Kalınlık-Veter Oranının Düşük Ok Açılı Delta Kanat Üzerindeki Akış Yapısına Etkisi

2018-09-12
Gülsaçan, Burak
Şencan, Gizem
Yavuz, Mehmet Metin
Bu çalışmada, 35 derece ok açısına sahip bir delta kanadın kalınlık-veter t/C oranının akış yapısı üzerindeki etkisi, lazer aydınlatmalı yüzey ve çapraz akış duman görüntüleme, yakın-yüzey ve çapraz akış parçacık görüntülemeli hız ölçüm (PIV) ve yüzey basınç ölçüm teknikleri kullanılarak düşük hızlı bir rüzgar tünelinde karakterize edilmiştir. t/C oranı %4.75 ile%19 arasında değişen dört delta kanat modeli, Reynolds sayısı Re=10.000 ve 35.000 için 4 ile 10 derece aralığındaki hücum açılarında test edilmiştir. Sonuçlar, kanat kalınlığı arttıkça akış yapısının hücum kenarı girdabından üç boyutlu ayrılmış akış rejimine dönüştüğünü ve buna bağlı olarak da kalınlık-veter oranının akış yapısı üzerindeki etkisinin oldukça önemli olduğunu göstermiştir. Düşük t/C oranlı, %4.75 olan kanat, yüksek t/C oranına sahip kanatlara kıyasla belirgin bir şekilde daha yüksek hücum açısında yüzey akış ayrımıyla karşılaşmıştır. Ancak, bütün kanatların girdap yapısına sahip olduğu düşük atak açıları göz önüne alındığında, t/C oranı arttığında, girdap dayanımının arttığı görülmüştür. Bu sonuç, yüksek t/C oranlı kanatlarda, düşük atak açılarında daha iyi girdap kaynaklı kaldırma performansını öngörebilir.
VII. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı (12 - 14 Eylül 2018)

Suggestions

Uzun Süreli Karbamazepit Terapisinin Sağlıklı Sıçan Kemik Dokularındaki Yan Etkilerinin Moleküler Düzeyde İncelenmesi.
Severcan, Feride(2010-12-31)
Projede, İlacın sağlıklı sıçan kemik metabolizması ve mineral yoğunluğu üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak için gerçekleştirilen FTIR mikrospektroskopisi, kemik protein ikincil yapısı üzerindeki olası değişimleri göstermek için Yapay sinir ağları (NN) analizi, ilacın kemik dokusu kırılganlığı üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak için uygulanan biyomekanik Vickers mikrosertlik testi çalışmaları ve ilacın vitamin D ve kalsiyum metabolizması üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak için uygulanan elisa kan te...
Numerical simulation of transient turbulent flow in a heated pipe
Uygur, Ahmet Bilge; Selçuk, Nevin; Oymak, Olcay; Department of Chemical Engineering (2002)
A computational fluid dynamics (CFD) code based on direct numerical simulation (DNS) and the method of lines MOL approach developed previously for the solution of transient two-dimensional Navier-Stokes equations for turbulent, incompressible, internal, non-isothermal flows with constant wall temperature was applied to prediction of turbulent flow and temperature fields in flows dominated by forced convection in circular tubes with strong heating. Predictive ability of the code was tested by comparing its r...
Tekrarlı Direk Kesme Deneyi ile Ankara Kilinin Rezidüel Kayma Dayanımı
Huvaj Sarıhan, Nejan (null; 2013-12-05)
Drained r esidual shear strength of stiff (overconsolidated) clays develop after some cumulative shear displacements, due to parallel alignment of plate - shaped clay particles under normal and shear stresses , in the direction of shear. Residual sh ear strength is the lowest constant shear resistance of a stiff clay and it can be obtained by ring shear or reversal direct shear box tests. The goal of this study is to determine the drained res...
Hidrokarbonların Farklı Mcm-41 Örnekleri Üzerindeki Sorpsiyon Kapasitelerinin Karşılaştırılması
Yücel, Hayrettin(2011-12-31)
Bu çalışmanın amacı, hidrokarbonların(o,m,p- ksilen ve etilbenzen) TEOS ile sentezlenen MCM- 41 örneği üzerindeki adsorpsiyon kapasitelerini değişik sıcaklıklarda Elektronik bir terazide (IGA) sistemiyle ölçmek ve diğer örneklerle karşılaştırmak, bu kapasite farklılıklarının neden kaynaklandığını belirlemek için örneklerin karakterizasyonunu yapmaktır. Ayrıca örnekler üzerinde alkollerin sorpsiyon izotermlerini elde etmektir.
Kabuk ve üst-manto yapılarının farklı tektonik rejimlerde görüntülenmesi
Kahraman, Metin; Turkelli, Niyazi; Özacar, Atilla Arda; Teoman, Uğur; Altuncu, S. Poyraz; GÜLEN, LEVENT; UTKUCU, MURAT (2015-10-14)
Batı ve Güney-Batı Türkiye, bölgesel levha yönelim ve etkileri sonucunda, doğrultu atım faylanma gösteren Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ, bu çalışmada Kuzey-Batı kesimi, Sakarya bölgesi ve civarı), Kuzey-Güney açılım sergileyen Graben formasyonu (Ege bölegesi ve civarı) ve son olarak dalma-batma zonu (Isparta bölgesi ve civarı) içeren birbirinden tamamen farklı üç tektonik yapı sergilemektedir. Geçmişten günümüze, bölgesel kabuk yapılarında gözlemlenen yoğun sismisite ve deformasyon, bölgelerin halen aktif re...
Citation Formats
B. Gülsaçan, G. Şencan, and M. M. Yavuz, “Kalınlık-Veter Oranının Düşük Ok Açılı Delta Kanat Üzerindeki Akış Yapısına Etkisi,” Samsun, Türkiye, 2018, p. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84397.