Yaşar Nabi Nayır’ın Gözünden Balkanlar ve Türk Kültürü

2014-10-01
1930’lu yılların kültür ve sanat hayatı incelendiğinde, Türk edebiyatında Balkanlara yönelik yeni bir ilginin oluşmaya başladığı görülmektedir. Bu yeni yönelimin ortaya çıkmasında 1930 başlarında imzalanan Balkan Antantı ile bölgeden Türkiye’ye yapılan göçlerin etkili olduğunu söylemek mümkündür. İlgili siyasal ve sosyal gelişmelerin tesiriyle, Türkiye kamuoyunda Balkanlara yönelik ortaya çıkan eğilim kısa sürede edebiyata da yansımış, Balkan merkezli sayısız inceleme, makale ve seyahatnamelerin yanı sıra doğrudan edebî verimler olarak şiir, hikâye ve roman türlerinde eserlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu yıllarda Türkiye kamuoyunun Balkanlara yönelik ilgisini teşvik etme ve edebiyat yoluyla Balkan halkları arasındaki dostluğu güçlendirme noktasında öncü rol oynayan isimler arasında kendisi de Balkan kökenli bir sanatçı olan Yaşar Nabi Nayır’ın özellikle hatırlanması gerekmektedir. “Balkan Birliği” düşüncesinin uzun ömürlü bir platform olması hususunda edebiyata ve edebiyatçılara düşen görevin farkında olan Yaşar Nabi, o yıllarda başında bulunduğu Varlık dergisi üzerinden bilinçli bir tanıtma-tanıştırma faaliyetine girmiş bulunuyordu. Bu makalede 1930’lu yıllarda Türkiye’de doğan Balkan ilgisinin edebiyatla buluşması ve gelişmesi noktasında Yaşar Nabi Nayır’ın çalışmaları ele alınarak edebiyatın dönem ile olan ilişkisi bağlamında değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Beder Journal Of Humanities

Suggestions

Türklerin Evrensel Hükümranlığının İran’da Sanat ve Mimariye Getirdiği Açılımlar
Peker, Ali Uzay (2016-01-01)
Balkanlar, Orta Doğu, Orta Asya ve Hindistan'da yaklaşık bin yıl boyunca hüküm süren Türk kökenli hükümdarların evrensel hakimiyet alanlarından birini oluşturan İran'daki sanat ve mimarinin Selçuklu dönemindeki anıtsal açılımlarını "kut" ve "sultan" kavramları üzerinden değerlendiren bir makale.
A Study on the Spatial Organization of Post-Revolutionary Houses in Tabriz (1980s)
Golabi, Maryam; Bilsel, Fatma Cânâ (2020-01-01)
The present study aims to explore how socio-cultural values of post-revolutionary period influenced the spatial organization of dwellings in Iran. The Islamic revolution of Iran (1979) extremely changed many aspects of Iranians'private and public life due to its religious nature. The notions of 'social spacerphysical space' and 'habitus'-practice of everyday life- proposed by Pierre Bourdieu are used as conceptual tools in this research based on a case study. The attempt is to understand how the structure o...
Kamu Hizmetleri ve Vatandaş Memnuniyetinin Çok Düzeyli Analizi: Türkiye Örneği
Kose, Tekin; Çınar, Süleyman Kürşat (2019-12-01)
Bu çalışma vatandaşların kamu hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti etkileyen faktörleri Türkiye örneği için araştırmaktadır. Memnuniyet düzeyinin belirleyicilerini ortaya çıkarmak için memnuniyet endeksi geliştiren ve çok düzeyli analiz kullanan bu çalışma; bireysel, hanehalkı, yerel düzeylerdeki açıklayıcı değişkenleri bir araya getirmektedir. Ampirik analizler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2013 yılında yapılan ve 190,000 civarında katılımcı içeren Yaşam Memnuniyeti Anketi verilerine dayanmaktadır. V...
AZERBAYCAN’DA ORTA SINIF GENÇLER’DE SİYASETE KATILIM: KUŞAK FARKI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ
Ayata, Ayşe; Şentürk, Sezin(2018-12-31)
Bu proje orta sınıf gençlerin siyasi tercihlerinin ve yönelimlerinin Azerbaycan'ın bağımsızlığından bu yana nasıl bir dönüşüm geçirdiği, tarihsel örüntüsü göz önünde bulundurularak incelenecektir. Bununla birlikte farklı kuşaklar arasındaki farklılıkların ve benzerliklerinin siyasete katılma ve siyasi tutuma etkileri de araştırılacaktır. Sonuç olarak, Azerbaycan’da yapılacak olan alan araştırması ve toplanan niteliksel bilgi esas alınacaktır.
Hindistan’da Uygulanan Bütünleştirilmiş Bir Anne-Çocuk Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Programı: Bir İnformal Okul Öncesi Eğitim Örneği
Demirtaş İlhan, Seden; Erden, Feyza; Yalçın, Fatma (2022-07-01)
Başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere düşük sosyoekonomik düzeylerdeki aileler için yüksek kaliteli ve kapsayıcı okul öncesi eğitim sağlamak, çözülmesi gereken bir sorun olmaya devam etmektedir. Bu bağlamda, farklı ülkelerden çocukların bütünsel gelişimi, esenliği ve akademik başarılarına katkıda bulunan uygulamaların araştırılması ve bunların tüm yönleriyle tartışılması, gelişmekte olan ülkelerin bu yeni uygulamaları dikkate alarak yerel uygulamalarına kültürel uyarlamalar yapmalarını sağlayabilir...
Citation Formats
S. Yılmaz, “Yaşar Nabi Nayır’ın Gözünden Balkanlar ve Türk Kültürü,” Beder Journal Of Humanities, pp. 89–97, 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85754.