Uzun Dönemli Öğretim Planlarına İlişkin Öğretmen Algıları

2004-01-01
Yıldırım, Ali
Gündoğdu, Kerim
Bu araştırma, ilköğretim birinci kademe düzeyinde yürütülen planlama etkinliklerini değerlendiren geniş çaplı bir araştırma projesinden elde edilen verilerin bir bölümünün analizine dayanmaktadır. Araştırma için Türkiye genelinde tüm bölgeleri ve farklı yerleşim birimlerini temsil eden bir örneklem seçilmiş ve bu örneklemi oluşturan yedi coğrafi bölgedeki 14 ilde görev yapan toplam 1194 sınıf öğretmeninden veri toplanmıştır. Anketlerden elde edilen kapalı ve açık uçlu yanıtlar yıllık ve ünite planlarıyla ilgili çeşitli süreçleri açık hale getirmekte ve bu planların hazırlanmasında yaşanan problemleri tanımlamaktadır. Sonuçlar, öğretmenlerin yıllık planı ünite planlarına göre daha önemli gördüklerini ve bu iki planın hazırlanışı sürecinde çeşitli sorunlar yaşadıklarını göstermektedir. Öğretmenler denetim sürecinde ele alınan önceliklere göre hazırladıkları planlar ile sınıf içi uygulamaları arasında önemli farklılıklar olduğunu belirtmektedirler.
Eğitim ve Bilim

Suggestions

Bilgisayar destekli öğrenme ortamlarında oluşan bilişsel aktivitelerin göz hareketlerini izleme yöntemi ile dinamik gerçek zamanlı değerlendirilmesi ve farklı insan- bilgisayar arayüzleri tasarımının bu aktiviteler üzerindeki etkileri araştırma projesi
Akıllı, Göknur Kaplan; Çağıltay, Kürşat; Bakar, Ayşegül; Üke, Hacer; Acartürk, Cengiz; Özçelik, Erol(2008)
Bu proje önerisi, bilişim ve iletişim teknolojileri (BĐT) tabanlı öğrenme ortamlarındaki ya da kısaca e-öğrenme’deki bilişsel etkinlikleri etkileyen faktörleri keşfetmek için bir göz hareketlerini izleme tabanlı araştırmalar gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Araştırılacak faktörler, e-öğrenmenin yanı sıra, e-hükümet, e-iş, e-eğlence, e-sağlık ve e-vatandaş gibi bazı diğer bilgi toplumu projelerinde de doğrudan uygulama alanları bulacaktır. E-öğrenme sistemlerinin değeri genelli...
Uzamış Yas: Ayrılma-Bireyleşme Süreçleri ve Duygu Düzenleme Güçlüğü Temelinde Bir İnceleme
Cesur Soysal, Gizem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2021-6-28)
Çalışmanın amacı, erken çocukluk dönemine dayanan ayrılma-bireyleşme süreçlerindeki problemlerin ve duygu düzenleme güçlüklerinin uzamış yas belirtilerini ne ölçüde yordadığının belirlenmesidir. Çalışmanın örneklemi 123 (%58) kadın, 89 (%42) erkek olmak üzere yaş ortalaması 26.26 (S = 7.55) olan 212 kayıp yaşamış katılımcıdan oluşmaktadır. Veri toplama amacıyla, Kişisel Bilgi Formu, Karmaşık Yas Envanteri (KYE), Ayrılma-Bireyleşme Envanteri (ABE) ve Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği-Kısa Form (DDGÖ-16) kullanı...
Sistemsel Düşünme Becerilerinin Tanımlanması, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma: Kavram Haritaları
Karaarslan Semiz, Güliz; Teksöz, Gaye (2019-02-01)
Bu çalışmanın amacı fen eğitimi ve sürdürülebilir kalkınma için eğitim kapsamında belirlenen sistemsel düşünme becerilerinin kavram haritaları kullanılarak ölçülmesi ve değerlendirilmesidir. Sistemsel düşünme becerileri günümüzde fen eğitiminde 21. yüzyıl becerilerinden biri olarak kabul edilirken, sürdürülebilir kalkınma için eğitim kapsamında eğitmenlerin ve öğretmenlerin sahip olması gereken kritik yeterliliklerden biri olarak görülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın verileri nitel araştırma yöntemlerinden ...
Mahalle Sakinlerinin Kentsel Dönüşüm Dinamiklerine Yaklaşımının Değerlendirilmesi: 100. Yıl Mahallesi Örneği
Şengül, Hüseyin Tarık; Poyraz, Ufuk(2015-12-31)
Bu araştırma, kentsel dönüşüm süreçlerini ve çevre üzerindeki etkilerini devlet sermaye ilişkisi özelindeki seçici politikalar ve tamamlayıcı rol paylaşımı üzerinden geniş çaplı ve esaslı dönüşümlerin emarelerini takip ederek ele almaktadır. Bu anlamda son dönemdeki müdahaleler de göz önünde bulundurulduğunda Ankara’nın mevcut en eski işçi blokları arasında yer alan konutların da içerisinde yer aldığı 100. Yıl Mahallesi’nin öngörülen dönüşümünün araştırılması önem arz etmektedir. Mahalleye komşu olan Orta D...
Dinamik Ürün Hatlarında Otonom Evrim
Oğuztüzün, Seyfullah Halit Mehmet(2018)
Bir dinamik yazılım ürün hattı (DYÜH), bir degiskenlik modelinin güdümünde, dinamik olarakyeniden-yapılandırılabilir bir sistemdir. Bir DYÜH, yasam döngüsü boyunca degisengereksinimlere karsılık verebilmek için evrilmek durumundadır. Degiskenlik modeli bu evrimsürecinin bir parçasıdır. Çalısmamızda degiskenlik modellemesi için özellik modellerinibenimsedik. Özellik modelinin evrilmesi bir üst-model ile temsil edilmis ve buradan FEMELadını verdigimiz özel amaçlı dile ulasılmıstır. FEMEL özellik modelinin evr...
Citation Formats
A. Yıldırım and K. Gündoğdu, “Uzun Dönemli Öğretim Planlarına İlişkin Öğretmen Algıları,” Eğitim ve Bilim, pp. 11–19, 2004, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81028.