Sürücülükte öfke ifade şekillerinin yolcunun varlığı ve cinsiyeti ile ilişkisi

2016-09-07

Suggestions

Sürücü Davranışlarının Kişiler Arası Döngüsel Model Üzerindeki Temsilleri
Öz, Bahar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018-2-28)
Bu çalışmanın amacı, sürücü davranışlarının kişiler arası döngüsel model (KDM) üzerindeki konumlarını kişiler arası problemler temelinde saptamaktır. Sürücü davranışlarının pek çok farklı faktörle ilişkisini araştıran birçok çalışma olmasına rağmen, bu davranışlar doğrudan kişiler arası problemlerle ilişkilendirilerek incelenmemiştir. Çalışmaya toplam 355 sürücü (109 kadın, 246 erkek) katılmıştır ve katılımcılardan Sürücü Davranışları Ölçeği, Pozitif Sürücü Davranışları Ölçeği ve Kişiler Arası Problemle...
An Investigation of driver behaviors: their relationship with interpersonal problems and representations on the interpersonal circumplex
Özer, Özge; Öz, Bahar; Department of Psychology (2017)
The aim of the current study was to investigate the relationships between driver behaviors and interpersonal behaviors and detecting the positions of driver behaviors on interpersonal circumplex (IPC). Although there were many studies that explore the associations of driver behaviors with many different individual factors, driver behaviors are not studied directly with interpersonal problems. A total of 357 drivers (109 females, 246 males) participated in this study and they were given The Driver Behavior Q...
Sürücülerin Algısal Motor ve Güvenlik Becerilerinin İşitsel ve Görsel İkincil Görev Sırasında Sergilenen Şerit Koruma Performansındaki Rolü
Özbozdağlı, Seda; Mısırlısoy, Mine; Özkan, Türker; Atalay, Nart Bedin (2018-10-01)
Mevcut çalışmanın amacı, sürücülerin algısal motor ve güvenlik becerileri hakkındaki değerlendirmelerinin işitsel ve görsel ikincil görevler sırasında sergilenen şerit pozisyonundaki değişkenliği yordama güçlerini araştırmaktır. Araç simülatörünün kullanıldığı deneylere toplamda 66 sürücü katılımda bulunmuştur. Görsel ve işitsel ikincil görev gruplarına eşit şekilde atanan katılımcılardan Sürücülük Becerisi Ölçeğini doldurmaları istenmiştir. Çoklu doğrusal regresyon analizlerinden elde edilen bulgulara göre...
Sürücü davranışları, becerileri ve kaza değerlendirmesinde atıf yanlılıkları ve stilleri
Fındık, Gizem; Öz, Bahar; Özkan, Türker (null; 2015-12-08)
Kişinin kendini değerlendirme ile ilgili yanlılıkları günlük hayatta davranışları birçok açıdan etkileme potansiyeline sahiptir. Bu yanlılıklara örnek olabilecek ve bu çalışmada incelenen iki yanlılık; kendini yükseltme yanlılığı ve yapan-gözleyen etkisidir. Bu çalışma bu iki yanlılığı Türkiye’de bir sürücü örnekleminde incelemeyi, bu yanlılıkların sürücülükte insan faktörleri, yani sürücü davranışları ve becerileri ile ilişkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Bunun yanında sürücü davranışı, becerisi ve kazay...
Sürücü dürtüselliğinin cinsiyet ve trafikteki öfke ifadeleri bağlamında incelenmesi
Öztürk, İbrahim; Öz, Bahar (null; 2016-09-07)
Trafik kazaları, özellikle genç sürücüler için tüm dünyada ve Türkiye’de önemli bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır (Dünya Sağlık Örgütü, 2015). Bireysel özellikler ve kişilik faktörleri riskli sürücü davranışlarının meydana gelmesi ile yakından ilişkilidir. Dürtüsellik ve sürücülük öfkesi, trafikteki pek çok farklı negatif sonuçla ilişkili bulunmuştur (Bıçaksız ve Özkan, 2016). Bu çalışmanın amacı, genç sürücülerde, sürücü dürtüselliğine ilişkin cinsiyet farklılıklarının olup olmadığının belir...
Citation Formats
Ş. Yılmaz and B. Öz, “Sürücülükte öfke ifade şekillerinin yolcunun varlığı ve cinsiyeti ile ilişkisi,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.psikoloji2016.org/gorseller/files/bildiri-kitabi.pdf.