Endüstriyel Tasarım Mesleğinde Kadınların Görünmeyen Mücadelesi

2013-10-01

Suggestions

Invigorating Industrial Design Materials and Manufacturing Education
Pedgley, Owaın Francıs (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
Materials and manufacturing are vitally important subjects for industrial designers, being the means by which virtual products are turned to physical reality. Historically materials and manufacturing education has been dominated by engineering approaches, which often are too technical and poorly suited to the human-centred concerns of industrial designers. For example, materials selection for product function/performance is well established, but selection for product expression/personality is underdeveloped...
Endüstriyel Tasarımda Ürün ve Marka Algısı ve İlişkisi: Bir Çikolata Markası Özelinde Anlam Bilimsel Bir Metod Uygulaması
Güvenir, Can; Timur Öğüt, Şebnem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Bu araştırma, marka kimliği ve ürün kimliği arasındaki uyuma odaklanmıştır. Bir marka algısı yaratırken bir karakter meydana getirilir ve tüketici, bu markaya ait görsel, duysal veriler ile iletişime geçer. Markaya ait tasarımlar, bu karakteri yansıtarak tüketici üzerindeki algıyı güçlendirir. Tüketicinin, bir ürünü alarak hem markanın hem de ürünün karakterini satın aldığı düşünülmüştür. Makalenin amacı, örnek bir çalışma üzerinden marka ve ürün karakterlerini analiz ederek, firmalar için tasarım kararları...
Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Kapsayıcı Tasarım İçin Bir Yöntem Önerisi
Aydın, Merve; Maralcan Gülmen, Meltem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Bildiriye konu olan çalışmanın amacı, kapsayıcı tasarım yaklaşımını ürün tasarımı sürecine entegre ederek lisans seviyesinde bir tasarım stüdyosunda uygulamak üzere bir yöntem öner mek ve bu yöntemin etkinliğini incelemektir. Bu çalışmada, Steinfeld ve diğerleri (1979) tara fından konut yaşam standartlarıyla ilgili erişilebilirlik konularının incelenmesi için geliştirilen ve bir insanda görülebilecek sağlık durumlarını A harfinden N harfine kadar 15 başlık altında sınıflandıran bir ideogramı da içeren En...
Online jury experiences in Industrial Design education and design directions for online platforms
Yavuz, Etkin Cemre; Turhan, Senem; Department of Industrial Design (2023-1-23)
Juries have a significant place in industrial design education as a means of learning and evaluation. Juries have traditionally been conducted mainly in a similar flow and face-to-face for decades. In recent years, online juries have widely experienced the effects of digitalization and the Covid-19 pandemic. This thesis research aims to explore and define the advantages of online juries as well as the needs of students and jurors regarding the limitations of online juries in industrial design education. In ...
Endüstriyel Tasarım Tescili Başvurusunda Görsel Anlatımın Hazırlanmasına Yönelik Ulusal Bir Kılavuz Önerisi
Yalçıner, Irmak; Korkut, Fatma (2014-09-12)
Görsel anlatım, tasarım tescilinde koruma kapsamını belirleyen en önemli unsurdur. Bu bildiride sunulan araştırma kapsamında, ulusal, bölgesel ve uluslararası tasarım tescil sistemlerindeki hukuki düzenlemeler ve kılavuzlar incelenerek görsel anlatımın özellikleri ve gereklilikleri serimlenmiştir. Bu belgelerin incelenmesinden elde edilen bulguların yürürlükteki ulusal mevzuat açısından geçerliliğine ve tasarım tescili başvurularında görsel anlatıma ilişkin Türkiye’de karşılaşılan sorunların neler olduğuna ...
Citation Formats
P. Kaygan, “Endüstriyel Tasarım Mesleğinde Kadınların Görünmeyen Mücadelesi,” Arredamento Mimarlık, pp. 60–62, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85242.