Kentler, Rantlar ve Planlama

1995-01-01
Bu kitap, İşçi Partisi tarafından 27-28 Mayıs 1995 günlerinde İstanbul'da Petrol-İş Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen "Kamulaştırma Forumu"na sunulan bildirileri ve tartışmaları bir araya getirmektedir. Her biri kendi alanında seçkin uzmanlar olan Türkiye'nin sol iktisatçıları ve araştırmacıları, Forum'a; KİT'ler, Enerji ve Madenler, Bankalar, Vergi sistemi, Gelir dağılımı, Toprak Reformu, Bölgeler arası Dengesizlik, Kentler, Kamu Hizmetlerinin Sunumu, Sağlık Hizmetleri, Bağımsız Dış Politika, Emekçi Seçeneği ve Sendikalar gibi konularda bildiri sunup, tartıştılar. Özelleştirme Değil Kamulaştırma, emekçilerinden her talebini "Kaynak yok" diye geri çevirenlere, Türkiye'nin kaynaklarını tek tek gösteriyor; "5 Nisan Kararları'ndan başka çaremiz yok" diyenlere karşı emekçilerin programını getiriyor; emperyalizmin dayattığı Küreselleşme ve Özelleştirme programlarını püskürtmek ve halkın ihtiyaçlarını karşılamayı esas alan bir emekçi ekonomisini inşa etmek için, bölüşüm ve mülkiyet ilişkilerine müdahalenin zorunluluğunu gözler önüne seriyor. Kaynak Yayınları, emekçi örgütlerine ve önderlerine, işçi ve kamu çalışanları sendikalarına, araştırmacıla ve Yeni Dünya Düzeni'ne karşı donanmak isteyen herkese, Özelleştirme saldırısına karşı bütün temel konuları içeren kapsamlı bir program sunuyor.

Suggestions

Kent Planlama
Özdemir, Suna Senem; Özdemir Sarı, Özgül Burcu; Uzun, Cemile Nil (İmge Kitabevi Yayınları, 2017-02-01)
Bu çalışma, okuyucuya kentsel planlama alanının temel kavramlarını, konularını ve güncel tartışmalarını meslek alanının çok yönlülüğünü yansıtacak biçimde ve olabildiğince sade bir dilde sunmayı amaçlamaktadır. Ülkemizde 55 yılı aşkın bir geçmişe sahip kentsel planlama eğitimine ve yirmiden fazla planlama okulunun varlığına rağmen kentsel planlama alanına ilişkin Türkçe kaynak sıkıntısı devam etmektedir. Bu kitapla hem bu alanda Türkçe olarak verilmiş eserlerin çeşitlenmesine hem de kentsel planlama ...
Urban form, public life and urbanity: A study on Sakarya Pedestrian Area in Ankara
Coşkuner, Utku; Bilsel, Fatma Cânâ; Department of Architecture (2021-9)
Decision-making processes related with the physical arrangements and the urban form affect the city's social structure at a certain extent. In return, social transformations most obviously take the stage on the public spaces of cities that are open-to-all spaces of urban culture and are the main reason why cities define spaces of freedom. Besides the direct relationship it establishes with the public spaces of the city, the public realm is an intangible concept shaped by how the urbanites develop their comm...
A Study on Visibility Analysis of Urban Landmarks: The Case of Hagia Sophia (Ayasofya) In Trabzon
Kalın, Arzu; Yılmaz, Demet (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-6-1)
Nüfus artışını kaldırabilecek fiziksel mekânları, fiziksel altyapıları aynı hızla ve düzenle büyütemeyen kentler için doğa ile bütünleşmenin kaybolduğu ve toplumsal yaşam biçimlendirme birlikteliğinin koptuğu plansız, kimliksiz, estetikten uzak, yaşanabilirliği zayıf mekânlara dönüşmek, kaçınılmazdır. Bu değişim kendini en çarpıcı biçimde insankent ilişkisinde göstermektedir. İnsanlar kolay anlaşılır, kimlikli, okunabilir kentler yerine çarpık yapılaşmanın olduğu kalitesiz çevrelerde yaşamlarını sürdürmek z...
Kent Mekânlarının Yeniden Üretiminde Kentsel Morfoloji ve Kent Mimarlığı Yaklaşımı: Paris Örneği
Bilsel, Fatma Cânâ (2018-11-02)
Kentsel morfoloji ve tipo-morfoloji araştırmalarının mimarlık ve kentsel tasarım alanında bir araştırma alanı olarak gelişmesiyle birlikte, "kent mimarlığı" yaklaşımının Avrupa kentlerinde kentsel mekân düzenlemelerinde etkili olduğu görülür. 1950ler sonrasında artan kent nüfusunun barınmasını sağlamak üzere, sosyal refah devleti politikaları doğrultusunda büyük konut komplekslerinin yapımı için gerçekleştirilen büyük ölçekli kentsel dönüşüm uygulamalarının sonuçları ve modernizm eleştirisiyle birlikte "ken...
Kentsel Dönüşümün Mekana Yansıması: Bir Küresel Kent ve Bir Başkent Karşılaştırması
Topal Yılmaz, Aylin; Voyvoda, Ebru(2014-12-31)
Küresel kapitalizmin dünya ölçeğindeki hakimiyeti ve 1980’li yıllarda uygulanmaya başlanan neoliberal politikalarla ulusal ve uluslararası gayrimenkul sektörünce kentsel toprak rantının ve kentsel mekanın kendisinin en önemli sermaye birikim aracı haline geldiği gözlenmektedir. Bu süreç, kent mekanına dönük yoğun ilginin arttığı, küresel kentlerin ve yeni kentsel hiyerarşilerin belirginleştiği bir döneme işaret ederken, büyük kentsel altyapı yatırımları (ulaşım, baraj, vb.) ve büyük kentsel projelerin (alış...
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, Kentler, Rantlar ve Planlama. 1995, p. 219.