Kadınlara Yönelik Psikolojik Şiddet Ölçeğinin (Psychological Maltreatment of Women Inventory) Türk kültürüne uyarlanması

2019-04-01
Yakın ilişkilerdeki en yaygın şiddet türü olarak bilinen psikolojik şiddet, maruz kalanı birçok açıdan eleştirmeye ve güçsüzleştirmeye yarayan süregelen davranışlar bütünü olarak tanımlanabilir. Şiddet uygulayanı ve uygulananı olma açısından cinsiyet tartışmalı bir konudur. Özellikle son yıllarda yapılan çalışmalar, şiddet uygulayanın erkek, şiddete maruz kalanın ise kadın olduğu yönündeki yaygın kanının her zaman geçerli olmayabileceğini göstermiştir. Bu çalışma Tolman tarafından geliştirilen Kadınlara Yönelik Psikolojik Şiddet Ölçeğini (Psychological Maltreatment of Women Inventory) Türkiye kültürüne uyarlamak ve ölçeğin psikolojik şiddete maruz kalma bakımından evli kadın ve erkekler örnekleminde psikometrik özelliklerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin Türkiye örnekleminde kötü davranma, kısıtlama, kıskançlık ve eleştiri alt boyutlarından oluştuğu gözlemlenmiştir. Psikolojik şiddet alt boyutları çeşitli demografik ve ilişkisel değişkenlere göre anlamlı farklar göstermiştir. Sonuç olarak, Kadınlara Yönelik Psikolojik Şiddet Ölçeğinin Türkçe Formunun evli bireylerin maruz kaldığı psikolojik şiddeti ölçmek için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu bulunmuştur.
PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

Suggestions

Questioning Perceptions and Suggestions about Violence Against Women: The Case of Women Representatives of Political Parties in GNAT in 2021
Taşcıoğlu Örs, Şule; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Department of Sociology (2021-8)
Since violence against women (VAW) is reflected as one of the crucial social issues in Turkey, this study aims to investigate the perceptions of woman members of political parties which are represented in Grand National Assembly of Turkey (GNAT) towards VAW. By examining women’s discourses, the study will demonstrate the similarities and differences between female politicians in Justice and Development Party (JDP), Nationalist Movement Party (NMP), IYI Party, Republican People’s Party (RPP), and People’s De...
Kadın Şiddet Mağdurlarına Yönelik Tutumlarda Mağdurun Trans Kimliğinin Etkisi
Cingöz Ulu, Banu; Sayılan, Gülden (2016-11-01)
Türkiye'de trans bireylere ve özellikle de seks işçilerine yönelik işlenen suçlar gün geçtikçe artmakta ve bu kişilerin maruz kaldıkları şiddet nefret suçu olarak nitelendirilmektedir. Bu tür suçların ardında mağdura yönelik şiddetli bir önyargı bulunduğu ve mağdurun cinsiyet kimliğinin de şiddeti meşrulaştırıcı bir rolü olduğu düşünülerek bu deneysel çalışma tasarlanmıştır. Çalışmada, farazi bir şiddet senaryosunda cinsel birliktelik teklifini reddettiği için silahla vurulan bar şarkıcısı bir kadın konu ed...
Evaluation of the Integration of Bike Routes to the Rail Transport System in Zeytinburnu District
Güleç Özer, Derya; Yıldırım, Özge Ceylin; Uyduran, Hızır Gökhan; Türkkan, Doğan; Eyce, Nihat (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2022-6)
The rapid change and transformation of socioeconomic activities in cities, the increase in the population, and the growth of the physical environment bring many problems. One of these problems is the increasing demand for transportation by the increased population. High demand for individual vehicles, traffic congestion, noise, air pollution, and environmental problems adversely affect urban accessibility, quality of life, and social health. Public transport has gained importance to provide access within th...
Erken Evlilik Yapan Kadınların Evli Kadın Rolünü Deneyimleme Sürecine İlişkin Nitel Bir Araştırma
Aslan Cevheroğlu, Büşra; Kışlak, Şennur (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-2)
Çocuk evliliği ya da erken evlilik, gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerde yaygın olarak karşılaşılan önemli bir kadın ve çocuk sağlığı sorunudur. Erken evlilikler genellikle resmi nikah olmaksızın, dini nikahla gerçekleştiği için kesin sayılara ulaşmak oldukça zordur. İstatistiklere bakıldığında ise, Türkiye’de yaklaşık olarak her dört kadından birinin on sekiz yaşından önce evlendirildiği görülmektedir. Çocukların erken yaşta evlendirilmeleri çocuk istismarının en yaygın görülen biçimlerinden biridir;...
Velilerin Okul İklimi Algısı Ölçeği nin Türkçe ye Uyarlanması
Ertem, Hasan Yücel; Gökalp, Gökçe (2017-08-01)
Okullar, bireylerin hayatlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri yerlerdir. Her kurum gibi okullar da kendine has karakter taşımakta ve karakteri kurumu ileriye ya da geriye götürebilmektedir. İklim olarak adlandırılabilecek bu karakter okul ve eğitime ait çıktılarla yakından ilişkilidir. Örneğin, okulun açık bir iklime sahip olması velileri okula çekebilir. Bu bağlamda velilerin okulla ilgili algıları eğitimle ilgili çeşitli sorunların çözümünde belirleyici olabilir. Çalışmanın amacı; Schueler ve arkadaşla...
Citation Formats
Z. Sümer, “Kadınlara Yönelik Psikolojik Şiddet Ölçeğinin (Psychological Maltreatment of Women Inventory) Türk kültürüne uyarlanması,” PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, pp. 341–371, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81815.