Aljinat-Kitre Zamkı Kullanılarak Hazırlanmış İnsülin Yüklü Hidrojellerin Salınım Davranışının İncelenmesi

2017-11-09
Çıkrıkcı, Sevil
Mert, Behiç
Öztop, Halil Mecit
Hidrojeller gıda mühendisliği, eczacılık, biyomedikal ve biyomühendislik gibi pek çok alanda geniş uygulamalara sahip üç boyutlu hidrofilik çapraz bağlı polimerlerdir. Biyoaktif ya da ilaç maddelerinin kontrollü salım sisteminde, ziraatte su ve pestisit taşıyıcısı gibi fonksiyonlarda kullanılmaktadır. Jelden ilaç salımı; jel formulasyonundaki polimer çeşidi, salınım ortamı ya da termodinamik parametreler gibi pek çok faktöre bağlı olarak farklılık gösterir. Bu çalışmada, aljinat ve kitre zamkı kullanılarak hazırlanmış kitozan kaplamalı/kaplamasız hidrojellerin simüle edilmiş enzimsiz bağırsak (~6.8 pH) ortamlarındaki salınım davranışı incelenmiştir. Hidrojeller, ağırlıkça % 0.5 aljinat ve % 0.5 kitre zamkı içeren jel solüsyonuna Humulin (100 IU/ml insülin içeren) eklenmesiyle hazırlanmıştır. Hazırlanan bu jel solüsyonunun % 0.5 (w/v) kitozan ve % 1.5 (w/w) kalsiyum klorür içeren solüsyonda bekletilmesiyle kitozan kaplı hidrojeller elde edilmiş, jellerin bir kısmı da sadece kalsiyum klorür çözeltisinde bekletilerek kaplamasız olarak hazırlanmıştır. Jel örnekleri 37 °C’de 6 saat boyunca simüle bağırsak özsularında bekletilmiş ve jellerin zamana bağlı insülin salınım davranışı HPLC kullanılarak analiz edilmiştir. Ayrıca hazırlanan hidrojellerin salınım başlamadan ve salınım sonundan elektron mikroskobu görüntüleri elde edilmiş, FTIR kullanarak mikroyapısal farklılıklar incelenmiş , difüze eden sıvıların jel yapısında yaptığı değişikliklerin tespiti için de bir NMR Relaksometre tekniği çıktısı olan T2 relaksasyon zamanları ölçülmüştür. Hazırlanan hidrojel örneklerinin, ölçüm alınan süre içerisinde, kitozan kaplı jellerin kaplamasız örneklerine göre daha fazla insülin salımı yaptığı gözlenmiştir.
10. Gıda Mühendisliği Kongresi (9 - 11 Kasım 2017)

Suggestions

Polisakkarit Eklenmiş Peynir Altı Suyu Proteini Hidrojellerinin Simüle Edilmiş Mide Öz Suyundaki Salım Davranışının ve Özelliklerinin İncelenmesi
Özel, Barış; Öztop, Halil Mecit (null; 2017-11-11)
Peynir altı suyu proteini izolatıyla elde edilen hidrojellerin tasarlanması vekarakterizasyonu, bu yapıların biyoaktif ajanları kontrollü olarak salma etkisinedeniyle ilgi çekmektedir. Bu çalışmada, kara havuç suyu özütü yüklenmiş, ksantan, pektin ve kit re zamkı içeren peynir altı suyu proteinli hidrojeller,konvensiyonel sıcak su banyosu ile hazırlanarak bu jellerin salım davranışları pH 1.2’deki simüle edilmiş mide öz suyunda incelenmiştir. Pektin içerennumuneler, diğerlerine göre daha hızlı bir salım dav...
Synthesis and Chiroptical Properties of Alpha Chiral 2,5-Diaminoterephthalates
Baykal, Doruk; Akdağ, Akın; Department of Chemistry (2022-9)
2,5-Diaminoterephthalates (DATs) are known to be intensely colored and fluorescent compounds that are quite open to functionalization. Even though their conjugated structure is significantly shorter/smaller than that of its popular counterparts such as fluoresceins and BODIPYs, they possess comparable optical properties. Most prominently, DATs have been used as organic linkers for metal organic framework (MOF) materials, and as fluorescent sensors. Despite the existence of chiral DAT derivatives, their chi...
Alüminyum alaşımlarının aşırı plastik deformasyon işlemleriyle üretilmesi
Gür, Hakan C.; Ögel, Bilgehan; Atala, Haluk; Bor, Şakir; Tan, Evren(2008)
Yüksek dayançlı alüminyum alaşımından mühendislik parçalarının üretimi, kapsamlı yatırım gerektiren büyük tesislerde termo-mekanik işlemlerle mümkün olmaktadır. Bu işlemlerin tane boyutunu ancak 10 mikrona kadar düşürebilmesi ve işlem parametrelerinin her alaşım için yeniden ayarlanma gerekliliği dezavantaj olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, Al alaşımları için alternatif imalat tekniklerinin geliştirilmesi için son zamanlarda çok sayıda araştırma yapılmıştır. Çalışmalar,...
Peptit Bazlı Uyartılara Tepki Veren ve İletken Hidrojeller
Özçubukçu, Salih (2012-09-06)
Seçici ilaç salınımı, nöral doku mühendisliği ve diğer biyomedikal uygulamalar için peptit bazlı hidrojeller konusundaki araştırmalar son yıllarda artarak devam etmektedir. Peptitleri oluşturan aminoasitlerin çeşitliliği, çok farklı fiziksel ve kimyasal özelliğe sahip peptit yapılarının elde edilmesine mükemmel bir olanak sağlamaktadır. 21 tane doğal aminoasitin yanı sıra, doğal olmayan, sentetik amino asitlerin kullanımı ile de farklı özellikler elde etmek mümkün ve bu sayede de çok daha farklı uygulamalar...
Grafen Oksit ve Polimer Esaslı Aerojel Üretimi ve Özelliklerinin Belirlenmesi
Bat, Erhan; Doğan, Öznur(2016-12-31)
Grafen ve türevlerinden elde edilen üç boyutlu yapıların elektrod, sensör, katalizör, kompozit malzeme, doku mühendisliği iskelesi, adsorban malzemeler gibi birçok değişik uygulaması mevcuttur. Önerilen projede, boyut kontrollü bir şekilde üretilen grafen oksit üzerine değişik özelliklerde polimerler aşılanarak hibrid yapıda aerojeller üretilecektir. Aşılanan polimerler ile aerojelin organik atık ve ağır metal iyonlarını adsorplama kapasitesinin ençoklaştırılması hedeflenmektedir. Çalışmanın ileride ODTÜ'de...
Citation Formats
S. Çıkrıkcı, B. Mert, and H. M. Öztop, “Aljinat-Kitre Zamkı Kullanılarak Hazırlanmış İnsülin Yüklü Hidrojellerin Salınım Davranışının İncelenmesi,” presented at the 10. Gıda Mühendisliği Kongresi (9 - 11 Kasım 2017), Antalya, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84488.