“AFRİKA’DA SAVAŞ”: TÜRK BASINININ İTALYA’NIN 1940 MISIR İŞGALİNE BAKIŞI

2020-03-01
1911-1912’de gerçekleşen Türk-İtalyan Savaşı’nı takip eden yirmi sene boyunca İtalya ile Türkiye Cumhuriyeti arasında daha olumlu ve nispeten yapıcı bir ilişki yaşandı. Benito Mussolini’nin dış politikası zaman zaman iki ülke arasında bazı meseleler yaratmış olsa da, Türk-İtalyan ilişkileri tarihi açısından İkinci Dünya Savaşı kritik bir aşama olarak kendini gösterdi. Eylül 1940’ta, Mareşal Rodolfo Graziani'nin emrindeki İtalyan Onuncu Ordusu, iktisadi, siyasi ve stratejik açıdan hayati bir öneme haiz olan Süveyş Kanalı'nı koruyan İngiliz kuvvetleriyle yüzleşmek için Libya'dan Mısır'a geçti. Bu gelişmenin ardından da Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'nın son aylarına kadar sürecek olan resmi tarafsızlığını sürdürmeye devam etti. Türk basını ise Kuzey Afrika'da İngiliz ve İtalyan birlikleri arasında meydana gelen çatışmalar hakkında açık bir şekilde Müttefik Devletler yanlısı haberler yaptı. Farklı siyasi eğilimlere sahip iki önemli Türk gazetesi göz önüne alınarak, İtalya'nın Mısır'ı işgalinin ve bunun sonucunda Kuzey Afrika'daki askeri çatışmanın Türk toplumuna nasıl yansıtıldığı ve açıklandığını ortaya koymak amacıyla, bu makale Eylül 1940 ile Şubat 1941 arasındaki dönemde yayımlanmış olan köşe yazıları, haberler ve karikatürler üzerine odaklanmaktadır. Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'ndaki tutumunu açıklamasının yanı sıra, İtalya’nın Orta Doğu ve Akdeniz’deki uzun vadeli sömürge amaçlarına da değinmektedir. Süveyş Kanalı'nın yirminci yüzyılın ilk yarısında ekonomik, siyasi ve stratejik önemini de tartışarak Türkiye’nin İtalya’nın bölgedeki imkansız varlığı ve hegemonyası konusundaki tutumunu da göstermektedir.
Tarih Araştırmaları Dergisi

Suggestions

MEDIA COVERAGE OF THE YEARS BETWEEN 1961-1963 CONCERNING LABOR MIGRATION FROM TURKEY TO GERMANY: THE CASES OF MILLIYET AND CUMHURIYET
Yücel, Altun Begüm; Okyayuz, Mehmet; Department of Media and Cultural Studies (2022-3-09)
This thesis work focuses on the media coverage of the years between 1961-1963 concerning labor migration from Turkey to Germany in two national newspapers, Milliyet and Cumhuriyet. In this way, this thesis work aims to reveal the extent of coverage in and approach of the two newspapers, ideologically positioning on different places, to the issue during the first two to three years, i.e., pre-determined duration of stay within the official labor migration, and to understand not only the first years of migrat...
An Era of Non-Strategic Alliance: Turco-American Relations, 1927-1939
Memioğlu, Yasemin; Gürsel, Bahar; Department of Latin and North American Studies (2021-4)
Upon the rejection of the Treaty of Amity and Commerce signed between Turkey and the United States in Lausanne in 1923 by the U.S. Senate in 1927, President Calvin Coolidge initiated diplomatic relations between the two countries in 1927 through the exchange of notes. This thesis examines the Turkish - American relations between 1927 and 1939, and questions whether the U.S. Presidents Calvin Coolidge, Herbert Hoover, and Franklin Delano Roosevelt had a significant influence in the bilateral relations. It al...
STATEHOOD STRUGGLE WITHIN the CONTEXT of a PROTRACTED CONFLICT; POLITICAL ECONOMY of the TURKISH CYPRIOT CASE
Öner Tangör, Neyyire Nilgün; Yalman, Galip; Department of Area Studies (2021-4)
The Cyprus Problem was predominantly studied as a protracted conflict of clashing nationalisms and the TRNC-Turkey relation was depicted as a “dependency relation” that developed between a core and a periphery. This thesis suggests an alternative reading for both issues and analyses their relationship from a critical political economy perspective based on a realist epistemology by using the “dialectical method of inquiry”. It considers the Cyprus problem not only as an intercommunal conflict but more pertin...
Karadeniz hamsisinin yumurta ve larva evresi dinamikleri
Bingel, F.(2005)
Bu rapor "Karadeniz Stok Tayini", projesinin 1995-99 yılları arasında yürütülen çalışmaları ve çıkartılan sonuçları ve bunların diğer verilerle irdelenmesini kapsa­maktadır. Mnemiopsis Karadeniz'de hamsi larvası ile aynı beslenme basamağında yer almak­tadır. Bir olasılıkla Mnemiopsis'm yaz-sonbahar 1988'de ani çoğalması hamsi larva ve genç bireylerinin besin maddelerinin azalmasına ve dolayısiyla 1989'da stok'a katılmanın zayıflamasına, sonuçta da erin populasyon biyokitlesinin mesleki balık­çılığın da etk...
Eşcinsellere ilişkin tutumlar: Türkiye’de yapılan görgül çalışmalar.
Sakallı, Nuray (2006-06-01)
Bu makalenin amacı, Türkiye'de eşcinsellere ilişkin tutumların çeşitli sosyal psikolojik değişkenler ile ilişkisini ele alan görgül çalışmaları derlemektir. Bu amaçla, makalenin ilk bölümünde, ele alınan konulan içeren yurt dışındaki çalışmalar Türkiye'de yapılan çalışmalara paralel olarak kısaca ele alınmaktadır. Makalenin ikinci bölümünde ise, eşcinsellere ilişkin yapılan çeşitli yurt içi çalışmalara kısaca değinildikten sonra, eşcinsellere ilişkin tutumlarla sosyal psikolojik ve demografik değişkenler ar...
Citation Formats
B. Gürsel, ““AFRİKA’DA SAVAŞ”: TÜRK BASINININ İTALYA’NIN 1940 MISIR İŞGALİNE BAKIŞI,” Tarih Araştırmaları Dergisi, pp. 677–695, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.35239/tariharastirmalari.656851.