Üzüntü ve öfke ruminasyonunda mükemmeliyetçiliğin ve mizacın rolü.

Download
2018-11-15
Kazak Berument, Sibel
Akkaya, Sevinç
Mevcut çalışmanın amacı mükemmeliyetçiliğin ve mizacın üzüntü ve öfkeruminasyonu ile iliskilerini incelemektir. Ayrıca, öz-denetimin; mükemmeliyetçilik veruminasyon arasındaki iliskideki düzenleyici rolünün test edilmesi amaçlanmaktadır.Yöntem: Bu doğrultuda, gelisimsel olarak ruminasyonalanyazınında önemi bilinen iki farklı20. Ulusal Psikoloji Kongresi: Biimlerin Kesişme Noktasında Psikoloji 404yas grubu çalısmaya dahil edilmis, çalısma hipotezleri bu yas grupları için ayrı ayrı testedilmistir. Đlk grup, ruminatif düsüncenin ortaya çıkmaya basladığı 9-11 yas grubu; ikincigrup ise ruminatif düsüncede anlamlı bir artısın görüldüğü ve kadınların erkeklere göre dahafazla ruminasyon yaptığı 14-15 yas grubu olarak tanımlanmıstır.Katılımcıların üzüntü veöfke ruminasyonunu ölçmek amacıyla, Çocuk Tepki Stilleri Ölçeği ve Öfke RuminasyonuÖlçeği kullanılmıstır. Mükemmeliyetçilik öz-odaklı ve sosyal-boyutlu olarak iki boyuttaincelenmis ve Çocuk-Ergen Mükemmeliyetçilik ölçeği ile değerlendirilmistir. Katılımcılarınmizaç özellikleri ise anne bildirimli olarak Erken Ergenlik Mizaç Ölçeği ile elde edilmistir.Bulgular: Sonuçlara göre, öz-odaklı mükemmeliyetçiliğin ve negatif duygulanımın her ikiyas grubunda da öfke ruminasyonu ile pozitif yönde iliskili olduğu bulunmustur. Üzüntüruminasyonuna bakıldığında ise, her iki yas grubu için de hem öz-odaklı hem sosyal-boyutlumükemmeliyetçiliğin pozitif yönde iliskili olduğu görülmüstür. Ancak, üzüntü ruminasyonuile iliskili görülen mizaç özelliği yas grupları arasında farklılık göstermistir. Buna göre,küçük grup için düsük öz-denetim; büyük grup için ise yüksek negatif duygulanım üzüntüruminasyonu ile iliskili bulunmustur. Ayrıca, küçük grupta, her iki tip mükemmeliyetçiliğinüzüntü ruminasyonu üzerindeki etkilerinin çocukların öz-denetim özelliklerine göre farklılıkgösterdiği bulunurken: büyük grup için bu etki sadece öz-odaklı mükemmeliyetçilik içinmarjinal seviyede anlamlılık göstermistir. Tartısma: Çizilen eğri grafiklerine göre, özdenetimiyüksek çocukların kendilerine yönelik mükemmeliyetçilik beklentileri arttıkça dahaçok ruminasyon yaptıkları bulunmustur. Buna göre, öz-odaklı mükemmeliyetçiliğin yüksekoz-denetimin üzüntü ruminasyonu üzerindeki olumlu etkilerini azalttığı söylenebilir. Diğergrafik ise, sadece öz-denetimi düsük olan çocuklarda, baskalarından algılananmükemmeliyetçi beklentiler arttıkça üzüntü ruminasyonun arttığını göstermistir.Bu da,rumninasyonun ilk ortaya çıkmaya basladığı dönemde baskalarının çocuktan mükemmellikbeklentilerinin özellikle yüksek risk grubu üzerinde olumsuz etkileri olduğunugöstermektedir.Anahtar Sözcükler: ruminasyon, öfke, üzüntü, mükemmeliyetçilik, ergenlik
Citation Formats
S. Kazak Berument and S. Akkaya, “Üzüntü ve öfke ruminasyonunda mükemmeliyetçiliğin ve mizacın rolü.,” presented at the 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, (15 - 17 Kasım 2018), Ankara, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85466.