vide...
Yerel Voksel Ağları ile Beyin Sinyalleri Kullanarak Bilişsel Süreçlerin Modellenmesi ve Otomatik Olarak Sınıflandırılması
Yarman Vural, Fatoş Tunay; Ekmekci, Ömer; Firat, Orhan; Aksan, Emre(2014-12-31)
Bu projenin amacı, FMRG verisi kullanılarak, beyinde bilişsel süreçler sırasında işlenen bilgi ve işlem tiplerini tanıyabilen ve birbirinden ayırt etmeyi öğrenebilen bir makine öğrenme algoritması geliştirmektir. Üç seneye yayılarak devam edecek olan projede; kısa süreli bellek modellemesi üzerindeki bilişsel süreçleri inceleyen FMRG deneyi gerçekleştirilecek ve bu deney sonucu elde edilecek olan FMRG verileri kullanılarak deneydeki zihinsel süreçlerin modellenmesi ve sınıflanması için algoritmalar geliştir...
DAG Teleskobu MKID Detektörü için Bilgisayar Donanım ve Yazılım Altyapısı
Ege, Ergün; Kay, Burak; Güver, Tolga; Mazın, Benjamın; Obrıen, Kıeran; Aliş, Sinan; Yelkenci, Korhan; Yeşilyaprak, Cahit; Yerli, Sinan Kaan; Keskin, Onur (2018-09-05)
Bu poster ile DAG Teleskobunda kullanılması düşünülen MKID (Microwave Kinetic Inductance Detector) tabanlı odak düzlemi aygıtı için gerekli yazılım ve donanım sistemlerini tanıtmayı hedefliyoruz.
INS ve Çeşitli Algılayıcıların Entegrasyonu ile Otomatik Mağara içi Üç-Boyut Haritalanması
Leloğlu, Uğur Murat; Aktar, Özge(2016-12-31)
GPS gibi mutlak konum bilgisi veren bir algılayıcı olmaması durumunda, belirli bir ortamda dolaşarak yapılan ölçümlerden ortamın haritasını çıkarma probleminin (kısaca SLAM, Simultaneous Localization and Mapping) çeşitli çözümleri önerilmiştir. Diğer taraftan, mağara boşluklarının haritalanması genellikle bilinen bir noktadan elle aşamalı olarak yapılan ölçümlerin etrafına elle ayrıntıların çizilmesi suretiyle yapılmaktadır. İşlemin otomatikleştirilmesi SLAM’e benzemekle birlikte, mağaraların üç-boyutlu çok...
Citation Formats
S. Kurt and O. Yayla, “CDMA Sistemleri için Yeni Mükemmel Dizi Örnekleri,” presented at the Akademik Bilişim 2017, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://ab.org.tr/ab17/bildiri/124.pdf.