Polisakkarit Eklenmiş Peynir Altı Suyu Proteini Hidrojellerinin Simüle Edilmiş Mide Öz Suyundaki Salım Davranışının ve Özelliklerinin İncelenmesi

2017-11-11
Peynir altı suyu proteini izolatıyla elde edilen hidrojellerin tasarlanması vekarakterizasyonu, bu yapıların biyoaktif ajanları kontrollü olarak salma etkisinedeniyle ilgi çekmektedir. Bu çalışmada, kara havuç suyu özütü yüklenmiş, ksantan, pektin ve kit re zamkı içeren peynir altı suyu proteinli hidrojeller,konvensiyonel sıcak su banyosu ile hazırlanarak bu jellerin salım davranışları pH 1.2’deki simüle edilmiş mide öz suyunda incelenmiştir. Pektin içerennumuneler, diğerlerine göre daha hızlı bir salım davranışı göstermiştir. Bunaek olarak, hidrojellerin mide öz suyuna maruz bırakılmamış ve bırakılmışhallerinin sertlik değerleri ölçülmüştür. Pektin, kitre ve ek polimer içermeyennumunelerin 2 saat süreyle mide öz suyuna maruz bırakılınca sertlik değerl eri düşmüş ancak, ksantan içeren numunelerin 2 saat sonra sertlik değerleriartmıştır. Jellerin hem mide öz suyuna maruz bırakılmadan hem de bırakıldıktan sonra pH ve nem değerleri de ölçülmüştür. Son olarak jellerioluşturan çözeltilerin zeta potansiyelleri de ölçülerek, jelleri oluşturacaksolüsyonların fizikokimyasal özellikleri incelenmiştir. Sonuçlar salımortamının cinsi ve durumunun, jellere eklenen polisakkarit tipinin, jellerinsalım ve tekstür özelliklerine önemli bir etkisi olduğunu göstermiştir.
10. Gıda Mühendisliği Kongresi, (9 - 11 Kasım 2017)

Suggestions

Aljinat-Kitre Zamkı Kullanılarak Hazırlanmış İnsülin Yüklü Hidrojellerin Salınım Davranışının İncelenmesi
Çıkrıkcı, Sevil; Mert, Behiç; Öztop, Halil Mecit (2017-11-09)
Hidrojeller gıda mühendisliği, eczacılık, biyomedikal ve biyomühendislik gibi pek çok alanda geniş uygulamalara sahip üç boyutlu hidrofilik çapraz bağlı polimerlerdir. Biyoaktif ya da ilaç maddelerinin kontrollü salım sisteminde, ziraatte su ve pestisit taşıyıcısı gibi fonksiyonlarda kullanılmaktadır. Jelden ilaç salımı; jel formulasyonundaki polimer çeşidi, salınım ortamı ya da termodinamik parametreler gibi pek çok faktöre bağlı olarak farklılık gösterir. Bu çalışmada, aljinat ve kitre zamkı kullanılarak ...
Benzotriazol ve Benzoditiyofen Tabanlı Donör- Akspetör Tipi Konjüge Polimerlerin Organik Güneş Pili Uygulamaları
Çırpan, Ali; Ünalan, Hüsnü Emrah(2015-12-31)
Bu çalışmada kimyasal yöntemle benzotriazol ve benzoditiyofen üniteleri içeren ve furan ve tiyeno[3,2,-b]tiyofenin köprü bileşiği olarak kullanıldığı donör-akseptör-donör tipi yeni polimerler kimyasal yöntemlerle (Stille kenetlenme reaksiyonu) sentezlenecektir. Sentezlenen polimerlerin temizleme işlemleri gerçekleştirildikten sonra redoks davranışları dönüşümlü voltametri tekniği kullanılarak incelenecek ve HOMO-LUMO enerji seviyeleri hesaplanacaktır. Spektroskopik teknikler kullanılarak yapısal analizleri...
Çapraz difüzyon sistemlerinde model indirgeme yöntemlerinin uygulamaları
Yücel, Hamdullah(2017-12-31)
Fizik, kimya ve biyolojide bir çok fenomenin modellemesinde karşılaşılan çapraz difüzyon özelliğine sahip reaksiyon- difüzyon sistemlerinin uzayda kesintili Galerkin, zamanda entropi akışına uygun yöntemlerle çözülmesine amaçlanmaktadır. Çok parametreye sahip olan bu sistemlerin etkin çözümleri için model indirgeme yöntemleri uygulanacaktır.
Polystyrene-based and carbon fabrİc-reİnforced polymer composİtes containing carbon nanotubes: preparation,modification and characterization
Erkmen, Berrak; Bayram, Göknur; Department of Chemical Engineering (2020-11-23)
Carbon Fabric-Reinforced Polymers (CFRPs) attract attention due to their high mechanical properties, electrical conductivity, and providing weight reduction solutions in aerospace, automotive, marine, and energy industries. Since recycling, long processing times, non-visible damages, and complex repair procedures of thermoset-based CFRPs cause problems, studies are performed on the application of thermoplastic-based CFRPs. This study aims to produce polystyrene (PS)-based and carbon nanotubes (CNTs) and car...
Ekonomik ve Sosyal Göstergelerin Gayrimenkul Piyasaları Üzerindeki Etkisinin Parametrik ve Parametrik Olmayan Yöntemler ile Tahmini
Kestel, Sevtap Ayşe; Bayram, Ayça(2017-12-31)
Konut piyasalarını etkileyen faktörler ve bu faktörlerin bu piyasayı nasıl etkilediği mantıksal olarak tahmin edilmesine rağmen, konut piyasalarını inceleyen parametrik ve non parametrik modeller literatürde gereken önemi hala görmemiştir. Bu proje ile gayrimenkul piyasalarının tanımlanması, ulusal ekonomik ve sosyo ekonomik göstergelerin gayrimenkul piyasaları üzerindeki etkilerinin araştırılması ve bu göstergelere dayanan bazı popüler parametrik ve parametrik olmayan modelleme teknikleri uygulanarak bu pi...
Citation Formats
B. Özel and H. M. Öztop, “Polisakkarit Eklenmiş Peynir Altı Suyu Proteini Hidrojellerinin Simüle Edilmiş Mide Öz Suyundaki Salım Davranışının ve Özelliklerinin İncelenmesi,” presented at the 10. Gıda Mühendisliği Kongresi, (9 - 11 Kasım 2017), Antalya, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85496.