Katı Molibden Bileşiklerinin Elektrokimyasal İndirgenmesiyle Molibden Üretimi

2017-06-01
Erdoğan, Metehan
Akpınar, Bengisu
Karakaya, İshak
İletken bir telin ucuna tutturulmak suretiyle hücrenin katodunu oluşturan, molibden bileşikleri; CaMoO4ve MoS2'nin elektrokimyasal yöntemlerle indirgenmesi incelenmiştir. Elektrolit olarak, erimiş haldeki CaCl2-NaCl tuz çözeltileri kullanılmıştır. İndirgenen örneklerin içeriği ve morfolojisi X-ışınları kırınımı (XRD) ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) analizleri aracılığıyla belirlenmiştir. Yapılan incelemeler CaMoO4'ten elektrokimyasal indirgeme yöntemiyle kayıp vermeksizin Mo üretmenin mümkün olmadığını göstermiştir. Söz konusu bileşik ötektik CaCl2-NaCl çözeltisi içerisinde 750oC'de yaklaşık %1,9 civarında çözünürlüğe sahiptir. Çözünürlüğün nispeten önemsiz olduğu 600oC'de ise Mo oluşumu gözlemlenmemiştir. Molibdenin doğadaki en önemli minerali olan MoS2'den elektrokimyasal indirgeme yöntemiyle Mo üretimi ise 750 oC'de başarıyla gerçekleştirilmiştir. İndirgenen numunedeki kalsiyum bileşiklerinin seyreltik asit çözeltisinde çözündürülmesi ile saf Mo tozu elde edilmiştir.
Citation Formats
M. Erdoğan, B. Akpınar, and İ. Karakaya, “Katı Molibden Bileşiklerinin Elektrokimyasal İndirgenmesiyle Molibden Üretimi,” pp. 207–213, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84819.