Farklı okul ortamlarındaki çocukların okul sonrası fiziksel aktivitelerde algıladıkları öz yeterlikleri

2013-01-01
Cengiz, Cevdet
İnce, Mustafa Levent
he purpose of this study was to examine the middle school students’ physical activity self-efficacy, staff and parent efficacy perceptions for * Bu çalışma Cevdet CENGİZ’in Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından 2011 yılında Doktora derecesi verilmiş “Sosyo-Ekolojik Uygulamanın Kırsal Alandaki Öğrencilerin Fiziksel Aktivite Bilgisi ve Davranışlarına Etkileri” adlı araştırmasının bir bölümüdür.** Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, cevdetcengiz@comu.edu.tr.*** Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor BölümüFiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki olumlu etkileri alan yazında sıkça yer almaktadır. Özellikle düzenli fiziksel aktivitenin obezite ve kronik sağlık sorunlarının çözümünde etkili olduğu birçok uluslararası ve ulusal sağlık örgütü tarafından belirtilmiştir.Bununla birlikte değişen yaşam koşulları, çevresel, sosyal etmenler, teknoloji ve beslenme alışkanlıkları okul çağındaki öğrencilerin fiziksel aktivite düzeylerini olumsuz etkilemektedir. Bu alanda yapılan araştırmalar, okul çağındaki öğrencilerin fiziksel aktivite düzeylerinin son yirmi yıldır belirgin düzeyde azaldığını göstermiştir. Amerikan Spor Hekimliği Koleji ve Hastalık Kontrol Merkezi (Centers fo Disease Control and Prevention) çocuklarda günlük fiziksel aktivitenin orta ve yoğun şiddette 60 dakika ve tercihen haftanın 7 günü yapılmasını önermektedir. Ancak, bu güne kadar yapılan araştırmalar çocukların önemli bir bölümünün önerilen düzeyin altında fiziksel aktiviteye katıldıklarını göstermektedir.Amerika Birleşik Devletleri İnsan Sağlığı Servisleri Bölümü, United States Department after-school physical activity by school context and gender. Participants were 430 middle school students (nfemale =224 and nmale = 206) from two different school contexts, one with poor (School A) and the other with rich (School B) physical activity opportunities in the neighborhood. According to the Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) results showed that significant difference in favor of School B, Wilks’ Lambda = 94, F(3, 424) = 9.80, p<.05. Findings indicated a higher perceived self efficacy, staff and parent efficacy scores for after-school PA in middle school students who were living in better physical and social environments. In conclusion, physical and social environment of the schools for physical activity participation should be improved to support the selfefficacy perceptions of students. Anahtar Kelimeler
Yönetim Bilimleri Dergisi

Suggestions

Examination of school time physical activity level of middle school students in schools with different sport related facilities
Sarıkaya, Serap; İnce, Mustafa Levent (null; 2016-11-04)
Middle school physical education (pe) program has recently been reformed with an emphasis on health-related pe in Turkey. The name of compulsory pe classes for all students has been changed into “Physical Education & Sport”, and its weekly class hours have been set as 2 hours/week. In addition, an elective “Sport & Physical Activity” course that students could take 2 or 4 class hours/weekly has been offered (MoNE, 2013a, b). This study aimed to examine physical activity (pa) level of students during school ...
Investigating prospective middle school mathematics teachers’ self-efficacy perceptions of online teaching during practice teaching course
Yazar Koldaş, Şerife; İşler Baykal, Işıl; Department of Mathematics Education (2022-2-11)
This study aimed to investigate prospective middle school mathematics teachers’ self- efficacy perceptions towards online teaching during the COVID-19 process in their Practice Teaching course. The multiple case study method was used to investigate and understand the cases in-depth. Three prospective teachers studying at a state university in Ankara participated by the purposive sampling method. In line with the purpose of the study, the semi-structured interview questions were developed according to the "T...
Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) kullanılarak Mogan Havzası'nda taşkın hidrografi saptanması
Merzi, Nuri; Altınbilek, Doğan; Sorman, Ünal A.; Usul, Nurünnisa; Aktaş, Taner M.; Çelenk, Ertürk(1999)
Coğrafi bilgi sistemlerinin (CBS) hidrolojik modellerle birlikte kullanılması, çeşitli btiyüklüklerdeki havzaların yağış-akış ilişkilerinin saptanmasında etkin bir mekanizma oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı genişliği yaklaşık 1000 km2 olan Mogan ve benzeri havzalarda oluşabilecek, farklı tekerrür sürelerine sahip taşkın hidrograflarının saptanmasında bir metodoloji oluşturmaktır. Bu çalışmada tam teşekküllü CBS yazılımlarından Arc/Info kullanılmaktadır, hidrolojik analizler için ise HEC-I modeli kullanı...
Typologies In Photography
İncirlioğlu, C.Güven (1994-1-1)
Genellikle bilimsel amaçlar için oluşturulduğu varsayılan 'lipoloji', ortak bir 'sınıf veya 'tip'c ait olan elemanların gözlemlenmesi, toplanması, isimlendirilmesi ve bir araya getirilmesi ile ortaya çıkar. Arkeoloji ise, bir kavramsal sistem olarak tipolojik yaklaşımın sıkça kullanıldığı bir alandır. Doğa bilimlerinden bazı bakımlardan farklı bir şekilde, arkeolojik tiplerin hem keşfedilcbilir, hem de akıl yoluyla icat edilebilir olması, tipoloji kavramının sanatlarda ve özellikle de fotoğrafik görüntü üre...
Matematik eğitiminde araştırmalar ve eğilimler: 2000 ile 2006 yılları arası
Fulya, Ulutaş; Ubuz, Behiye (2008-05-01)
Bu çalışmanın amacı, 2000–2006 yılları arasında Eğitim Araştırmaları Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, İlköğretim Online E-Dergi ve TED Eğitim ve Bilim Dergisi’nde matematik eğitimi alanında yayınlanan çalışmaları inceleyerek, Türkiye’de matematik eğitimi araştırmalarının genel durumuyla ilgili bir çerçeve çizmektir. Çalışmada toplam 129 makale incelenmiştir. Elde edilen bulgular, yedi yılda matematik eğitiminde yapılan çalışmaların çoğunluğunun örneklem bazında ilköğretim öğrenciler...
Citation Formats
C. Cengiz and M. L. İnce, “Farklı okul ortamlarındaki çocukların okul sonrası fiziksel aktivitelerde algıladıkları öz yeterlikleri,” Yönetim Bilimleri Dergisi, pp. 135–147, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80217.