Çalışan Annelerin İş–Aile Çatışması’nın, Ebeveynlik Davranışları ve Çocuk Üzerinde Olan Etkileri.

2018-11-15
Kazak Berument, Sibel
Babaoğlu, Gözde
ÇALISAN ANNELERĐN ĐS-AĐLE ÇATISMASININ, EBEVEYNLĐK TUTUMLARIVE ÇOCUK ÜZERĐNDE OLAN ETKĐLERĐGÖZDE BABAOĞLU, SĐBEL KAZAK BERUMENTORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐÖzet:Amaç: Đs-Aile Çatısması’nın çocuk ve ebeveynliğe olan etkileri çok az çalısmada elealınmıstır. Bu nedenle, bu çalısmanın temel amacı, çalısan annenin ev-is dengesini çoklubakıs açısı ile inceleyerek annenin Đs-Aile Çatısması’nın, aldığı sosyal desteklerin, yasadığıgünlük zorlukların ve çocuk mizacının ebeveynlik ve çocuk davranıssal öz-düzenlemesiüzerine etkilerini arastırmaktır. Bu çalısma, Đs-Aile Çatısması literatüründe çocukdavranıssal öz-düzenleme becerilerini hem anne bildirimi hem de çocuktan doğrudanalınan ölçüm ile inceleyen ilk çalısmadır. Yöntem: Çalısmaya yasları 34-59 ay arasındadeğisen 109 çocuk ve anneleri katılmıstır. Çalısmaya katılan annelere Đs-Aile ÇatısmasıÖlçeği, Çocuk Yetistirme Anketi, Günlük Zorluklar Ölçeği, Es Desteği Envanteri, ÇocukDavranısları Anketi ve Çocukluk Dönemi Yönetici Đslev Envanteri’ni doldurmalarıistenmistir. Çocuklara ise okul öncesi kurumda “Ritim Tutma” görevi uygulanmıstır.Bağımlı değiskenler olan anne bildirimli ve doğrudan çocuktan ölçülen davranıssal özdüzenlemebecerilerini ve ebeveynlik tutumlarını (sıcaklık ve açıklayıcı akıl yürütme)analiz etmek için dört ayrı hiyerarsik çoklu regresyon analizi yapılmıstır. Bulgular veTartısma: Yapılan analiz sonuçlarına göre, a) Đs-Aile Çatısması yüksek ve örgütsel desteğidüsük olan annelerin daha az sıcaklık ve açıklayıcı akılcı yürütme tutumlarını gösterdiğini,b) çocuğun engelleyici kontrol problemleri ve kızgınlık/hayal kırıklığı mizacınınannelerinin açıklayıcı akıl yürütme tutumuna olumsuz etkisini; c) çocuğun davranıssal özdüzenlemebecerilerinin annelerin açıklayıcı akıl yürütmesi ve çocuğun yası ile arttığını, d)çocuklarında engelleyici kontrol problemleri olan annelerin daha fazla günlük zorlukyasadığını ve e) annelerin aldıkları es desteğinin Đs-Aile Çatısması ve çocuk davranıssalöz-düzenleme becerileri üzerinde düzenleyici değisken olduğu bulunmustur.Anahtar Sözcükler: davranıssal öz-düzenleme, aile-is çatısması, ebeveynlik, sosyaldestek, mizaç
Citation Formats
S. Kazak Berument and G. Babaoğlu, “Çalışan Annelerin İş–Aile Çatışması’nın, Ebeveynlik Davranışları ve Çocuk Üzerinde Olan Etkileri.,” presented at the , 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, ( 15 - 17 Kasım 2018), Ankara, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://halic.edu.tr/documents/fenedebiyat/20-ulusal-psikoloji-kongresi-bildiri-ozetleri-kitabi-2.pdf.