Demans Hastasına Temel Bakım Veren Bireylerde Algılanan Sosyal Desteğin Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Ebeveynlik Stillerinin ve Şema Baş Etme Biçimlerinin Tükenmişlik Seviyeleri Üzerindeki Yordayıcı Rolü

2016-09-05
Yorulmaz, Elçin
Bozo Özen, Özlem

Suggestions

The Predictive roles of perceived social support, early maladaptive schemas, parenting styles, and schema coping processes in well-being and burnout levels of primary caregivers of dementia patients
Ayrancı, Elçin; Bozo Özen, Özlem; Department of Psychology (2015)
The main purpose of the current study was to investigate the predictive roles of perceived social support, early maladaptive schemas, parenting styles, and schema coping processes in well-being and burnout levels of primary caregivers of dementia patients.Ninety-nine adult children as the primary caregivers of dementia patients completed the measures of Young Schema Questionnaires (YSQ), Young Parenting Inventory (YPI), Young Compensation Inventory (YCI), Young Rygh Avoidance Inventory (YRAI), Maslach Burno...
Demografik Değişkenler Açısından Sağır Olmayan Yetişkinlerin Sağır Bireylere Yönelik İnanışları: Betimleyici Bir Ön Çalışma
YILDIZ ÇOKSAN, Serpil; Çoksan, Sami (2019-06-01)
Toplumda nadiren temas edilen gruplara yönelik tutum ve sosyal mesafe, geçmişten günümüze kadar sosyal psikolojinin ve gelişim psikolojisinin yakından çalıştığı konulardan biri olmuştur. Sağır bireyler toplumda görece daha seyrek temas edilen sosyal gruplardandır (Dikyuva, Makaroğlu ve Arık, 2015; İlkbaşaran, 2016). Özellikle Türkiye'de yürütülen ve çeşitli demograk özellikleri ile bu gruplara yönelik tutum ve inançları inceleyen sınırlı sayıda çalışma (örn.,Kemaloğlu, 2016) bulunmaktadır. Alan yazında öze...
Depresyon Tanısı İçin Normlanmış İngilizce Ve Türkçe Emosyonel Çelişki Çözümleme Testi Geliştirme
Gökçay, Didem(2014-12-31)
Depresif Özellikler Taşıyan Bir Danışanın Psikoterapi Sürecinde Terapötik Çerçevenin Rolü
Dilekler, İlknur (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-10-1)
Psikoterapi uygulamasının genel iskeleti ve yapısal özelliklerini oluşturan terapötik çerçevenin farklı yönlerine ve kendine özgü işlevlerine yönelik çeşitli bakış açıları mevcuttur. Bu olgu çalışması, hem terapötik çerçevenin uygulamadaki görüngülerine dair bir örnek sunmayı, hem de kavramın depresif özellikler taşıyan bir danışanın psikoterapi süreci boyunca duygusal ihtiyaçları ve zihinsel temsillerinin anlaşılmasındaki rolünü ele almayı amaçlamaktadır. Danışan, depresif duygulanım ve ilişkisel çatı...
Investigating the design, development, and evaluation of a high-tech alternative and augmentative communication (AAC) application for communication needs of individuals with autism spectrum disorders
Polat, Hamza; Delialioğlu, Ömer; Department of Computer Education and Instructional Technology (2019)
Autism Spectrum Disorder (ASD) is a type of neurodevelopmental disorder that has two core symptoms; (i) absence of social communication and interaction, and (ii) presence of atypical behaviors. To deal with these symptoms, different treatment approaches such as Alternative and Augmentative Communication (AAC) are used for teaching communication skills to individuals with ASD. With the advancements in mobile technologies, practitioners in special education started to use high-tech aided AAC systems for commu...
Citation Formats
E. Yorulmaz and Ö. Bozo Özen, “Demans Hastasına Temel Bakım Veren Bireylerde Algılanan Sosyal Desteğin Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Ebeveynlik Stillerinin ve Şema Baş Etme Biçimlerinin Tükenmişlik Seviyeleri Üzerindeki Yordayıcı Rolü,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.psikoloji2016.org/.