Türkiye de Kadının Yerel Siyasete Katılımını Etkileyen Unsurlar ve Katılımın Sonuçları Antep Elazığ ve Siirt Örnekleri

2015-11-15
Oğuz, Hazal
Yavuz, Nilay
Kamu Yönetimi Forumu, Türkiye (15 - 17 Ekim 2015)

Suggestions

Türkiye de Siyasal Parti ve Olusumların Yerel Yönetimlere Yaklaşımları
Bayırbağ, Mustafa Kemal (1998-06-01)
Günümüzde yerel yönetimlerin ülkelerin yönetim yapıları içerisinde aldıkları roller artmakta ve buna koşut olarak yerel yönetimlerin toplumsal, ekonomik ve politik dizgelerle olan etkilcşimleri de farklılaşmaktadır. Politik yapıların hızlı evrimi yerel yönetimlere farklı işlevler yüklemektedir. Bu çalışma kapsamında yerel yönetimlerin oluşumlarını etkileyen faktörler, yerel yönetİm ve merkezi yönetim ilİşkisİ ve yerel yönetimlerİn demokratik kurum ve sİvil toplum örgütü olarak kabul edilmesi sonucu üstlendi...
Türkiye de Şehircilik Yarışmalarının İlk Otuz Yılı 1927 1957 Cumhuriyet in Kent İnşasında Uluslararası Deneyim
Bilsel, Fatma Cânâ (2011-01-01)
Türkiye deki Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) Piyasasının Kurumsal Finans Teorileri Kapsamındaki Analizi: Arbitraj Fiyatlama Modeli ve Vergi Arbitrajı için Olay Çalışması Uygulamaları
Hacıibrahinoğlu, Damla; Erol, Işıl; İleri, Adem(2012)
Türkiye Ekonomisinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarından Kaynaklanan Bilgi Taşmalarının Ekonometrik Analizi
Pamukcu, Mehmet Teoman(2012-12-31)
1980’lerden sonra ivme kazanmış olan küreselleşme sürecinin önemli bir unsuru doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıdır (DYSY). Bu değişkende gözlenen artış hem dünya dış ticareti (ithalat ve ihracat) hem de dünya milli gelirinde gözlenen artıştan daha yüksektir. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerin (GOÜ) toplam DYSY’den aldıkları pay sürekli artmış ve % 33’e ulaşmıştır. Bu gelişme, DYSY’nin GOÜ’lerdeki girişimler üzerindeki etkilerini çözümleyen kuramsal ve görgül bir yazının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu ...
Türkiye' de biyokütleden temiz enerji eldesinin araştırılması
Atımtay, T. Aysel; Topal, Hüseyin(2004)
Bu çalışmada, Türkiye'de orman endüstrisi, gıda endüstrisi ve tarım artıklarından kaynaklanan biyokütlenin bir envanteri çıkarılmış, ve bu artıkların 1990-2000 yılları arasında nasıl bir değişiklik gösterdiği ortaya koyulmuştur. Daha sonra seçilen artıkların kabarcıklı ve dolaşımlı akışkan yatakta yanma karakteristikleri incelenmiş, özellikle emisyonları en aza indirecek yanma koşullarının ne olduğu tesbit edilmiştir. Yakılması denenen biyokütleler zeytinyağı endüstrisi artığı olan prina, meyve suyu endüst...
Citation Formats
H. Oğuz and N. Yavuz, “Türkiye de Kadının Yerel Siyasete Katılımını Etkileyen Unsurlar ve Katılımın Sonuçları Antep Elazığ ve Siirt Örnekleri,” presented at the Kamu Yönetimi Forumu, Türkiye (15 - 17 Ekim 2015), 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84624.