Aile Katılımı Kuramının Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Anne-Babaları Örnekleminde Test Edilmesi

2017-10-21
İzci, Nisan Cansu
Demircan, Hasibe Özlen
5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 18 - 21 October 2017

Suggestions

Aile İklimi Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması ve PsikometrikAçıdan İncelenmesi
Gönül, Buse; Işık Baş, Hatice; Şahin Acar, Başak (2018-10-01)
Bu çalışmanın amacı, Björnberg ve Nicholson (2007) tarafından geliştirilen Aile İklimi Ölçeği’ni (Family Climate Scale) Türkçeye kazandırmak ve ölçeğin psikometrik özelliklerini incelemektir. Açımlayıcı faktör analizinin yürütüldüğü ilk çalışmanın örneklemini 474 (Ort. yaş = 22.39, SS = 2.75) yetişkin oluşturmuştur. Sonuçlar, orijinal ölçeğin 48 maddeden oluşan altı faktörlü yapısı yerine, Türkiye örnekleminde 34 maddeden oluşan üç faktörlü yapıyı desteklemiştir. Bununla birlikte ölçeğin geçerlik ve gü...
Examination of the roles of family functioning, coping styles and basic personality characteristics on depression and anxiety symptoms of mothers
Nadir, Ural; Gençöz, Tülin; Department of Psychology (2010)
This study aimed at revealing the role of the family functioning, coping styles, and basic personality characteristics on depression and anxiety symptoms of mothers. The participants were 155 mothers, having at least one child and living in Ankara. Beck Depression Inventory, Mc Master Family Assessment Device, Trait Anxiety Inventory, Basic Personality Traits Inventory, and The Ways of Coping Inventory were administered in addition to the demographic form. Firstly, it was expected that, there would be signi...
The relation of family boundary violation to subjective well-being and trait anxiety among adolescents
Bektaş, Ceren; Demir, Ayhan Gürbüz; Department of Educational Sciences (2018)
The purpose of the study was to examine the relation of boundary violation to subjective well-being and trait anxiety among adolescents. The sample was consisted of 1305 early and late adolescents (582 male, 723 female) aged between 11 and 18. Boundary Violation Scale, Brief Multidimensional Student’s Life Satisfaction Scale, Positive and Negative Affect Schedule, Trait Anxiety Form of State-Trait Anxiety Scale for Children and a demographic information form were used to collect data. Pearson correlation an...
Ailede Duygusal Süreçler Formu'nun (ADSF) Türkçe'ye Uyarlanması
Kurşuncu, Mustafa Alperen; Sümer, Zeynep (2020-09-13)
Aile i̇lişkileri, ebeveynin çocuk yetiştirme tutumu ve kendilik deǧerinin gençler tarafindan belirtilen davraniş problemleri i̇le olan i̇lişkisi
Saydam, Reyhan Bahçivan; Gençöz, Tülin (2005-12-01)
Bu çal›flma, aile iliflkileri, ebeveynin çocuk yetifltirme tutumu ve gencin kendilik de¤erinin, gençlerde görülen davran›fl problemleriyle olan iliflkisini incelemeyi amaçlamaktad›r. Araflt›rmaya yafllar› 14 ile 17 aras›nda de¤iflen ve Milli E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› bir Anadolu Lisesi’nde okuyan 153 ö¤renci kat›lm›flt›r. "Mc Master Aile De¤erlendirme Ölçe¤i (ADÖ)", "Aile Hayat› ve Çocuk Yetifltirme Tutumu Ölçe¤i (PARI)", "Rosenberg Kendilik De¤erlendirme Ölçe¤i", "11-18 Yafl grubu Gençler ‹çin Kendini De¤er...
Citation Formats
N. C. İzci and H. Ö. Demircan, “Aile Katılımı Kuramının Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Anne-Babaları Örnekleminde Test Edilmesi,” presented at the 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 18 - 21 October 2017, Ankara, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80067.