Finansallaşma, Küreselleşme ve Sanayisizleşme: Küresel Finansal Krizin Etkileri

2019-10-18

Suggestions

Finansallaşma, Yeni Sınıfsal Çelişkiler ve Devletin Dönüşümü
Bedirhanoğlu Toker, Pınar (2019-01-01)
2000’li yıllar dünya kapitalizminin siyasi ve sınıfsal çelişkilerinin, başka politikaların yanı sıra, artan hanehalkı borçlanması yoluyla idare edilmeye çalışıldığı yıllardır. ABD’nin 2000’lerin başından itibaren uyguladığı parasal genişleme politikalarından beslenen bu sürecin, 2013’ten itibaren yine ABD’deki para politikası değişiklikleriyle sonuna gelinmiş görünmektedir. Bu makale, son yıllarda dünya çapında artan otoriterleşme eğilimlerini butarihsel bağlam içinde düşünmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede,...
How institutionalization affects social movements? : social movements organizations
Şen, Eyüp; Çırakman Deveci, Aslı; Department of Political Science and Public Administration (2019)
Social movements are important actors of social change. Looking at the recent course of social movements, it can be said that the greatest change in the dynamics of social movement and, moreover, the components that make up the movement is related to the organizing practices of the movement. This change may in fact be called institutionalization or professionalization processes. This thesis aims to explore the effects of institutionalization on social movements. In this context, the relationship between ins...
Finansal bütünleşmenin ekonomik büyüme üzerindeki asimetrik etkileri: doğrusal olmayan bir panel veri analizi
Öcal, Nadir(2015)
Institutionalised Architecture, Vernacular Architecture And Vernacularism In Historical Perspective
Özkan, Suha; Turan, Mete; Üstünkök, Okan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1979)
Geleneksel olarak eski Yunan ve Roma mimarlıklarının kural, biçim ve düzgülerine dayandırılan kurumsallaşmış mimarlık kuram ve uygulamalarının başlangıcı 15. yüzyıla , Rönesans'a tarihlenir . Kurumsallaşmış mimarlığın dışladığı yöresel mimarlık kuşkusuz çok daha eski . Bu yazıda , kurumsallaşmış mimarlık kavramları ve değer yargıları dışında bırakılmış yöresel mimarlık çeşitli açılardan inceleniyor . Yöresel mimarlık , kurumsallaşmış mimarlık ve mimarlıkta yöreselcilik (vernacularism) konuları bir bakıma ye...
Modernleşme ve Kültür
Köksal, Pınar (2003-01-01)
Citation Formats
E. Özmen, “Finansallaşma, Küreselleşme ve Sanayisizleşme: Küresel Finansal Krizin Etkileri,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81422.