Türkiyede Kadının Siyasete Katılma Sürecindeki Değişmeler

1992-01-01
Panel veSeminer Tebligleri

Suggestions

Türkiye’de Gelir Dağilımının ve Yoksulluğun Toplumsal Cinsiyet Boyutları
Dayıoğlu Tayfur, Meltem ( İletişim Yayınevi, 2012-12-01)
Türkiye de Siyasal Parti ve Olusumların Yerel Yönetimlere Yaklaşımları
Bayırbağ, Mustafa Kemal (1998-06-01)
Günümüzde yerel yönetimlerin ülkelerin yönetim yapıları içerisinde aldıkları roller artmakta ve buna koşut olarak yerel yönetimlerin toplumsal, ekonomik ve politik dizgelerle olan etkilcşimleri de farklılaşmaktadır. Politik yapıların hızlı evrimi yerel yönetimlere farklı işlevler yüklemektedir. Bu çalışma kapsamında yerel yönetimlerin oluşumlarını etkileyen faktörler, yerel yönetİm ve merkezi yönetim ilİşkisİ ve yerel yönetimlerİn demokratik kurum ve sİvil toplum örgütü olarak kabul edilmesi sonucu üstlendi...
Transformation of secularism in Turkey: debating post-secularism under the AKP rule
Konuralp, Emrah; Ayata, Ayşe; Department of Political Science and Public Administration (2016)
Post-secularism literature has been developed to respond the need for resolving problem of pluralism in the Western societies by putting emphasis on inviting the religious to the public sphere. The main goal of this research is to transpose this literature to the analysis of Turkish experience which is an officially secular and predominantly Muslim context. Turkey under the rule of the Justice and Development Party (AKP) can be considered as an example of post-secularism. The AKP is seen as an evolution of ...
Türkiye de İnsan Ticaretinin Farklı Formlarına olan Talebin İncelenmesi
Ayata, Ayşe; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut (IOM, 2008-01-01)
Türkiye de Çimento Üretiminin Karşılaştırmalı Yaşam Döngüsü Analizi
Yener, Aysegul Petek(2012-09-13)
Karbon dioksit (CO2)iklim değişikliğineneden olan insan kaynaklıgazlar içerisinde çokönemli bir yer tutmaktadır.Dünyadaki antropojenik CO2emisyonlarının%5’i çimento üretiminden kaynaklanmaktadır. Gittikçe katılaşan çevre politikalarıve artançevre bilinci diğer üretim sektörleriniolduğu gibi çimento sektörünüde CO2emisyonlarınınkontrolüve azaltılmasıyönündeharekete geçirmiştir.2010 itibariyle yıllık 62.7 milyontonu aşan üretimiyle dünya liderlerinden biri olan Türkçimento sektörünün çevre...
Citation Formats
A. Ayata, “Türkiyede Kadının Siyasete Katılma Sürecindeki Değişmeler,” Panel veSeminer Tebligleri, pp. 0–0, 1992, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82293.